Besluit SUWI

Werkgevers sluiten verzekeringen af met private verzekeraars om het ziekterisico of het arbeidsongeschiktheidsrisico van hun werknemers te verzekeren. Het gaat dan om het afdekken van het risico voor de werkgever van zijn loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte (op grond van het Burgerlijk Wetboek), zijn keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) alsmede verzekeringen voor de bovenwettelijke aanvullingen op de WIA-uitkering van zijn werknemers zoals overeengekomen in (collectieve) arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers.

In deze situaties sluit de verzekeraar een overeenkomst met werkgevers en niet met de werknemer. De verzekeraar heeft echter wel bepaalde persoonsgegevens nodig van de (ex)-werknemers, zowel in de precontractuele fase als in de contractuele fase. Hieronder vallen ook bepaalde gezondheidsgegevens waar de werkgever over mag beschikken, zoals de aanvangsdatum van uitkeringen, verzuimstatistieken en de vermoedelijke verzuimduur. Om te verduidelijken onder welke omstandigheden het opslaan van deze gegevens is toegestaan en welke gezondheidsgegevens van werknemers in dit kader mogen worden verwerkt, worden in het Besluit SUWI (SUWI is de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) nadere regels gesteld omtrent de toepassing van artikel 30, derde lid, onderdeel b van de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) ten aanzien van de verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens.

Inhoud en doel

De verwerking van deze gezondheidsgegevens valt onder de uitzondering op het verbod uit artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om gegevens over gezondheid te verwerken. Artikel 30, derde lid, onderdeel b, UAVG ziet met name op die situaties waarbij een verzekeraar een overeenkomst heeft met de persoon wiens gegevens worden verwerkt. In het kader van het verzekeren van het ziekte- of arbeidsongeschiktheidsrisico heeft de verzekeraar echter een overeenkomst met de werkgever, en niet met de werknemer wiens gegevens worden verwerkt.

Bij de ZW- en WIA-uitkeringen, de loondoorbetalingsverplichting en de bijbehorende reïntegratieverplichtingen speelt een vergelijkbare problematiek. Gegevens over de gezondheid van de werknemer (vaak afkomstig van UWV) mogen door de werkgever in dit geval worden verwerkt op grond van artikel 30, eerste lid, van de UAVG. In het besluit SUWI werd dit al nader uitgewerkt.

Met de wijziging van het Besluit SUWI per 1 januari 2019 wordt nu ook geregeld dat de werkgever bepaalde persoonsgegevens van zijn werknemers mag leveren aan de (aspirant) verzekeraar met wie hij een verzekering wil sluiten respectievelijk gesloten heeft. Het gaat daarbij om de verzekering die de werkgever afsluit ter zake van zijn loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte en de daarmee samenhangende reïntegratieverplichtingen, het verzekeren van het eigenrisicodragerschap voor de ZW en/of de WGA en het verzekeren van de kosten van aanvullingen op WIA-uitkeringen.

In dit besluit wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens van werknemers in de precontractuele fase en de contractuele fase, omdat de verzekeraar in beide fases andere persoonsgegevens nodig heeft. In de precontractuele fase gaat het om de gegevens die de verzekeraar nodig heeft voor het uitbrengen van de offerte. Bij de contractfase gaat het om persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Precontractuele fase

In de precontractuele fase –voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst– heeft de verzekeraar bepaalde persoonsgegevens van werknemers nodig die aangemerkt kunnen worden als gegevens over gezondheid, om een offerte uit te kunnen brengen.

Het is van belang om het risico in te schatten en daarop de premie te baseren.

Hiervoor heeft de verzekeraar onder meer de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Geboortedatum en geslacht
 • Gegevens over het dienstverband:
  • Begin- en einddatum en contractsoort
  • Parttimepercentage
 • Salarisgegevens
 • Verzuimstatistieken:
  • Duur
  • Frequentie
  • Aantal werknemers dat ziek is
 • Gegevens zieke werknemers:
  • Arbeidsongeschiktheidspercentages
  • Gegevens lopende ZW- en WIA-uitkeringen
  • Aantal werknemers met een no-riskpolis (art 29b. ZW)
  • Gegevens werknemers die bij een WIA-beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard

Al deze gegevens dienen geanonimiseerd aan de verzekeraar te worden verstrekt. Desondanks is het niet uitgesloten dat sommige gegevens onder omstandigheden tot werknemers herleidbaar zijn.

Contractuele fase

De verzekeraar heeft een aantal extra persoonsgegevens van werknemers nodig als het contract tussen werkgever en verzekeraar is afgesloten. Deze gegevens zijn nodig voor het aanmaken van de deelnemersregistratie van de verzekeraar. Bijvoorbeeld:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • telefoonnummer en emailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over lopende uitkeringen en regelingen
 • Gegevens over plan van aanpak en re-integratie
 • Gegevens over de WGA-uitkering bij eigenrisicodragerschap
 • Gegevens in verband met de mogelijkheid van regres (verhaal op aansprakelijke derde)

Als de werkgever een claim indient bij een ziekmelding dan heeft de verzekeraar bovengenoemde persoonsgegevens opnieuw nodig met daarnaast een eventueel verpleegadres en bovendien enkele gezondheidsgegevens. Het gaat dan om het arbeidsongeschiktheid- of werkhervattingspercentage (de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin de werknemer in staat is de bedongen arbeid te verrichten zoals is vastgesteld door het UWV en/of de arbodienst) en de loonwaarde van de werknemer. De “loonwaarde” van een werknemer is het loon dat hij nog kan verdienen gelet op zijn inzetbaarheid, de kwaliteit van het werk dat hij nog kan verrichten en het tempo waarin het werk kan worden verricht, gelet op de beperkingen die tot het verzuim hebben geleid.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het aanpassen van de hoogte van de beloning voor de werknemer, wanneer deze niet in staat is de volledige arbeid te verrichten. Met het oog op het beoordelen van eventuele re-integratievergoedingen, om na te kunnen gaan of er een recht op uitkering bestaat en om te kunnen beoordelen of de werkgever en werknemer hun re-integratieverplichtingen nakomen, dient de verzekeraar ook te beschikken over gegevens over de prognose van het verloop van de re-integratie en het re-integratietraject; de vraag of er activiteiten zijn ondernomen, zoals de vraag of er een plan van aanpak is opgesteld en of de activiteiten uit het plan van aanpak tijdig zijn uitgevoerd.

Dit is het soort gegevens dat de werkgever in het kader van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar moet vastleggen in het plan van aanpak. Het gaat hier om gegevens met betrekking tot de algemene voortgang van de re-integratie die voor de verzekeraar als claimbeoordelaar van belang zijn. Voorts heeft de verzekeraar salarisgegevens van de werknemer nodig als er een claim is ingediend, om de hoogte van de uitkering vast te kunnen stellen. Het is goed om nog te vermelden dat het hier nadrukkelijk niet gaat om gegevens die inzicht geven in de medische toestand van de werknemer, bijvoorbeeld de diagnose.

Externe links

Informatie

 • Inkomen
 • Woensdag 25 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie