Artikel Overgeld.nl: Laat u zich met een kluitje in het riet sturen? Met andere woorden: hoeveel pensioencompensatie krijgt u per 1 januari 2015?

De wettelijke verlaging van de maximum opbouwpercentages en de fiscale aftopping van het pensioengevend salaris leidt tot een verlaging van de toekomstige pensioenopbouw van de werknemer.

Voor de werkgever zijn er verschillende manieren om de werknemer te compenseren. Daarbij spelen een aantal keuzes een belangrijke rol. Vindt de compensatie plaats op aanspraken- of premieniveau? En wordt de hoogte van de compensatie eenmalig bepaald of jaarlijks opnieuw berekend? Daarnaast speelt ook nog de vraag omtrent de reikwijdte van de compensatieregeling een belangrijke rol. Ziet de regeling alleen op de huidige werknemers die geraakt worden en hoe gaat mijn werkgever om met werknemers die na 1 januari 2015 in dienst treden?

 

In het kader van de compensatie kan gekozen worden om het premieverschil tussen de huidige pensioenregeling en de pensioenregeling per 1 januari 2015 jaarlijks te compenseren. Dit is de meest praktische oplossing, omdat de premies van het afgelopen jaar en de nieuwe premie per 1 januari 2015 bekend zijn of op korte termijn bekend worden. Het berekenen van het premieverschil is echter wel een momentopname. Bij gelijkblijvende omstandigheden (salaris en franchise) zou de individuele premie jaarlijks hoger worden. Hoe ouder de werknemer wordt, hoe duurder het is om het pensioen in te kunnen kopen. Daarbij komt de stijgende levensverwachting en de momenteel alleen maar dalende rentestand, wat ook een verhogend effect op de premies heeft. Dus wat zal het worden eenmalige compensatie of jaarlijks? In het eerste geval wordt de werknemer niet volledig gecompenseerd. Het is echter wel de meest praktische en minst complexe oplossing.

 

Anderzijds is compenseren op premieniveau (eenmalig of jaarlijks te bepalen) ook de oplossing die het meest verwijderd is van de daadwerkelijk geleden pensioenschade als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling. Immers, de geleden schade is in een eindloon- of middelloonregeling niet het premieverschil, maar het verschil in pensioenaanspraken op pensioendatum! Dit is echter een meer complexe compensatie, omdat dan berekend zal moeten worden wat de te bereiken pensioenaanspraken zijn in de oude en nieuwe pensioenregeling en wat het kost om het verschil in aanspraken in te kopen. Ook moet dan worden uitgegaan van een voortzetting van de dienstbetrekking tot aan de pensioendatum en bijvoorbeeld ook nog mogelijke salarisstijgingen. Bij eenmalige premiecompensatie speelt dit probleem niet.

 

Voor het jaarlijks compenseren op aansprakenniveau zal de werkgever ieder jaar en voor iedere werknemer opnieuw moeten (laten) berekenen wat voor dat jaar het verschil in pensioenopbouw is alsmede de daarbij behorende koopsom en dat op de een of andere manier compenseren voor de werknemers. Dat levert voor de werkgever weer extra kosten op. De meeste werkgevers hebben al gekozen of zullen nog kiezen voor de optie om op premieniveau te compenseren en dan wel met een eenmalige betaling.

Het is mogelijk de compensatie uit te betalen in extra salaris of op een andere manier aan te wenden voor aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Voor het gemis aan pensioenopbouw boven een salaris van € 100.000,- biedt de nieuwe wetgeving de mogelijkheid van een netto pensioen aan. Op die manier behoudt het geld zijn pensioenbestemming. Hiervoor is het echter niet noodzakelijk dat de werkgever dit faciliteert. Het netto pensioen kan immers in een tweede pijler of een derde pijler product ondergebracht worden. Het lijkt de tendens te zijn, dat de meeste werkgevers de keuze laten aan de werknemers.

 

Tot slot is het voor werkgevers van belang om zich te realiseren dat de keuze om te compenseren en zo ja op welke wijze van grote invloed kan zijn op het beloningsbeleid binnen een onderneming, maar ook in vergelijking met andere ondernemingen.

Voor de werknemers is het van belang om de compensatie goed uit te onderhandelen en niet te snel akkoord te gaan met de aangeboden compensatie. Lagere pensioenkosten levert voor de werkgever ook een besparing op en daar mag je als werknemer dus best van mee profiteren!

 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas