Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

AOV uitkeringen belast?

Belanghebbende X ontvangt AOV uitkeringen. Deze uitkeringen houden verband met arbeidsongeschiktheid die is ontstaan tijdens de uitoefening van zijn dienstbetrekking. X oordeelt derhalve dat sprake dient te zijn van onbelaste vergoedingen van immateriële schade en van verlies aan arbeidskracht. De inspecteur is echter van mening dat de uitkeringen tot het belastbare inkomen uit werk en woning behoren. Eerst de Rechtbank, dan het Hof en nu ook de Hoge Raad spreken zich over deze zaak uit.

X is arbeidsongeschikt en ontvangt als gevolg hiervan diverse uitkeringen. Een deel van deze uitkeringen houdt verband met arbeidsongeschiktheid die in de uitoefening van een dienstbetrekking is ontstaan. Volgens X moeten deze uitkeringen worden aangemerkt als vergoedingen van immateriële schade en van verlies aan arbeidskracht. De inspecteur is echter van mening dat de uitkeringen tot de inkomsten uit vroegere dienstbetrekking gerekend moeten worden.

Geschil

In geschil is of de Inspecteur de uitkeringen van het UWV, ASR en De Amersfoortse terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning heeft gerekend en aldus het belastbare inkomen van X voor de jaren 2016 en 2017 te hoog heeft vastgesteld.

Beoordeling van het geschil door rechtbank Den Haag

Het inhoudelijke geschil spitst zich dus toe op de kwalificatie van de uitkeringen van het UWV, ASR en De Amersfoortse die X heeft ontvangen. Volgens X is sprake van een - vrijgestelde - letselschadevergoeding, terwijl de Inspecteur zich op het standpunt stelt dat sprake is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering die tot het belastbare inkomen uit werk en woning moeten worden gerekend.

Het is echter niet de eerste keer dat X met deze stelling bij de rechter is gekomen. De vraag over de kwalificatie van de ontvangen uitkeringen heeft X, voor andere jaren, al eerder voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. Kortheidshalve verwijst de rechtbank dan ook naar deze eerdere uitspraken tussen partijen, waaronder de uitspraak van 5 april 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:4951) voor de jaren 2012 tot en met 2014 en de uitspraak van 4 december 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:16322) voor het jaar 2015. In zowel de uitspraken van de rechtbank als de daaropvolgende uitspraken van het Gerechtshof Den Haag van 10 juli 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:1903 en ECLI:NL:GHDHA:2019:1904) is geoordeeld dat de onderhavige uitkeringen behoren tot het belastbare inkomen uit werk en woning. In al wat X nu in de onderhavige procedures heeft aangevoerd ziet de rechtbank geen aanknopingspunt om in deze zaken alsnog tot een ander oordeel te komen.

Hof Den Haag

In hoger beroep zijn, zo begrijpt het Hof, dezelfde geschilpunten als bij de Rechtbank aan de orde. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de uitkeringen van het UWV, de ASR en De Amersfoortse als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking tot het belastbare inkomen uit werk en woning over de in geding zijnde jaren moeten worden gerekend. Voor de standpunten van partijen verwijst het Hof naar de gedingstukken.

Oordeel Hof

Het Hof oordeelt dat de Rechtbank met betrekking tot elk geschilpunt op goede gronden tot een begrijpelijke en juiste beslissing gekomen. Over de kwalificatie van de uitkeringen merkt het Hof het volgende op:

“Met betrekking tot het belangrijkste materiële geschilpunt voor de jaren 2016 en 2017 neemt het Hof ook in deze zaak in aanmerking dat, hoezeer het Hof, zeker nu de uitkeringen voortvloeien uit arbeidsongeschiktheid als direct gevolg van een in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking opgelopen ziekte of aandoening, begrip heeft voor de andere zienswijze van belanghebbende, de beschikbare gegevens uitwijzen in het licht van de regelgeving dat de uitkeringen naar de aard niet zijn aan te merken als een (vrijgestelde) vergoeding voor door een beroepsziekte geleden schade, meer in het bijzonder letselschade. In schadesituaties als die gaat het immers om omstandigheden zoals bijvoorbeeld afspraken in de arbeidsovereenkomst of rechtspositionele regelingen waaraan de gelaedeerde een recht op vergoeding wegens verlies van arbeidskracht ontleent. Hier is van zodanige omstandigheden niets gebleken.”

Hoge Raad

Ook de Hoge Raad oordeelt dat de klachten in hoofdzaak berusten op de stelling dat het Hof de uitkeringen had moeten aanmerken als vergoedingen van immateriële schade en van verlies aan arbeidskracht die niet tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekend mogen worden.

De Raad acht deze stelling onjuist. Zij overweegt dat X kennelijk het oog heeft op de rechtspraak inzake (eenmalige) vergoedingen die een werkgever toekent in verband met diens aansprakelijkheid voor een aan een werknemer overkomen ongeval. Die rechtspraak heeft echter geen betrekking op periodieke uitkeringen zoals de uitkeringen die belanghebbende ontvangt, aldus de Hoge Raad.

Ook voor zover de uitkeringen verband houden met arbeidsongeschiktheid die in de uitoefening van een dienstbetrekking is ontstaan, zijn die uitkeringen krachtens (een) verzekeringsovereenkomst(en) dan wel krachtens een publiekrechtelijke regeling gedaan, zodat zij volgens het bepaalde in afdeling 3.5 van de Wet IB 2001 tot het belastbare inkomen uit werk en woning worden gerekend.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • VTVaktechniek
 • Arbeidsongeschiktheid
 • EQF 7
 • 0,25 PE punt(en)
 • Maandag 14 maart 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas