Berekening loonsom NOW

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies lijden, kunnen bij het UWV vanaf 6 april een aanvraag doen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Per 1 maart kunnen zij dan een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies lijden, kunnen bij het UWV vanaf 6 april een aanvraag doen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Per 1 maart kunnen zij een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. De werkgever moet de NOW aanvragen per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen (SV loon). Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 t/m mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager. Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via het UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Voor de voorschotten én voor de definitieve vaststelling wordt de loonsom van januari 2020 gebruikt of, als daar geen gegevens over zijn, november 2019. Het UWV kan bij de definitieve vaststelling nog wel enkele technische correcties doorvoeren:

 • Als er in januari uitkeringen waren inbegrepen in de loonsom (bijvoorbeeld ZW uitkeringen bij een no-riskpolis, die de werkgever van het UWV vergoed krijgt), worden die niet meegenomen in de loonsom
 • Als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die vakantiebijslag reserveert, wordt dat vakantiegeld niet meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30% zit de vakantiebijslag al inbegrepen) en
 • Als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die géén vakantiebijslag reserveert (bijvoorbeeld all-inverloning), wordt daarvoor gecorrigeerd om te voorkomen dat de vakantiebijslag via de opslag van 30% dubbel vergoed wordt
 • Als de loonsom van maart t/m mei lager was dan de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager. Het bepalen van de loonsom van maart t/m mei gebeurt op dezelfde manier als die van januari. Dat is dus inclusief de correcties

Als een werkgever bij het UWV een aanvraag indient voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt de subsidie gekort. Het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% en in mindering gebracht op de loonsommen.

De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als hij verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in zijn omzetcijfer zichtbaar wordt, kan hij aangeven dat hij de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. Hij kan starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door hem gekozen periode, moet hij vergelijken met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten.

Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald.

De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom.

Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.


Van de werkgever wordt verwacht dat hij gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Schendt de werkgever deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV, dan zal het UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie toegepast. Voor het toepassen van deze correctie is niet van belang of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Bijvoorbeeld:

 • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van het totale SV loon van een werkgever
 • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van het totale SV loon van een werkgever
 • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van het totale SV loon van de werkgever
 • Op basis van de aanvraag krijgt de werkgever van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en vaak een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. Het UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het sociale verzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Maandag 6 april 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas