Advocaat aansprakelijk omdat consequenties ‘pensioen’ niet zijn meegenomen.

Dit is het oordeel van Rechtbank Noord-Nederland, 15 november 2017. ECLI:NL:RBNNE:2017:4360

Wat is er aan de hand? Een advocaat heeft een werknemer in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bijgestaan. Van belang hierbij is dat de man sinds 2004 werkzaam was bij de VOF. In 2005 is de ziekte ALS vastgesteld. In een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd dat partijen met ingang van 1 februari 2006 de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden wensen te beëindigen. Louter te vermijding van de onnodige WW-risico’s hebben partijen een ontbindingsprocedure gevoerd. Het verzoekschrift namens de VOF is op 29 december 2005 bij de griffie binnengekomen. Het verweerschrift op 30 december 2005. De kantonrechter heeft, zonder dat er een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, bij beschikking van 30 december 2005 de arbeidsovereenkomst ontbonden, wegens het vervallen van de functie ten gevolge van een reorganisatie, onder toekenning van een eenmalige bruto vergoeding aan de werknemer van € 4.276,80.

De man heeft vervolgens per 1 februari 2006 een WW-uitkering aangevraagd en ontvangen. So far, so good.

Op 18 juni 2007 heeft de man een WIA-uitkering aangevraagd, welke aan hem is toegekend met ingang van 30 juli 2007, zijnde 104 weken na zijn eerste ziekmelding.

Op 19 maart 2013 is de man overleden. Op dat moment werd voor zijn weduwe pas duidelijk wat de gevolgen zijn van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Immers, als gevolg van het ontslag (tijdens ziekte) is de werknemer door de werkgever afgemeld als deelnemer aan de verplichtgestelde pensioenregeling (klein metaal) én daarmee ook afgemeld voor de verplichte deelname aan de collectieve ANW-verzekering.

Zou het dienstverband niet zijn ontbonden, dan zou bij volledige arbeidsongeschiktheid de pensioenopbouw (premievrij) volledig zijn voortgezet, waarbij tevens de dekking van het nabestaandenpensioen volledig intact zou zijn gebleven. Dit komt neer op € 13.000,- bruto per jaar tot aan de pensioenleeftijd van de man, gevolgd door een nabestaandenpensioen ter grootte van 70% van het te bereiken ouderdomspensioen.

Bij brief van 27 augustus 2013 heeft de weduwe van de man de advocaat aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade als gevolg van de wijze waarop de advocaat de man heeft bijgestaan bij de pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Indien de advocaat de man zou hebben gewezen op bovenstaande consequenties zou hij de vaststellingsovereenkomst nooit hebben gesloten. De rechtbank begrijpt uit de vorderingen dat eiseres zich op het standpunt stelt dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.

Op grond van art. 7:401 BW dient een opdrachtnemer de zorgvuldigheid te betrachten van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Het antwoord op de vraag of en in welke mate een advocaat de cliënt dient te informeren en te waarschuwen voor bepaalde risico’s is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In onderhavige kwestie is volgens de rechtbank de ziekte van de man relevant.

Het verweer van de advocaat is dat aan hem slechts de opdracht verstrekt is om de WW-rechten van de man veilig te stellen. Aan die opdracht heeft hij voldaan. Hierbij heeft hij geen rekening hoeven houden met de arbeidsongeschiktheid van de man, veroorzaakt door de ziekte ALS. De advocaat stelt dat hij niets afwist van de gezondheidstoestand omdat hij de man uitsluitend telefonisch heeft gesproken.

Dit laatste brengt volgens de rechtbank het risico met zich mee dat zaken die mogelijk van belang zijn voor de juiste advisering onvermeld blijven of onvoldoende aandacht krijgen. De rechtbank oordeelt dat de advocaat heeft geadviseerd zonder wetenschap van alle van belang zijnde omstandigheden en derhalve niét de zorg heeft betracht die van een redelijk en handelend advocaat mag worden verwacht. De rechtbank is verder van oordeel dat de taak van de advocaat verder gaat dan simpelweg uitvoering geven aan de wens van de cliënt. De rechtbank volgt eiseres in haar stelling dat indien de advocaat op de hoogte zou zijn geweest van de ziekte van de man, hij niet geadviseerd zou hebben om mee te werken aan de formele ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het onderzoek van de financiële gevolgen van de beëindiging van het dienstverband omvat in onderhavige kwestie volgens de rechtbank aspecten als aanspraken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, invaliditeitspensioen én overlijdensvoorzieningen. Dit zou zeker meer tijd in beslag nemen dan gelegen in de periode tussen 28 en 30 december 2005.

De rechtbank oordeelt dat bij een juiste advisering de dienstbetrekking niet zou zijn ontbonden per 1 februari 2006, waarmee direct het causaal verband tussen het handelen en de schade is gegeven.

Moraal van het verhaal
De taak van een advocaat gaat verder dan het uitvoeren van de wens van cliënt. Pensioen speelt nagenoeg altijd een rol. Of het nu een ontbinding van arbeidsovereenkomst, een echtscheiding of een fusie of overname betreft. Gommer & Partners ondersteunt u hierbij graag. U weet ons te vinden.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Uit dienst/Ontslag, Pensioen Algemeen, Pensioen Civiel, Pensioencommunicatie
 • Dinsdag 2 januari 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie