DNB: fondsspecifiek kortingsbeleid

De Nederlandsche Bank (“DNB”) heeft in verband met de aanpassing van het Financieel Toetsingskader (“FTK”) een speciale webpagina geopend. DNB geeft op deze pagina onder andere een toelichting op het gebruik van een specifiek kortingsbeleid door pensioenfondsen. De toelichting van DNB luidt samengevat als volgt.

Pensioenfondsen kunnen volgens DNB onder voorwaarden een beleid hanteren waarbij een tekort beneden een bepaalde dekkingsgraad versneld wordt weggewerkt door pensioenaanspraken en –rechten tot aan die dekkingsgraad te korten. Dit is volgens DNB binnen de volgende randvoorwaarden mogelijk.
■ Korten is alleen mogelijk als dit volgt uit een herstelplan. Indien een pensioenfonds een hogere, vaste, kortingsgrens wil hanteren dan de grens die volgt uit toepassing van de maximale wettelijke looptijd van het herstelplan, dan kiest het fonds voor een kortere looptijd van het herstelplan.
■ De vaste fondsspecifieke kortingsgrens ligt maximaal op het niveau van de technische voorzieningen plus het minimaal vereist eigen vermogen (“MVEV”) op basis van de niet-gemiddelde dekkingsgraad.
■ Het fondsspecifieke kortingsbeleid is een beleidsuitgangspunt in de zin van artikel 102a Pensioenwet. Dat betekent dat een fondsbestuur het beleid vastlegt in overleg met de overige fondsorganen.
■ Een fondsbestuur onderbouwt dat bij het vastleggen van het fondsspecifieke kortingsbeleid invulling is gegeven aan evenwichtige afweging van de belangen van de (gewezen) deelnemers, gewezen en pensioengerechtigden.
■ Een fondsbestuur legt vast hoe er vanuit deze evenwichtige afweging wordt omgegaan met eventuele grote kortingen die uit het beleid voortvloeien.

DNB staat op grond van artikel 139 Pensioenwet onder voorwaarden toe dat een pensioenfonds de looptijd van het herstelplan aanpast als een fonds het fondsspecifieke kortingsbeleid niet meer kan uitvoeren binnen de gekozen looptijd van het herstelplan. DNB zal zo’n verzoek o.a. honoreren als dit beleid als zodanig voldoet aan de hiervoor omschreven randvoorwaarden.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 6 juli 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie