Artikel Overlgeld.nl: Tussen wal en schip

Er zijn legio redenen denkbaar waarom de uitvoering van een pensioenregeling zou moeten worden gewijzigd. Een van de voor de hand liggende redenen is natuurlijk een overgang naar een goedkopere pensioenregeling. Dat kan bij dezelfde pensioenuitvoerder soms, maar er kan ook gekozen worden voor een andere pensioenuitvoerder. Een andere reden is bijvoorbeeld het door een reorganisatie juist wel of niet komen te ressorteren onder de verplichtstelling van een pensioenfonds. Of als gevolg van een overgang van een onderneming. Of omdat het contract met de verzekeraar is afgelopen, niet wordt verlengd, maar overgegaan wordt naar een andere verzekeraar. Of omdat het pensioenfonds wordt geliquideerd en de pensioenregeling door een verzekeraar gaat worden voortgezet. Kortom, er zijn veel redenen te bedenken waarom er een wisseling van pensioenuitvoerder plaats vindt.

In vrijwel alle gevallen gaat de overgang goed, voor alle deelnemers in de pensioenregeling. In een aantal gevallen wordt de pensioenregeling ook gewoon zonder wijzigingen voortgezet. Echter in sommige gevallen is dat door uitvoeringstechnische aspecten niet mogelijk en zal er een wijziging moeten plaatsvinden. Ook dat gaat dan in vrijwel alle gevallen voor alle deelnemers goed. Maar niet altijd…

Een groep die vaak toch het kind van de rekening blijkt te zijn is de groep van de zieke en op het moment van overgang/wijziging reeds arbeidsongeschikte deelnemers. Vaak moet een keuze worden gemaakt om die deelnemers al dan niet achter te laten in de oude regeling bij de oude uitvoerder. Maar vaak is dat ook niet nodig en kunnen ze, mits hun aanspraken op juiste wijze worden ingekocht, gewoon mee over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. En dan gaat het toch in een aantal gevallen nog steeds mis.

Zo oordeelde het Hof in Den Haag onlangs over een dergelijke kwestie, waarbij een werkgever als gevolg van een reorganisatie met terugwerkende kracht niet meer onder de werkingssfeer van een bepaalde cao viel en daardoor ook niet meer onder het bedrijfstakpensioenfonds. Een van de werknemers van deze werkgever was al ziek op dat moment. Doordat de werkgever niet meer onder het bedrijfstakpensioenfonds viel waren er met terugwerkende kracht ook geen aanspraken op invaliditeitspensioen. Die aanspraken waren er niet op het moment dat de peildatum voor deze werknemer viel. En helaas, omdat hij al ziek was, mocht hij ook niet deelnemen in de nieuwe collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering die de werkgever nadien sloot.

Het Hof oordeelde echter in het voordeel van de werknemer. Op basis van hetgeen in de arbeidsovereenkomst was toegezegd, waarin destijds wél de cao was opgenomen en hetgeen partijen toch echt daarmee bedoeld hadden af te spreken, concludeerde het Hof dat de werkgever diende zorg te dragen voor een adequate verzekering voor de werknemer. De werknemer had recht op schadevergoeding.

Met deze situatie is ook vergelijkbaar de situatie waarbij een pensioenfonds bijvoorbeeld liquideert en de aanspraken van de deelnemers overdraagt aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Door de liquidatie kunnen de arbeidsongeschikten niet achter blijven in het pensioenfonds en moeten zij mee over. Het pensioenfonds koopt echter hun rechten niet (juist) in. Wel wordt de werknemers keer op keer medegedeeld dat de overgang naar de nieuwe uitvoerder geen gevolgen voor hen heeft. En dan blijkt, dat bij de overgang is bepaald dat arbeidsongeschikten pas arbeidsongeschikt worden geacht vanaf de datum van overgang naar de nieuwe pensioenuitvoerder. En, toevallig?, de nieuwe pensioenregeling kent ineens geen arbeidsongeschiktheidspensioen meer, zodat alle arbeidsongeschikten, die nog in de 2 jaar wachtperiode zitten niet meer in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen, omdat het niet meer bestaat. Dat is natuurlijk niet correct. Ook hier zal de uitspraak van het Hof Den Haag uitkomst bieden. De arbeidsongeschikte werknemers hebben immers op basis van hun arbeidsovereenkomst en hetgeen hen aan pensioentoezegging was gedaan recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hen is immers onder valse voorwendselen een instemming met de nieuwe pensioenregeling ontlokt. Op het moment dat zij al ziek waren en geen enkele keuze meer hadden. Het Haviltex criterium zal ook hier er toe leiden dat alsnog aan deze arbeidsongeschikte werknemers een pensioen toekomt.

Bij een wijziging van pensioenuitvoerder zal dus toch vaak een wijziging van de pensioenregeling aan de orde zijn. Let daar goed op en communiceer daar open over met de deelnemers en waak voor de positie van de arbeidsongeschikten, zodat zij niet het onderspit delven. Een wijziging van een pensioenregeling kan immers slechts met de expliciete instemming van de deelnemers worden doorgevoerd.

Vragen over uw pensioen? Mail ze naar www.pensioenSOS.nl
 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie