De door de ondernemer aan zijn werknemers aangeboden pensioenregeling is in beginsel in strijd met de cao, maar een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt.

CNV en FNV hebben een kort geding aangespannen jegens APM Terminals Maasvlakte II B.V (hierna te noemen APMT), over de vraag of APMT in strijd heeft gehandeld met de Cao, door met de ondernemingsraad een akkoord te sluiten in aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst.

Wat was er aan de hand? De werknemers van APMT vallen onder de ondernemings-cao die APMT heeft gesloten met de vakbonden. Vanaf februari 2015 voeren de bedrijven in de containersector, waaronder APMT, overleg met de vakbonden over een werkgelegenheidsplan voor de gehele sector. Dit heeft op 6 januari 2016 geleid tot een akkoord. Op 8 januari 2016 heeft APMT naar aanleiding van het akkoord een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst opgesteld en deze aan haar werknemers ter ondertekening toegezonden. In dit akkoord zijn aanvullende afspraken gemaakt over de werkgelegenheidsgarantie, de Senioren Haven FIT regeling en de Compensatie Pensioenen. De vakbonden zijn van mening dat met de aanvulling de cao niet wordt nageleefd en heeft APMT verzocht dit aanbod aan haar werknemers in te trekken.

De kantonrechter stelt vast dat sprake is van een standaard-cao, zodat APMT in beginsel niet kan afwijken van wat daarover in de Cao is bepaald, tenzij de cao daarvoor ruimte biedt. Echter uit de bewoordingen van de artikelen noch uit de rest van de cao kan worden opgemaakt  dat de door APMT overeen te komen arbeidsvoorwaarden uitputtend zijn geregeld in de cao. Aangenomen wordt daarom dat het APMT is toegestaan om met haar werknemers arbeidsvoorwaarden overeen te komen die niet in de cao zijn geregeld.

Voor de Compensatie Pensioenen is de instemming van de vakbonden nodig is, nu afspraken over het pensioen zijn geregeld in de cao. APMT doet echter een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 lid 2 BW.

Partijen zijn het erover eens dat door de komst van de geautomatiseerde terminals op Maasvlakte II de werkgelegenheid mogelijkerwijs in gevaar komt en dat dit veel onrust geeft onder de werknemers in de containersector. Volgens de kantonrechter is het niet onbegrijpelijk dat de vakbonden, in het algemeen belang van de werknemers in de containersector, met de containerbedrijven tot afspraken willen komen, die alle door hen vertegenwoordigde leden in de sector een baangarantie geven voor de komende jaren, maar de vakbonden dienen daarvoor wel de middelen te gebruiken die aan hen zijn gegeven. Daartoe behoort volgens de kantonrechter niet het willen tegenhouden van de aanvullingen, enkel om te voorkomen dat de door hen boogde afspraken als gevolg van de aanvullende afspraak binnen APMT in gevaar zou komen. Door te weigeren om inhoudelijk te praten over de cao, zolang op sectorniveau geen afspraken zijn gemaakt en derhalve het belang van alle werknemers in de sector voorop te stellen ten koste van de werknemers van APMT, gebruiken de vakbonden hun bevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor deze gegeven is. Daarbij komt volgens de kantonrechter, dat de vakbonden een ondernemings-cao hebben afgesloten, op grond waarvan zij contractspartners zijn en jegens elkaar de redelijkheid en billijkheid in acht dienen te nemen. De vakbonden hebben op basis van de cao jegens APMT een inspanningsverbintenis om het haar in overleg te treden over de wijzigingen of aanvullingen die APMT wenst door te voeren. Dit klemt volgens de kantonrechter des te meer, nu APMT de aanvulling heeft opgesteld met het oog om rust te creëren onder haar werknemers. De aangeboden pensioenregeling is gelijk aan de originele door FNV voorgestelde pensioenregeling en uit processtukken blijkt dat reeds tussen partijen overleg is om die pensioenregeling op te nemen in de cao. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter leidt het buiten toepassing verklaren van de aangeboden pensioenregeling (en de rest van de Aanvulling) daarom tot een resultaat dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De conclusie luidt dat de werkgelegenheidsgarantie en de Senioren Haven FIT regeling niet in strijd zijn met de cao en dat de het aanbod inzake de Compensatie Pensioenen, in beginsel wel in strijd is met de cao, maar het beroep van APMT op 6:248 lid 2 BW naar alle waarschijnlijkheid in een bodemprocedure zal slagen, zodat het aanbieden van de Aanvulling aan de werknemers worden toegestaan. Rechtbank Rotterdam, 6 april 2016. ECLI:NL:RBROT:2016:2548

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 9 mei 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas