Bij een sociale uitkering moet melding gemaakt worden van afkoopsommen pensioen.

Wat was er hier aan de hand? Appellant ontvangt reeds sinds 1993 een bijstandsuitkering. Bij de aanvang van de bijstand is het vermogen van appellant gesteld op € 486,-. Op 1 september 2015 ontvangt appellant van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid een afkoopsom voor zijn pensioen van € 561,11. Appellant doet hiervan geen melding aan de gemeente. Naar aanleiding van de afkoop heeft de gemeente het recht op bijstand opnieuw beoordeeld en nu de grens van het vrije vermogen niet is bereikt, behoudt appellant recht op bijstand. Wel krijgt appellant een waarschuwing voor het niet melden van de ontvangen afkoopsom.

Appellant kan zich niet vinden in deze waarschuwing en gaat hiertegen in hoger beroep. Hij stelt zich op het standpunt dat hij de afkoopsom niet hoefde te melden, nu de grens van het vrije vermogen hierdoor niet werd overschreden. De Centrale Raad van Beroep ziet dit anders. Ingevolge artikel 17 van de Participatiewet doet de belanghebbende aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand.

Volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 4 mei 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM5530) is, in de situatie waarin bij de aanvang van de verlening van de bijstand sprake is van vermogen boven nihil maar beneden de grens van het vrij te laten vermogen, de ruimte voor vrijgelaten vermogensaanwas te stellen op het verschil tussen de vermogensgrens en het bij de aanvang van de bijstand vastgestelde positieve vermogen. Indien sprake is van tijdens de bijstandsverlening ontvangen vermogensbestanddelen dient het vermogen opnieuw te worden vastgesteld, waarbij uitgegaan dient te worden van het verschil tussen de op het moment van de vermogenstoeval toepasselijke vermogensgrens en het eerdere vastgestelde bedrag van het vermogen.

De ontvangst van een afkoopsom met een aanzienlijke omvang, zoals hier aan de orde, betreft dan ook een gegeven waarvan het appellant redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn dat dit van invloed kan zijn op het recht op bijstand. Dat na de ontvangst van de afkoopsom het vermogen van appellant nog steeds beneden de grens van het vrij te laten vermogen is gebleven, brengt, zo oordeelt de Raad, niet met zich mee dat die vermogensaanwas niet van invloed zou kunnen zijn op het recht op bijstand van appellant. Het vermogen van appellant diende na de vermogenstoeval opnieuw te worden vastgesteld. Voor zover daarover bij appellant twijfel bestond, had het op zijn weg gelegen om met het college in contact te treden om op dit punt duidelijkheid te verkrijgen. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dan ook dat het college appellant terecht een waarschuwing heeft gegeven.

Conclusie
Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat iedere afkoopsom die ontvangen wordt van een pensioenuitvoerder gemeld moet worden bij de uitkeringsinstantie om verdere discussie dan berispingen te voorkomen. Centrale Raad van Beroep, 14 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1063

 

Informatie

 • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 3 april 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie