Dagloonberekening UWV via gegevens polis administratie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in op het Dagloonbesluit, de dagloonberekening, de polisadministratie, de loonaangifte en loon-in en loon-over. In het Dagloonbesluit staan bepalingen over de wijze waarop UWV uitvoering moet geven aan de berekening van een dagloon. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de vaststelling van het dagloon is dat  UWV dit zoveel mogelijk geautomatiseerd kan berekenen. Deze dagloonberekening vindt plaats op basis van gegevens over de (voormalige) dienstbetrekking(en), met name op basis van het door de werknemer genoten loon in die dienstbetrekking(en).

Polisadministratie 

UWV haalt deze gegevens uit de polisadministratie. De gegevens voor de polisadministratie worden door de werkgever aangegeven in de loonaangifte aan de Belastingdienst. Dit vindt plaats per aangiftetijdvak van vier weken of per kalendermaand. Iedere werkgever mag de systematiek die ze gebruiken om loonaangifte te doen bij de Belastingdienst zelf kiezen. Via de loonaangifte worden de gegevens voor de polisadministratie aan de Belastingdienst doorgegeven.

Loon-over of loon-in 

De werkgever kan kiezen tussen twee systemen: loon-over of loon-in. Bij loon-over wordt het loon door de werkgever toegerekend aan het aangiftetijdvak waarin de arbeid is verricht. Bij loon-in wordt het loon door de werkgever toegerekend aan het aangiftetijdvak waarin het loon is betaald. In de polisadministratie kan niet worden onderkend welk systeem de werkgever heeft gebruikt. Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Dagloonbesluit) wordt de werknemer geacht zijn loon te hebben genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever van dat loon opgave heeft gedaan. Het loonaangifte systeem dat de werkgever hanteert kan ertoe leiden dat de werkgever loon in een betreffende maand betaalt en dit in de loonaangifte van die kalendermaand opneemt, terwijl er niet gewerkt is in die maand. Het UWV zal bij de berekening van het dagloon uitgaan van de gegevens zoals ze zijn opgenomen in de polisadministratie. In zo’n situatie is er sprake van een (of meer) kalendermaand(en) waarin loon is genoten, ondanks dat er in die kalendermaand(en) niet is gewerkt.

Betaling extra looncomponenten 

Voor de betaling van extra looncomponenten zoals de eindejaarsuitkering in december betekent dit dat deze bedragen worden toegerekend aan het aangiftetijdvak waarin de werkgever deze looncomponenten heeft opgenomen in de loonaangifte.

Toerekening vakantiegeld 

De toerekening van het vakantiegeld kent meerdere varianten. Als de werkgever ervoor kiest om het vakantiegeld te reserveren, wordt bij de berekening van het dagloon het loon in de referteperiode vermenigvuldigd met 108/100 en wordt het (daadwerkelijke) uitbetaalde vakantiegeld niet meegeteld. Wanneer de werkgever geen vakantiegeld reserveert maar het vakantiegeld uitbetaalt bij het reguliere loon, dan wordt bij de berekening van het dagloon rekening gehouden met dat loon.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep 

De wijze waarop het UWV het dagloon berekent, is bevestigd in diverse uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB licht in deze uitspraken toe dat hoewel de dagloonvaststelling voor de uitkeringsgerechtigde niet gunstig uitwerkt, deze het gevolg is van correcte toepassing van Dagloonbesluit. Deze toepassing is volgens de CRvB niet in strijd met het uitgangspunt van de Ziektewet dat de uitkering wordt gerelateerd aan het genoten loon, noch met het loondervingsbeginsel of de verzekeringsgedachte. Dit geldt ook voor het gelijkluidende uitgangspunt van de Werkloosheidswet.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 31 mei 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie