Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoren tot belastbaar inkomen uit werk en woning

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van het hof Den Haag.

Op 28 februari 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan (kenmerk 19/00362) in een zaak waarbij onder meer in geschil was is of de uitkeringen van het UWV terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning heeft gerekend. In de zaak speelde het volgende.

 

Belanghebbende X is sinds 2001 arbeidsongeschikt. Hij heeft in de jaren daarna, ook in dit jaar (2010), uitkeringen van het UWV en De [Y] ontvangen. Bij de aanslagregeling heeft de inspecteur de uitkeringen als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking genomen. De inspecteur heeft zich daarbij gebaseerd op de renseignementen waarover de Belastingdienst beschikt. Daaruit valt onder meer op te maken dat X in 2010 van het UWV een WAO/AAW-uitkering heeft ontvangen. Deze uitkering moet worden aangemerkt als een uitkering op grond van een publiekrechtelijke regeling. Op grond van artikel 3.100, lid 1, onderdeel a, in samenhang gelezen met artikel 3.101, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 wordt een dergelijke uitkering tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekend. Voorts blijkt uit de renseignementen dat de van De [Y] ontvangen uitkering een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft als bedoeld in artikel 3.124, lid 1, onderdeel c Wet IB 2001. Deze uitkering behoort eveneens tot het belastbaar inkomen uit werk en woning.

 

Het hof heeft het volgende geoordeeld. De uitkeringen vloeien voort uit arbeidsongeschiktheid als direct gevolg van een in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking opgelopen ziekte of aandoening. De beschikbare gegevens wijzen in het licht van de regelgeving uit dat de uitkeringen naar de aard niet zijn aan te merken als een (vrijgestelde) vergoeding voor door een beroepsziekte geleden schade, meer in het bijzonder letselschade. In schadesituaties als die gaat het immers om omstandigheden zoals bijvoorbeeld afspraken in de arbeidsovereenkomst of rechtspositionele regelingen waaraan de gelaedeerde een recht op vergoeding wegens verlies van arbeidskracht ontleent. Hier is van zodanige omstandigheden niets gebleken. Naar 's Hofs oordeel zijn de uitkeringen terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekend.

 

Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De uitspraak is op 11 maart 2020 gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB
 • Vrijdag 27 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie