Cijfers 2017

Pensioen

Het maximum pensioengevend inkomen voor 2017 bedraagt € 103.317.

Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen bedraagt de minimale franchise gebaseerd op 100/75 zelfstandige AOW € 13.123. Voor eindloonregelingen bedraagt de minimale AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 zelfstandige AOW € 14.850. De AOW-franchise 2017 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 14.061.
Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen in eigen beheer is het minimum gebaseerd op 100/75 alleenstaande AOW en bedraagt € 19.191. Voor eindloonregelingen is de AOW-franchise gebaseerd op 100/66,28 alleenstaande AOW en deze bedraagt € 21.716.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2017 € 9.842,16 incl. vakantiegeld. Het dubbele bedrag € 19.684,32 mag bij pensionering vóór de AOW ingangsdatum worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW

De ANW bedraagt voor 2017 € 15.007,44 incl. vakantiegeld. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximumdagloon

Het maximumdagloon 2017 is € 53.705,97 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren van arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Afkoopgrens

De afkoopgrens ‘klein’ pensioen komt in 2017 te vervallen, aangezien deze in de waardeoverdracht worden betrokken. Vooralsnog is het afkoopbedrag voor 2017 vastgesteld op € 467,89. Pensioenen kleiner dan dit grensbedrag Mogen (nog) worden afgekocht.

Voor verevening van pensioenen bij scheiding blijft deze grens van belang. Voor 2017 bedraagt deze grens € 467,89 per jaar. Pensioenen kleiner dan de grens worden niet vervend, tenzij partijen anders besluiten.

Lijfrente

De franchise voor de jaarruimte 2017 bedraagt € 12.032. Het maximum premie-inkomen bedraagt € 103.317 en de maximum premiegrondslag in 2017 bedraagt € 91.285.

De maximale jaarruimte 2017 bedraagt daarmee € 12.598.

De reserveringsruimte 2017 is maximaal € 7.110. De reserveringsruimte voor degenen die op 1 januari 2017 de leeftijd hebben bereikt die hoger of gelijk is aan de AOW-leeftijd verminderd met 10 jaar (55 jaar en 9 maanden of ouder) bedraagt € 14.039.

De tijdelijke lijfrente 2017 bedraagt per jaar maximaal € 21.312.

Ondernemers

Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2017. De toevoeging is maximaal 9,8% van de winst, met als absoluut maximum € 8.946.

De extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers in 2017 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 450.631 (60 jaar en 9 maanden, overlijden of 45% of meer arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering). € 225.323 (50 jaar en 9 maanden of direct ingaand) en tenslotte € 112.667 (overige gevallen).

Afkoop lijfrenten

Lijfrenten met een waarde lager dan € 4.316 mogen worden afgekocht zonder dat er revisierente in rekening zal worden gebracht.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (min. 12 maanden) is afkoop zonder revisierente vóór het bereiken van de AOW-leeftijd ook mogelijk, mits het bedrag van de afkoop niet hoger is dan € 40.321 en indien dit wel hoger is, niet meer dan het gemiddelde premie-inkomen over de jaren 2015 en 2016.

 

 

Informatie

 • Civieljuridische Aspecten, Lijfrente, De gewone werknemer, De directeur-grootaandeelhouder, De zelfstandig ondernemer, Sociale Zekerheid, Fiscale Aspecten, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 5 januari 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie