Advantage PensionAnalyzer (Plus)

image_pdf

De Advantage PensionAnalyzer (Plus) ondersteunt u perfect binnen de diverse processen van uw collectieve pensioenadvisering.

Direct in te zetten voor ondersteuning binnen de Leidraden 1 (inventarisatie), 8 (wijziging of verlenging), 9 (advies aan werknemers), 4 en 11 (betaalbaarheid) van de Wft en de processen Inventariseren, Analyseren en Adviseren.

De PensionAnalyzer (Plus) is snel, efficiënt, foutloos en volledig Wft- en AFM-proof! Bovendien sneller en uitgebreider dan eigen Exceloplossingen.

En gekoppeld aan ons Wft- en AFM-proof Offerteprogramma Advantage, kunt u de berekeningsresultaten en rapportage van de pensioenlasten en betaalbaarheidstoets direct koppelen aan uw Wft-intake voor een compleet pensioendossier. Professioneel en efficiënt!

Verhoog ook de efficiëntie binnen uw collectieve adviestraject en daarmee uw marges.

De PensionAnalyzer is in twee versies beschikbaar. De PensionAnalyzer (PA) en de PensionAnalyzer Plus (PA+). PA is alleen in combinatie met Advantage te gebruiken. PA+ is ook los van Advantage te gebruiken en beschikt bovendien over meer berekeningsmogelijkheden. Per onderdeel is aangegeven, in welke versie wat beschikbaar is.

Harmoniseren (PA+)
Harmoniseer regelingen met elkaar door deze naast elkaar te zetten en de verschillen in grondslagen en financiën vast te stellen. Zet de regelingen desgewenst budget gerelateerd tegen elkaar af.

De harmoniseringsmogelijkheden zijn beschikbaar door de onderdelen Regelingvergelijking en Omzettingsberekening met elkaar te combineren.

Verlengen (PA+)
Net als bij harmonisering, kunnen de (financiële) consequenties van actieve regelingen die verlengd dienen te worden, in beeld worden gebracht door de onderdelen Regelingvergelijking en Omzettingsberekening met elkaar te combineren.
Vanzelfsprekend conform Leidraad 8 van de Wft.

Regelingvergelijking (PA+)
Vergelijk de huidige regeling in één keer met tot drie andere regelingen en reken de financiële consequenties direct door. Hiermee is de Regelingvergelijking perfect in te zetten binnen uw inventarisatieproces, doordat u de verschillende pensioensystemen niet alleen kunt toelichten, maar ook concreet kunt doorrekenen.

 • vergelijk bijvoorbeeld eindloon, middelloon en beschikbare premie met elkaar én andersom;
 • breng de verschillen in premies, kapitalen én uitkeringen in beeld;
 • onafhankelijk van producttarieven en eventueel op basis van uw eigen vergelijkingstarief;
 • reken de consequenties van het omzetten van een bruto- naar een netto-staffel door;
 • Harmoniseer pensioenregelingen;
 • Verleng actieve pensioenregelingen.

Alle mogelijkheden zijn verwerkt, inclusief de wettelijke grenzen uit eerdere regimes! Verwerk de huidige regeling dus 100% correct in uw vergelijking.

Omzettingsberekening (PA+)
Kostenneutraal de pensioenregeling omzetten, harmoniseren of verlengen? Of op basis van een specifiek budget, het opbouwpercentage of de premiestaffel van de nieuwe regeling vaststellen?

Creëer écht snel inzicht in de premiestaffel/het opbouwpercentage op basis van het beschikbare budget. Betaalbaarheid toetsen in optima forma!

Bepaal zelfs per werknemer hoe hoog de salariscompensatie dient te zijn bij budget- neutrale aanpassing van de collectieve regeling.

Met de omzettingsberekening brengt u uw pensioenadvisering en beheer naar een hoger niveau.

Pensioenlastenberekening (PA, PA+)
Breng snel en eenvoudig de pensioenlasten voor de huidige en de nieuwe regeling in beeld. Op zowel individueel- als collectiefniveau. En natuurlijk perfect inzetbaar voor het jaarlijks beheer, precies zoals de AFM in Leidraad 1 van de Wft voorschrijft.

 • Reken verschillende eigen bijdrages van de werknemers door;
 • Creëer 5-jaars projecties;
 • indexaties van salarissen;
 • indexatie van de franchise;
 • indexatie van het maximum salaris;
 • personeelsscenario’s in verband met toekomstplannen;
 • (automatische) vervanging van gepensioneerden;
 • uitgebreide werknemersanalyse;
 • op zowel individueel- als collectiefniveau.

Betaalbaarheidstoets (PA, PA+)
Een verplicht onderdeel uit leidraad 4 en leidraad 11 van de AFM: wat is uw conclusie inzake de betaalbaarheid? Wat heeft u daartoe gedaan en welke gegevens heeft u gebruikt?
De betaalbaarheid wordt met twee onderdelen bepaald:

 • de lasten van de nieuwe regeling;
 • financiële positie van de onderneming.

Met onze betaalbaarheidstoets bent u in staat de financiële ratio’s te berekenen die de AFM in haar leidraden heeft opgesomd op het gebied van:

 • liquiditeit;
 • solvabiliteit;
 • rentabiliteit.

Daarbij kunt u de grenswaarde bij de betreffende ratio opgeven. Uw conclusies worden direct met cijfers en grafieken onderbouwd in het uitgebreide rapport.
Tenslotte voegt u de conclusie in eigen woorden toe.

Beheer (PA, PA+)
Diverse onderdelen van de PensionAnalyzer zijn perfect in te zetten voor het jaarlijks beheer. Met die reden is de PensionAnalyzer eveneens gekoppeld aan de Advantage Pension Auditor van Advantage.

Zo kunt u met de PensionAnalyzer onder andere:

 • jaarlijks de ontwikkeling van pensioenlasten berekenen met alle mogelijke scenario’s;
 • jaarlijks de financiële toets uitvoeren;
 • de collectieve pensioenpremie monitoren en beheersbaar houden;
 • de uitvoerder controleren;
 • pensioenlasten voor nieuwe medewerkers budgetteren.

Rapporten (PA, PA+)
Alle berekeningen rekenen real-time of na een druk op de knop door, waarna de resultaten in een overzichtelijk resultatenscherm worden getoond.
De rapporten zijn gericht op de werkgever geschreven, voorzien van ondersteunende tabellen en grafieken en in verschillende vormen af te drukken. Bijvoorbeeld als samenvatting, met collectieve overzichten of per werknemer gedetailleerd.