Amendement compensatie pensioenpremies gedetacheerden

Op 13 december 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van de zogenaamde herzieningsrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. 

Aanvullende bedrijfspensioenregelingen, in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet en artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, ziijn hierbij uitgesloten, van de harde kern van arbeidsvoorwaarden.

Geldt dit ook voor een compensatie van de pensioenpremies?

Naar aanleiding van deze herzieningsrichtlijn moet bepaalde Nederlandse wetgeving met betrekking tot het detacheren van werknemers uit andere EU-landen in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting worden aangepast. Doel is een nieuwe en betere balans tot stand brengen tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de EU en het zorgen voor een gelijk speelveld voor ondernemingen, en anderzijds het beschermen van de rechten van gedetacheerde werknemers. De daaraan inherente wetgeving moet uiterlijk 30 juni 2020 van kracht zijn.

Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel valt op te maken dat de vakbonden FNV en CNV graag zouden zien dat gedetacheerde werknemers gecompenseerd zouden worden voor het niet deelnemen aan aanvullende bedrijfspensioenregelingen, zodat oneerlijke concurrentie voor nationale detacheringaanbieders wordt tegengegaan.

De herzieningsrichtlijn heeft aanvullende bedrijfspensioensregelingen uitgesloten van de (uitgebreide) harde kern van arbeidsvoorwaarden. Hierdoor is het niet mogelijk om bij de implementatie van de herzieningsrichtlijn aanvullende (compensatie)maatregelen te treffen.

Ook de regering heeft zich tijdens de onderhandelingen over de herzieningsrichtlijn hard gemaakt om aanvullende bedrijfspensioenen in de uitgebreide harde kern van arbeidsvoorwaarden op te nemen. Dat is echter niet gelukt. Het voorstel daartoe kreeg onvoldoende steun.

Door de kosten voor pensioen uit te zonderen, blijft de oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestaan en blijven gedetacheerde werknemers aanzienlijk goedkoper dan werknemers in loondienst. Daarom heeft Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP,  op 7 mei 2020 een amendement ingediend op grond waarvan gedetacheerde werknemers recht zouden moeten krijgen op een toeslag boven op hun loon ter compensatie van (het werkgeversdeel van) de pensioenpremies. Door deze toeslagen zou de uitsluiting van bedrijfspensioenregelingen in het wetsvoorstel niet worden geraakt.

Of dit amendement kans van slagen heeft, moet worden afgewacht. Al eerder (9 april jl.) gaf de regering aan dat bij de implementatie niet van de harde kern van arbeidsvoorwaarden kan worden afgeweken. Ook niet door gedetacheerden toeslagen ter compensatie uit te keren. Aanvullende (compensatie)maatregelen zouden zeer streng worden getoetst en zouden ingaan tegen de op Europees niveau gemaakte afspraken.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Internationaal, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 8 mei 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie