DGA ziet niet af van pensioen, volledige pensioenaanspraak belast

Op 16 februari 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan die op 3 juni jl. is gepubliceerd. De Rechtbank oordeelde dat de volledige aanspraak tot het inkomen uit werk en woning gerekend moest worden. Het feit dat de Beheer BV, waaraan het pensioen was in 2009 door de Pensioen BV was overgedragen, de verschuldigde loonbelasting niet zou kunnen voldoen, kan niet er niet toe leiden dat de aanspraak niet inbaar is en dus ook niet belast zou kunnen worden.

In de pensioenbrief was o.a. het volgende opgenomen:

De B.V. behoudt zich het recht voor de onderhavige pensioenrechten, gedeeltelijk of geheel, te beëindigen, respectievelijk te beperken indien:

a. (…)
b. De financiële resultaten van de B.V. -uitsluitend ter beoordeling van de B.V.- de betreffende verplichtingen niet meer toelaten. De B.V. zal zich dan beraden omtrent de aanpassing van de rechten aan de gewijzigde omstandigheden
c. (…)”

Vanaf 1 mei 2013 zou pensioen uitgekeerd moeten worden, hetgeen toen niet is gebeurd. De pensioenvoorziening bedroeg toen bijna € 850.000. In de aangifte 2015 en 2016 werd als pensioenuitkering een bedrag van € 8.573 aangegeven, terwijl feitelijk jaarlijks € 57.327 uitgekeerd moest worden. Daarop heeft de inspecteur het aangeven belastbare inkomen uit werk en woning voor die jaren gecorrigeerd met een bedrag van € 48.754 (€ 57.327 - € 8.573) dat aan pensioen had moeten worden uitgekeerd.

Voor de voor het jaar 2013 opgelegde aanslag bepaalde Gerechtshof Den Haag destijds dat de aanspraak vorderbaar en inbaar was. Het feit dat Beheer BV, na verrekening van de aanspraak met haar vordering op de DGA de verschuldigde loonbelasting niet zou kunnen voldoen, impliceert niet dat de aanspraak niet inbaar zou zijn.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof ongegrond verklaard (het arrest) en oordeelde dat de over 2013 verschuldigde pensioentermijnen in dat jaar vorderbaar en inbaar waren en daarom terecht in dat jaar in de heffing van IB/PVV zijn betrokken. Dat de BV de mogelijkheid had om de pensioenaanspraak eenzijdig te verlagen doet daaraan niet af.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de inspecteur in de onderhavige jaren terecht een pensioenuitkering van € 57.327 tot het belastbare inkomen uit werk en woning heeft gerekend.

De DGA stelt dat de aanslagen verminderd moeten worden met € 57.327, omdat Beheer BV over onvoldoende middelen beschikt om het pensioen te kunnen uitkeren. Daarnaast heeft de DGA betoogd dat een bedrag € 8.573 weliswaar vorderbaar was, maar niet tevens inbaar, omdat Beheer BV niet tot uitkering van het pensioen kon overgaan.

De inspecteur stelt dat terecht een bedrag van € 57.327 tot het belastbare inkomen uit werk en woning is gerekend.

Volgens artikel 3.146, lid 1 Wet IB 2001 geldt dat de pensioentermijnen worden geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop zij …. of vorderbaar en inbaar zijn geworden.

In navolging van de uitspraak van de Hoge Raad geeft de rechtbank aan dat de vorderingen op Beheer BV uit hoofde van de pensioenaanspraak vorderbaar en inbaar waren. Niet valt in te zien dat de pensioenuitkering waarop de DGA recht heeft niet zou kunnen worden verrekend met de vordering van Beheer BV op de DGA. Daarom kan de stelling dat Beheer BV, na verrekening van de pensioenaanspraak met haar vordering op eiser, de alsdan verschuldigde loonbelasting niet zou kunnen voldoen, niet leiden tot de conclusie dat de pensioenaanspraak niet inbaar is.

Bovendien is gebleken dat de DGA volledig noch gedeeltelijk van zijn pensioenrechten heeft willen afzien.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de waarde van de hele pensioenaanspraak in de onderhavige jaren terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekend.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 7 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas