Docenten

De docenten van Akkermans & Partners staan bekend om hun directe of indirecte betrokkenheid bij de dagelijkse beroepspraktijk van financiële planning en pensioen. Zij zijn hierin experts, en fungeren als rolmodel. Daarnaast brengen zij op basis van studie en ervaring actuele, specialistische kennis en best practices in.

Mr. A.A. (Anja) Sonke, is sinds 2007 werkzaam als freelance trainer/docent op het gebied van financiële dienstverlening en mediation. Gespecialiseerd in kennis- en vaardigheidstrainingen. Aandachtsgebieden zijn alle WFT-modules, hypotheken, toekomstvoorzieningen, levensverzekeringen, echtscheiding, sociale zekerheid, mediation en diverse juridische onderwerpen.

Daarnaast heeft zij een eigen praktijk in echtscheidingsbemiddeling, werkzaam als MFN register mediator.
Verbonden aan de Oysterwyck Hogeschool als docent voor onder andere de modules Professioneel Ethisch en Integer Handelen, Presentatietechnieken en Huwelijks- en vermogensrecht. Tevens is zij lid van de Examencommissie.

Drs. David M. Wildemans MPLA heeft zich de laatste 15 jaar in allerlei hoedanigheden beziggehouden met het pensioenvak. Advisering van onder andere assurantietussenpersonen, accountants en belastingadviseurs bij complexe pensioenzaken is telkens zijn uitgangspunt geweest. Vanuit deze expertise is hij een veelgevraagd docent bij pensioenopleidingen en inleider van pensioenlezingen geworden. Ook heeft hij talloze publicaties op zijn naam.

De eerste 10 jaren van zijn loopbaan was hij in dienst van Akkermans & Partners. De laatste jaren als hoofd vaktechniek en tenslotte als directeur van het wetenschappelijk bureau. Nu is hij freelancer en verhuurt hij zichzelf voor pensioencursussen, lezingen en dergelijke. In deze hoedanigheid blijft hij ook verbonden aan Akkermans & Partners. 

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc.

Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Drs. E.R. Capitain RA (1957) is parttime universitair hoofddocent aan de postgraduate van de Vrije Universiteit. Hij geeft ook masterclasses bij de NR Academy voor leden RvT/RvC’s. Daarnaast is hij lid van de RvT/RvC van bpf BOUW, Pensioenfonds Vervoer, woningcorporatie GoedeStede, het Flevoziekenhuis en thuiszorgorganisatie Vitras, en extern voorzitter van pensioenfonds Rockwool. Hij is ook lid van de visitatiecommissie van een aantal ondernemingspensioenfondsen.

Prof. Dr. Gerry J.B. Dietvorst hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en is voorzitter van het Competence Centre for Pensionresearch  (www.uvt.nl/ccp). Tevens is hij hoofdredacteur van Pensioen Magazine en voorzitter van de Vereniging voor pensioenrecht.

Prof. dr. Gijsbert Vonk studied law in Amsterdam and London, before receiving a PhD for his research in the field of European social law at the University of Tilburg (1990). After having been head of the department for legal affairs at the Social Insurance Bank in Amstelveen from 1993 to 2006, he became professor of social security law in Groningen.

Furthermore, since 1990 he has been holding a part-time chair for Social Security Law at the Faculty of Law of the Vrije Universiteit Amsterdam. Gijsbert Vonk’s fields of interest are (international) social security law, public law, European law and human rights law.
His present research interests lie in the flield of poverty and the “repressive welfare state”. In 2014 Gijsbert Vonk received the second international Levenbach Prize (silver) awarded by the Dutch Levenbach Institute and in 2015 he received the VAR-Michiels prize awarded by the Dutch Institute for Administrative Law.

Mr. J.J. Buijze CPL (1953) is secretaris van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen bij de Belastingdienst. Daarnaast is hij docent bij de Vrije Universiteit. Verder is hij een veel gevraagde spreker inzake het pensioen van de DGA. Ook zijn veel artikelen van zijn hand in diverse pensioenbladen gepubliceerd. Tot slot is hij redacteur bij Elsevier Pensioen Almanak en PensioenAlert.

Drs. Hans C.G. Swagten MPLA is pensioeneconoom, Certified Pension Consultant (CPC) en Master in Pensions and Life Assurance. Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast was hij voorzitter van de Examencommissie van de Master in Pensions en manager van Hermès Exameninstituut.

Mr. Henny van den Hurk
is sinds 1991 advocaat en mede-oprichtster van Gommer & Partners. Haar werkgebied bestrijkt het pensioenrecht in alle juridische facetten, waarbij tevens de benodigde kennis en expertise op het terrein van actuariële berekeningen aanwezig is. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Actief als redacteur van het tijdschrift LoonZaken en als redacteur/pensioenexpert verbonden aan www.overgeld.nl (De Telegraaf).

Van haar hand verschijnen periodiek artikelen op het snijvlak van het pensioen- en arbeidsrecht. Henny treedt op als (gast-)docente en is als pensioendeskundige opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Verder wordt zij door de verschillende rechtbanken en gerechtshoven regelmatig benoemd als deskundige in lopende procedures. Zij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht, NOPD en VAAN.

Jan van Harten MPLA heeft een jarenlange ervaring als pensioenadviseur. Hij was adviseur van directies, management en HR afdelingen van ondernemingen, pensioenfondsbesturen en ondernemingsraden. Ook heeft hij ervaring als bestuurslid van een ondernemingspensioenfonds, als bestuurslid van een pensioenfonds voor predikanten en als lid van een aantal visitatiecommissies voor pensioenfondsen.

Hij is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Van Harten is als freelance docent op het gebied van de fiscale, de civiel juridische, de verzekeringstechnische en actuariële aspecten van pensioen verbonden aan Oysterwyck Hogeschool.

Prof. drs. J.C.E. van Kollenburg RA (1955) is hoogleraar Accountancy aan de Tilburg University. Van 1985 tot heden is hij werkzaam bij BDO Accountants & Adviseurs, achtereenvolgens als hoofd vaktechnisch bureau accountancy, lid van de maatschap, lid van het BDO International Accounting & Auditing Committee, voorzitter bestuur Accountantsdiscipline, lid BDO Redactieraad en gedurende een periode van 6 jaar als lid van de Raad van Toezicht.

Sinds 2014 is hij lid van de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap De Rooi Pannen in Tilburg en sinds 2015 is hij bestuurslid van de STAK VION. Hij was eindredacteur van het Leer boek Accountantscontrole en één van de auteurs van de serie Elementaire Theorie Accountantscontrole. In 1988 ontving hij de mr.dr. J.H.R. Sinnighe Damstéprijs voor zijn artikel “Risicobeheersing in de accountantscontrole”. Deze prijs wordt jaarlijks door het Nederlands Instituut van Registeraccountants uitgereikt voor de beste publicatie(s) in dat jaar over bedrijfseconomie, accountancy of aanverwante terreinen.

Voorts zijn van zijn hand verschenen diverse publicaties over onderwerpen als accountant en commissaris, managementletter en accountantsverslag, de audit van datacommunicatie-werken, risicobeheersing in de accountantscontrole, legal audit, prognoses en de fraudeverordening. Binnen BDO heeft hij zich gespecialiseerd in bijzondere onderzoeken zoals faillissementen, insolventie-problemen, aandelenwaarderingen, second opinions, bindend advies, schadeberekeningen en arbitrage-opdrachten. Hij treedt tevens op als gerechtelijk deskundige ten behoeve van rechtbanken en gerechtshoven. Hij was als accountant betrokken bij diverse grote, middelgrote, nationale en internationale cliënten, alsmede cliënten in de gezondheidszorg.

Mr. Linda F.M. Evers MPLA is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners. Daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist. Zij is lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, treedt regelmatig op als docent en publiceert in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Al meer dan tien jaar adviseert Linda in de volle breedte over alle thema’s die op pensioengebied spelen. De laatste jaren heeft ze zich steeds meer gespecialiseerd in de problematiek rondom de verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen.

Mano Schuitmaker FFP RBc (1970) is werkzaam als financieel planner en pensioenadviseur bij de Triangel Groep B.V. te Alkmaar. Daarnaast is hij lid van de examen werkgroep van het FFP en treedt hij op als docent voor de Leergang Vermogensplanner en Financial Management.

Mr. M. Rijsdijk (1973)  is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, MKB-relaties en particulieren op juridisch, fiscaal en compliance terrein. Ook werkt hij als auteur en docent op deze vakgebieden. Advies-, bemiddelings- en volmachtkantoren ondersteunt hij juridische en fiscaal bij pensioen-, financiële plannings- en schadedossiers. Dat doet hij als zelfstandig ondernemer sinds medio 2001. Daarnaast is hij een kleine 25 jaar werkzaam geweest bij onder andere het schadebedrijf en het Fiscaal Juridisch Adviesburau van Nationale-Nederlanden en verzekeraar elipsLife (legal, compliance & product management). Tenslotte is hij associate partner bij Akkermans & Partners.

Mr. Marianne Meijer-Zaalberg (1950) is directeur/eigenaar van TriPolis. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring opgedaan in de pensioen- en verzekeringsbranche als pensioenjurist en fiscalist, manager van fiscale en juridische beleidsafdelingen en pensioenfondsdirecteur. Thans is zij actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds Openbare bibliotheken, lid/voorzitter van een aantal visitatiecommissies van Pensioenfondsen, lid van de monitoringcommissie van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) en docent.

Prof. mr. drs. M. (Mark) Heemskerk (1976) is bijzonder hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij Blom c.s. Advocaten te Nieuwegein. Daarvoor was hij jarenlang verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit en advocatenkantoor Houthoff Buruma. Behalve jurist is Mark ook econoom. Hij combineert al meer dan tien jaar pensioenwetenschap en pensioenpraktijk en schreef talloze artikelen en meerdere boeken over pensioenrecht. Mark is voorzitter van de Vereniging voor Pensioenrecht en lid van de bestuurscommissie pensioenen van het pensioenfonds voor de medisch specialisten (SPMS).

Marten de Boer MSc. AAG FRM (1983) is Senior Risk Consultant bij Triple A – Risk Finance. Hij is specialist op het gebied van collectief pensioen en Asset & Liability Management (ALM). Daarnaast is Marten docent bij de modules ‘Actuarieel’ en ‘Verzekeringstechniek’ uit de MPLA opleiding.

Paul van Ravenzwaaij MPLA (1968) is partner bij JAN© Accountants en Adviseurs en directeur van JAN© Pensioenadviseurs. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van een Ondernemingspensioenfonds. Hij is al 15 jaar als vaste docent verbonden aan Akkermans & Partners en verzorgt regelmatig pensioenlezingen. Verder is hij auteur van het boek ‘Pensioen voor de DGA’ van Kluwer en schrijft hij voor diverse pensioentijdschriften.

Mr. Peter Ter Beest MPLA is afgestudeerd in notarieel recht en voormalig kandidaat-notaris. Zijn deskundigheid en werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering omtrent pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen vanuit fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch oogpunt. Hierin richt hij zich met name op de accountants- en belastingadviespraktijk, waarbij met name de pensioenregeling van de DGA centraal staat.

hij treed regelmatig op als spreker voor diverse bijeenkomsten bij onder meer Register Belastingadviseurs, de NBA en het SRA en heeft diverse redacteurschappen en is auteur van vele artikelen in o.a. MKB Adviseur, Novak Accountantsmagazine, PensioenMagazine, Pensioen & Praktijk, Rendement en het Weekblad voor Fiscaal Recht (WFR).

Mr. P.J.M. (Pierre) Akkermans (1955) is advocaat te Enschede en intern toezichthouder bij pensioenfondsen. Hij verricht visitaties bij pensioenfondsen en is voorzitter van de Raad van Toezicht van Bpf HIBIN. Hij is redacteur van de bundel Pensioenwetgeving (jaarlijks verschijnend, Kluwer) en publiceert regelmatig over pensioen in Pensioenmagazine (Kluwer). Hij is gespecialiseerd in het pensioenrecht en in de governance van pensioenfondsen.

Pieter Willemse is sr. trainer/coach bij Kenneth Smit Training en gecertificeerd voor zowel NBA als RB. In de hoedanigheid als trainer/coach inspireert, motiveert en coacht hij medewerkers van bedrijven op het terrein van hun communicatieve, sociale en commerciële vaardigheden. Vanuit zijn ervaring en kennis op het terrein van pensioenen en levensverzekeringen is hij betrokken bij diverse opleidingen van Oysterwyck Hogeschool.

Het ontwikkelen en positioneren van de Blended Learning omgeving ( assessment, contactonderwijs en e-learning) is een van zijn kerntaken bij Kenneth Smit. Verder is hij actief bij de introductie van software leverancier Imprezzio in de Europesche markt.

Drs. P.J. Mancham RE RA EPP (1968) is Head of Client Reporting | Finance | Cashmanagement | AIFMD/Depositary bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance te Amsterdam. Prem heeft 26 jaar werkervaring en is ruim 10 jaar actief binnen de pensioensector (Syntrus Achmea, APG, Cordares en Verantwoordingsorgaan PF APG). Daarnaast heeft hij 16 jaar als Accountant en IT Auditor gewerkt de Big Four (KPMG en Deloitte).

Prem doceert Riskmanagement, Reporting en (IT) Governance en Auditing. Zijn expertises zijn: Reporting, Risk Management, IT Governance en Information Management, Internal Control/3402/ICS, Auditing (Financial, IT, Operational en Compliance), Programma en Projectmanagement en Due Diligence. 

René Kuijs FFP RBc (1960) is eigenaar en oprichter van de Triangel Groep B.V. te Alkmaar, waar hij werkzaam is als financieel planner. Daarnaast is hij ook pensioenadviseur voor zowel de DGA als collectieve regelingen. Tot slot, is hij de vraagbaak van het Noord-Hollands Dagblad voor de financiële ombudsman en is hij docent Financal Management.

Dr. Rik Frehen (1982) is als universitair docent verbonden aan het department financiering van de Universiteit van Tilburg. Na zijn master in econometrie en operations research promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht in het vakgebied financiering. Zijn onderzoek richt zich op het waarderen van financiële producten, risico management, crises en bubbles en is deels economisch-historisch van aard.  Hij doceert beleggingsleer en asset pricing in de master of finance aan de Universiteit van Tilburg en won hiermee meedere excellent teacher awards.

Prof. dr. Rob Blomme  (1966) is gewoon hoogleraar Organization Behavior op Nyenrode Business Universiteit, waar hij tevens directeur is van het faculteitscenter Leadership and Management Development. Daarnaast is hij hoogleraar Management en Organisatie aan de Open Universiteit. Hij doet onderzoek en doceert in vele onderwerpen op het gebied van organisatiepsychologie, organisatiesociologie en organisatiekunde.

Naast deze inhoudelijke onderwerpen doceert hij ook op het gebied van methoden en technieken van onderzoek. Tevens is hij ook een veelgevraagd spreker en adviseur. Tot slot, is hij hoofdredacteur van M&O: Vakblad voor Management en Organisatie.

Drs. Rob van Leeuwen AAG, Van Leeuwen richt zich met name op de ondersteuning van pensioenfondsen voor algemeen bestuurlijke zaken en risicomanagement. Daarnaast is hij ook actief als visiteur voor de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Van Leeuwen was onder andere directievoorzitter Delta Lloyd Leven en COO Grafische Bedrijfsfondsen (nu Timeos). Daarnaast heeft hij diverse interim functies vervuld bij o.a. Van Lanschot, Centraal Beheer en Nationale Nederlanden.

Vervolgens is hij de kant van toezichthouder en adviseur op gegaan. Zo is hij momenteel professioneel voorzitter van een pensioenfonds, lid van de RvC van een verzekeraar en een woningbouwcorporatie en lid van het Risk & Audit Committee van een pensioenfonds. Van Leeuwen was eveneens mede oprichter van de sectie AFIR binnen het actuarieel genootschap en is actief als auteur, onder andere bij PensioenAlert.

Prof. dr. Tom Steenkamp is werkzaam bij Robeco sinds november 2010. Tom is hoofd van Investment Research. Tevens is hij voorzitter van het Bestuur van de Stichting Robeco PremiePensioenInstelling (PPI), plaatsvervangend voorzitter van het Robeco Pensioenfonds en hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op de Vrije Universiteit is Tom onder meer verantwoordelijk voor de postdoctorale opleiding Investment Management (de “VBA” opleiding).

Voordat hij bij Robeco in dienst kwam, was Tom ruim 12 jaar werkzaam bij ABP/APG als lid van de directie van APG Asset Management, met onder meer Fixed Income en GTAA in de portefeuille, en directeur Allocatie & Research. Tom is als algemeen econoom en cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Mr. J. Theo Gommer MPLA (1966) was managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

FinSourceOne Platform

Wordt Member en ontsluit alle features!

Naar de Memberships