Artikel Overgeld.nl: Pensioenschade bij ontslag let op, neem álle schadeposten mee!

Het was al een paar maal aangekondigd: de bijdrage van de stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP) zou gaan vervallen. Er zijn in het verleden al meerdere malen data genoemd waarop dat zou gaan gebeuren. Inmiddels is het gebeurd: 1 januari 2011 was het zover.

Per 1 januari 2011 komen werknemers die in de WW terecht komen niet meer in aanmerking voor een bijdrage van de stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP). Dat betekent, dat de pensioenopbouw direct bij het ontslag stopt en niet meer (zij het veelal maar gedeeltelijk) doorloopt tijdens de WW-periode. Omdat de FVP bijdrage pas wordt voldaan ná afloop van de WW uitkering zullen nog niet veel mensen geconfronteerd zijn met dit ‘gat’ in hun pensioenopbouw.

Mits een ex-werknemer aan alle voorwaarden voldeed ontving hij of zij van het FVP gedurende de periode dat de werknemer recht had op een loongerelateerde uitkering de pensioenpremie helemaal of gedeeltelijk doorbetaald. Alleen over de eerste zes maanden werd geen bijdrage gegeven.

Voor werknemers die in 2010 werkloos zijn geworden, zijn er ook al gevolgen voor de pensioenopbouw. De FVP-pot is namelijk leeg aan het raken. De bijdrage voor de werknemers die in 2010 werkloos zijn geworden heeft een voorwaardelijk karakter. Vanwege de huidige financiële omstandigheden heeft het FVP de betalingen van de bijdragen al opgeschort tot uiterlijk 1 januari 2014. Het bestuur van het FVP kan ook nog overgaan tot het korten van de bijdrage. Dat wil zeggen dat ook niet meer de hele bijdrage wordt voldaan in uw pensioenpot. De bijdrage was overigens sowieso al gebaseerd op het maximum dagloon. Wie meer verdiende dan het maximum dagloon ontving slechts tot dat plafond een bijdrage uit het FVP in het verleden.

Door het vervallen van de FVP-bijdrage heeft de oudere werknemer die wordt ontslagen dus in feite extra (pensioen)schade. Strikt genomen is de pensioenschade natuurlijk even hoog, maar de bijdrage die geleverd werd door het FVP komt te vervallen en zal dus uit een ander potje (lees: dat van de werkgever) moeten komen.

Dit zal tot gevolg hebben dat een hogere ontslagvergoeding zal worden gevorderd bij ontslag of een andere creatieve oplossing bedacht moet worden. Bijvoorbeeld door ter gelegenheid van het ontslag een vergoeding af te spreken voor vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling. Door de huidige regelgeving kan een pensioenregeling na ontslag fiscaal drie jaar vrijwillig worden voortgezet. Dat kan dus per saldo een zelfde resultaat opleveren als de FVP-bijdrage. In sommige gevallen zal deze voortgezette opbouw meer opleveren, in sommige gevallen minder. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de duur van de werkloosheidsperiode en het inkomen. Duurt de werkloosheidsperiode maar kort, dan zal er minder snel een gat in de pensioenopbouw ontstaan, als daarna weer kan worden deelgenomen aan een volgende pensioenregeling bij een volgende werkgever. Duurt de werkloosheidsperiode langer en was het loon hoger, dan zal een werkgever minder snel bereid zijn om gedurende een periode van drie jaar de pensioenpremie te voldoen. Uiteraard spelen ook de redenen van het ontslag een rol.
Om de pensioenregeling na ontslag vrijwillig voort te kunnen en willen zetten, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
1. de werknemer moet gedurende ten minste drie jaren deelnemer zijn geweest in de voort te zetten regeling;
2. de pensioenregeling mag niet worden gewijzigd zodat pensioenverbetering plaatsvindt;
3. er vindt geen cumulatie plaats met een pensioenregeling bij een eventuele nieuwe werkgever, de vorming van een oudedagsreserve of deelname aan een beroepspensioenregeling;
4. de vrijwillige voortzetting vindt niet plaats gedurende de drie jaar voorafgaande aan de pensioendatum, tenzij de dienstbetrekking om medische redenen is beëindigd;
5. de pensioenovereenkomst moet voorzien in de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting;
6. en de pensioenregeling moet voorzien in de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting of de pensioenuitvoerder moet met vrijwillige voortzetting instemmen.
Al met al een heleboel voorwaarden om aan te voldoen. In veel gevallen zal dit dan ook niet tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard is het dan wel mogelijk om te berekenen was de pensioenopbouw in die komende drie jaar geweest zou zijn. Dat kan dan weer als koopsom worden gekapitaliseerd en onderdeel uitmaken van de ontslagvergoeding. Maar ook is het nu zeker zaak geworden om goed beslagen, onderbouwd, voorzien van berekeningen en toelichtingen, ten ijs te komen bij de rechter, waar de ontslagvergoeding aan de orde is. In ontslagprocedures zal er naar verwachting nu al rekening mee gehouden moeten worden. Dat geldt niet alleen voor de werknemers die vanaf 2011 ontslagen worden, maar ook voor de werknemers die de voorwaardelijke bijdrage van 2010 nog maar af moeten wachten. Het is ook voor hen aan te raden hun rechten veilig te stellen en alvast aan hun ex-werkgever te melden, dat ze alsnog aanspraak gaan maken op pensioenschade als achteraf blijkt dat de FVP bijdrage niet of slechts ten dele wordt verkregen.
Laat u daarom op tijd en vooraf informeren door een deskundig adviseur om er zo op tijd en dus pensioenbewust bij te zijn als uw ontslag dreigt. Dan vordert u op tijd uw schade en voorkomt u dat u achteraf met nog een extra gat wordt geconfronteerd.
Hebt u vragen over alle recente pensioenontwikkelingen en wat dat voor u betekent? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie