Compensatie transitievergoeding ontslag zieke werknemer met ingang van 2020

Het streven is om de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 januari 2020 in werking te laten treden, aldus minister Koolmees.  

In maart 2017 is het wetsvoorstel over maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend bij de Tweede Kamer. In april 2017 is het wetsvoorstel controversieel verklaard. Dit heeft tot gevolg gehad dat de werkzaamheden met betrekking tot dit dossier, waaronder de verdere uitwerking van de ministeriële regeling bij het wetsvoorstel, vertraging heeft opgelopen. Na het aantreden van het kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer gestart. Inmiddels is ook, in samenspraak met het UWV, de ministeriële regeling verder uitgewerkt. Recent heeft de minister aan het UWV gevraagd om een uitvoeringstoets uit te brengen op de lagere regelgeving. Medio maart verwacht Koolmees een reactie. De vraag is op welke termijn het UWV de compensatie van de transitievergoeding kan uitvoeren. Het gaat om een nieuwe wettelijke taak voor het UWV en de invoering heeft grote impact op de (digitale) processen bij het UWV. Aan de hand van de informatie uit de uitvoeringstoets wordt meer duidelijk over de mogelijke datum van inwerkingtreding. De minister streeft ernaar om de maatregel met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden. 

De minister trekt zich de zorgen aan van de werknemers die gedurende langere tijd na afloop van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte in onzekerheid verkeren over (het moment van beëindiging van) hun arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding die daarmee gemoeid is. In het regeerakkoord staat dat het wetsvoorstel wordt doorgezet.   

Als het wetsvoorstel wet wordt, kunnen werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding al verstrekt hebben – indien aan de voorwaarden wordt voldaan – aanspraak maken op de compensatie, ongeacht hoe lang geleden de transitievergoeding is betaald. Verder bevat de maatregel – zoals deze in het wetsvoorstel is opgenomen – ook een prikkel voor werkgevers om het dienstverband niet langer aan te houden na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. Indien de werkgever de werknemer uiteindelijk ontslaat na een periode van een ‘slapend dienstverband’ dan zal hij de transitievergoeding moeten berekenen over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst, maar wordt hij niet gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is over de periode dat hij het dienstverband slapend heeft gehouden. Het laten voortduren van een arbeidsovereenkomst brengt wel de nodige verplichtingen met zich. De werkgever blijft na afloop van de loondoorbetalingsperiode bijvoorbeeld gehouden om zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer en passende arbeid aan te bieden als die voorhanden is. 

Mocht een werknemer zelf de arbeidsovereenkomst willen beëindigen dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Er is dan in principe geen (transitie)vergoeding verschuldigd. De minister acht het niet nodig om werknemers die hun zaak voorleggen aan de rechter (financieel) te ondersteunen. 

Informatie

 • Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Uit dienst/Ontslag, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie