Wiebes-scenario

Door middel van deze module kunt u perfect het uitstellen, vervroegen, uitruilen, omzetten van het indexatierecht, aanwenden van ouderdoms- en partnerpensioen voor het overbruggingspensioen of de variabilisering van een toegezegd ouderdoms- of partnerpensioen doorrekenen. Vanzelfsprekend kunt u zelf aangeven of u als uitgangspunt een beschikbaar kapitaal of een uitkering hanteert. En of u het partnerpensioen door middel van een overgang op het ouderdomspensioen wilt laten berekenen of dat u uit wilt gaan van een ingevoerd bedrag.

Zoals u weet, heeft 80% van de Nederlanders een pensioentekort. Een pensioentekort dat door de ingewikkelde regelgeving moeilijk is vast te stellen.

Daarom heeft Akkermans & Partners het FM Aanvullend Pensioen en Lijfrenteprogramma ontwikkeld.

Met dit programma kunt u eenvoudig, snel en foutloos de pensioentekorten van uw cliënten blootleggen.

Of het nu gaat om tijdelijke of levenslange tekorten, extra premiestorting, de relevante doelvermogens of de maximale pensioen- en/of lijfrentepremieaftrek, maakt niet uit!

Kortom, een perfecte ondersteuning voor het snel constateren van een pensioentekort.

Er wordt vaak aan voorbij gegaan, maar bij veel financiële situaties dient een naadloos aansluitende overeenkomst opgemaakt te worden.

Met náme wanneer er sprake is van financiële afspraken tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Een overeenkomst kan immers als bewijs fungeren richting derden zoals de belastingdienst en financiële instellingen.

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
De vastlegging van de gemaakte keuzes inzake premievrijmaking, afkoop of omzetting van de pensioenaanspraken inzake het ‘Wiebes-scenario’ is een goed voorbeeld hiervan.
Echter, in de praktijk blijken dergelijke overeenkomsten niet te worden opgemaakt.

Het redigeren van de verschillende overeenkomsten, is een complexe aangelegenheid en in het algemeen bijzonder tijdrovend.

Het FM Overeenkomstenprogramma van Akkermans & Partners Software biedt ú de mogelijkheid, moeiteloos een overeenkomst te redigeren, welke naadloos aansluit bij de bedoeling van partijen.

Door middel van vraag en antwoord wordt een unieke overeenkomst samengesteld. Efficiënt en altijd up to date, zodat uw overeenkomst volledig voldoet aan de fiscaal gestelde eisen.

In het programma heeft u de keuze tot het redigeren van een dozijn soorten overeenkomsten:

 • Afkoop pensioenaanspraken (Wiebes-scenario);
 • Omzettingsovereenkomst (Wiebes-scenario);
 • Verzoekbrief overdracht verzekerd pensioen naar eigen beheer;
 • lijfrente-overeenkomst voor zuivere lijfrente;
 • lijfrente-overeenkomst voor een gerichte lijfrente;
 • stamrecht (gouden handdruk) overeenkomst;
 • financieringsovereenkomst;
 • overdrachtsakte;
 • afstandsverklaring;
 • levensloop individueel;
 • levensloop collectief;
 • uitruilovereenkomst (PP in OP en OP in PP);
 • inkoop van dienstjaren.

Het FM Overeenkomstenprogramma is compatibel met al uw software van Akkermans & Partners. Met één druk op de knop sluist u de gegevens door van het ene naar het andere programma.

Kortom: sneller, efficiënter en de kans op fouten is vrijwel nihil.

 

Zoals u weet, heeft 80% van de Nederlanders een pensioentekort. Een pensioentekort dat kan worden ingehaald of ingekocht. Deze inhaal en inkoop kan via beschikbare premies plaatsvinden, ongeacht of het een salaris/diensttijdregeling of beschikbare premieregeling is. Indien de premie op juiste wijze wordt vastgesteld kan deze worden aangewend voor de optimalisering van uw pensioenaanspraken en is alsdan fiscaal gefacilieerd. 
Doel van het programma Inhaal en Inkoop is, om aan de hand van de ingevoerde gegevens de extra ruimte door middel van beschikbare premies te bepalen die een werknemer kan sparen in een vrijwillige pensioenmodule. De extra ruimte heeft betrekking op het optimaliseren van de huidige regeling (inhaal) en verleden dienstjaren (inkoop). 
Er is sprake van inhaal van pensioen indien bij de huidige werkgever de opgebouwde rechten onder het fiscaal maximum liggen. De werkgever kan dan de bestaande regeling uitbreiden met een aanvullende regeling, waarbij aanvulling tot het fiscaal maximum mogelijk wordt. Voor wiens rekening dit komt, kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg vastleggen. 
Er is sprake van inkoop van pensioen als het totaal van de bij de vorige werkgevers opgebouwde aanspraken onder het fiscaal maximum ligt, dat had kunnen worden opgebouwd als alle verstreken dienstjaren bij de huidige werkgever zouden zijn doorgebracht. De werkgever kan in de regeling de mogelijkheid van inkoop van dienstjaren toestaan. 
De Staatssecretaris van Financiën heeft per besluit van 16 juli 2005 goedgekeurd, dat de last met betrekking tot het in te kopen pensioentekort, in maximaal 15 jaar mag worden gefinancierd in een zogenaamde pro rata financiering. Dit is een uitzondering op het wettelijk verbod op uitstelfinanciering. Ook deze berekening is mogelijk met de module Inhaal en Inkoop. 
In het rapport worden eerst de grondslagen van de huidige pensioenregeling aangegeven. Daarnaast worden per deelnemer de verschillende ruimtes weergegeven. Het rapport kan naar keuze in beschrijvende vorm of in tabelvorm worden opgemaakt.
Kortom, een perfecte ondersteuning voor het snel constateren van extra premieruimte om de pensioenopbouw te optimaliseren.

Dit programma is speciaal geschreven voor het redigeren van maatwerk en naadloos op de adviespraktijk aansluitende pensioenbrieven. Met dit programma kunnen maar liefst tussen de 20.000 en 25.000 verschillende pensioenbrieven worden gemaakt. Hoe? Door middel van een vraag en antwoord opzet. Zo kunt u in het begin van het programma aangeven om wat voor soort regeling het gaat, en of er notulen opgenomen dienen te worden. Afhankelijk van de antwoorden die u geeft, gaat het programma zich vormen door aanvullende vragen te stellen. U wordt dus ook niet geconfronteerd met onnodige vragen. Een perfecte pensioenbrief is zó geredigeerd.

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
In het programma is het ook mogelijk om de staking van de pensioenopbouw vast te leggen. Daarvoor is een ‘beëindigingsbrief’ opgenomen. Bovendien is de beëindigingsbrief – indien gewenst – te voorzien van de bijbehorende notulen om de keuze voor staking ook vast te kunnen leggen.

Met het oog op de huidige fiscaal- en civieljuridische opvattingen en wet- of regelgeving is het van essentieel belang dat toezeggingen omtrent pensioenaanspraken worden vastgelegd in een aanvullende arbeidsovereenkomst c.q. pensioenbrief.

Maar, het redigeren van een pensioenbrief is complex en in het algemeen zeer tijdrovend. Zeker indien rekening dient te worden gehouden, met alle flexibiliseringmogelijkheden die zijn geïntroduceerd bij de Wet fiscale behandeling pensioenen én de verschillende overgangsmogelijkheden naar de Wet aanpassing fiscale faciliëring VUT en Prepensioen en introductie Levensloop per 1 januari 2006.

Het Pensioenbrievenprogramma biedt u de mogelijkheid om moeiteloos een op maat gesneden overeenkomst te redigeren, die naadloos aansluit bij de bedoeling van beide partijen en die tevens in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving.

Door middel van vraag en antwoord wordt een unieke overeenkomst samengesteld, welke behoort bij de unieke toezegging.

Belastingdienst
Zoals wellicht bekend, heeft de belastingdienst bij iedere overgang naar een nieuw regime sinds 1 juni 2004, pensioenbrieven gepubliceerd. Hierbij is gecommuniceerd dat de door de belastingdienst gehanteerde pensioenbrieven (in elk geval) juist zijn.

In verband hiermede hebben wij contact opgenomen en ons Pensioenbrievenprogramma (met zo’n 20.000 mogelijkheden) ter beoordeling voorgelegd. De enorme omvang van het aantal mogelijkheden, was aanleiding om a-select een vijftal pensioenbrieven te toetsen.

Wel, de score is 100%. Alle brieven zijn goedgekeurd en voorzien van een uniek kenmerk van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de belastingdienst. Dit – samen met de 14 jaar lange ervaring dat onze pensioenbrieven nog nooit zijn afgewezen – geeft ons het vertrouwen dat alle mogelijkheden de toets der kritiek kunnen en zullen doorstaan. Mits, uiteraard de juiste keuzes zijn gemaakt.

Overeenkomsten van op of na 1 januari 2007 kunnen onder de Pensioenwet of onder de Loonbelasting vallen. Na aanleiding daarvan zijn er 8 nieuwe conceptbrieven met de belastingdienst afgestemd. De 4 brieven die vallen onder de Loonbelasting zijn door de Belastingdienst goedgekeurd en hebben een uniek goedkeuringsnummer. De 4 brieven die vallen onder de Pensioenwet zijn eveneens met de belastingdienst afgestemd. Deze brieven kunnen niet geregistreerd worden zonder de overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar en hebben dus geen uniek goedkeuringsnummer.

De Pensioendatabank is een verzamelplaats van alle wetteksten, resoluties, jurisprudentie en AMvB’s. Daarnaast is tevens de PSW opgenomen. In totaal zijn er ruim 14.000 teksten in het programma verwerkt. Vanzelfsprekend kunt u de teksten raadplegen vanuit elk Akkermans & Partners programma. Tevens zijn de teksten door middel van uw tekstverwerkingsprogramma toe te voegen aan uw rapport. Kent u de exacte oorsprong van de tekst niet? Met de databank kunt u zoeken op datum, vindplaats, artikelnummer, trefwoord, met de mogelijkheid om zoekopdrachten uit te breiden of te beperken. Kortom, u vindt elk artikel (supersnel).
De pensioenadviseur die op niveau met zijn vak bezig is, weet dat het kunnen beschikken over integrale wetteksten, resoluties, jurisprudentie, AMvB’s etc. op nationaal en internationaal niveau zéér essentieel is voor kwaliteit van zijn dienstverlening.

Snelle zoeksystemen zijn noodzakelijk en geautomatiseerde integratie van gevonden teksten in uw rapport is een ‘must’.

Koppeling met alle andere Akkermans & Partners programma’s vormt een unieke en zeer waardevolle extra dimensie. Waardoor bovendien foutkansen worden geëlimineerd.

Maar, waar vind je deze succesfactoren gecombineerd?

Wel, onze Pensioen Databank combineert bovengenoemde doelstellingen perfect en vormt zo een onmisbaar instrument voor uw dagelijkse professionele adviespraktijk. De tekst kan integraal worden overgenomen in uw tekstverwerkingsbestand.

Een databank gemaakt vóór de praktijk, dóór de praktijk.

FinSourceOne Platform

Wordt Member en ontsluit alle features!

Naar de Memberships