Convenant verzuimverzekering

Dit convenant moet er voor zorgen dat werkgevers bewuster voor een verzuimverzekering kunnen kiezen en niet langer te maken krijgen met onverwachte premiestijgingen na uitkeringen voor een ziektegeval. Dit convenant, overeengekomen op 22 mei 2016 tussen het ministerie SZW en het Verbond van Verzekeraars, is vanaf 1 januari 2017 van kracht voor de leden (verzuimverzekeraars) van het Verbond van Verzekeraars.

Het doel van deze bindende zelfregulering is:

 • Een transparante verzuimverzekeringsmarkt
 • Een transparant en voorspelbaar premiebeleid
 • Het voorkomen van onverwachte premiefluctuaties ten gevolge van eigen verzuim

Vooral kleine en middelgrote werkgevers verzekeren zich, via een verzuimverzekering, tegen de loondoorbetalingsverplichting als een werknemer wegens ziekte uitvalt. Uit eerder onderzoek is gebleken is dat werkgevers met een verzuimverzekering in de praktijk geconfronteerd kunnen worden met een onverwacht grote toename van de premie, bijvoorbeeld wanneer zij na een lange periode zonder ziektegeval, te maken krijgen met een langdurig zieke werknemer.

In het overleg hierover tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars is een convenant overeengekomen waarin is afgesproken:

 • Dat meer inzicht wordt gegeven in de wijze van premieberekening, waardoor een reëel verwachtingspatroon voor de werkgever wordt gecreëerd
 • Dat optimale marktwerking wordt gecreëerd door het aanbieden van transparante verzuimproducten

Eisen aan verzuimverzekeraars

De verzuimverzekeraars worden, met betrekking tot transparantie, aan de volgende eisen gehouden:

Procesinformatie

In de offerte zullen verzuimverzekeraars expliciet benoemen:

 • Dat ze de premies kunnen aanpassen
 • Wanneer ze dat doen
 • Op basis waarvan die aanpassing gedaan wordt
 • Wat de mogelijkheden van opzeggen door de werkgever zijn

Transparantie over de premieberekening

Verzuimverzekeraars zijn in de offerte en/of de polisvoorwaarden transparant over de elementen die invloed hebben op de premie:

 • Samenstelling van het personeelsbestand (zoals het aantal personeelsleden en de samenstelling op basis van bijvoorbeeld leeftijd of geslacht)
 • Eigen verzuim (over een bepaalde periode)
 • Het verzuimpercentage in de betreffende sector
 • De dekking die geboden wordt; zoals de duur van een eigenrisicoperiode en de omvang van de loon vervangende dekking
 • Het effect van het eigen verzuim (over een bepaalde periode). Indien een verzekeraar werkt met een bandbreedte bij premiewijzigingen, dan kan de verzekeraar dit opnemen in de offerte

Transparantie over de dienstverlening

In de offerte wordt opgenomen:

 • Wat van de werkgeververwacht wordt inzake wettelijke taken uit de Wet Verbetering Poortwachter
 • Welke dienstverlening door de verzekeraar wordt aangeboden ten aanzien van re-integratie en begeleiding

De geldigheidsduur van het convenant is 5 jaar (met stilzwijgende verlenging). De transparantie-eisen zijn sinds 1 januari 2017 van toepassing op ieder nieuw contract en op premievoorstellen voor prolongerende contracten.

Niet geregeld in het convenant

In het Convenant is niets concreet vastgelegd over de maximale premies of maximale premieverhogingen.

Praktische informatie

 • Controleer in de offertefase voor een nieuwe verzuimverzekering en/of bij een premievoorstel voor prolongatiehet offertemateriaal van de verzuimverzekeraar op de aanwezigheid van de verzekeringskaart
 • Vergelijk, ter bevordering van de kwaliteit van eigen advisering, de verzekeringskaarten van verzuimverzekeringen van de diverse verzuimverzekeraars
 • Controleer of de verzekeringskaart voldoet aan de transparantie-eisen door duidelijke informatie te verschaffen over het proces en de wijze van de premieberekening en de dienstverlening door de verzekeraar op het gebied van verzuimpreventie en -beperking en ondersteuning bij re-integratie

Externe links

Informatie

 • Inkomen
 • Woensdag 25 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie