DNB over wetsvoorstel aanpassing FTK

DNB ondersteunt de voorstellen in het wetsvoorstel: het verwerken van kortingen wordt over een langere periode gespreid en indexatie wordt alleen toegekend als dit naar verwachting ook in de toekomst mogelijk is. Deze evenwichtige combinatie van maatregelen leidt volgens DNB tot een schokbestendiger en stabieler pensioencontract. DNB pleit voor een voortvarende behandeling en inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2015.

Uit de evaluatie van het FTK en de rapporten van de commissies Frijns en Goudswaard blijkt volgens DNB dat het bestaande toezichtskader structurele tekortkomingen kent. De gevoeligheid van het pensioen voor schokken op financiële markten en voor stijging van de levensverwachting is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Het huidige FTK zet de stabiliteit van zowel premies als uitkeringen onder druk. DNB vindt dat abrupte en forse kortingen, maar ook volatiele premies ongewenst zijn. Daarnaast kan het beleggingsbeleid van fondsen - dat gericht is op het realiseren van een geïndexeerd pensioen – in de knel komen door de vaste looptijd van het langetermijnherstelplan. Het nieuwe FTK zorgt volgens DNB voor een schokbestendiger pensioen door het hanteren van een langere periode voor het verwerken van financiële tegenvallers. De meer gelijkmatige spreiding van schokken resulteert voor deelnemers in minder forse kortingen. Dit is volgens DNB ook vanuit macro-economisch perspectief wenselijk. Daarnaast zorgt de voorgestelde aanpassing in de herstelplansystematiek er voor dat pensioenfondsen hun beleggingsbeleid minder snel naar aanleiding van financiële schokken hoeven aan te passen.

Pensioenen worden volgens DNB stabieler door de voorgestelde voorwaarden verbonden aan de toekenning van indexatie. DNB onderschrijft de gedachte dat een pensioenfonds alleen indexatie mag toekennen wanneer zij dat naar verwachting ook in de toekomst kan doen. Pensioenen worden daarnaast stabieler door het toepassen van dekkingsgraadmiddeling. Het beleid van fondsen wordt hierdoor minder afhankelijk van dagkoersen. Dit voorkomt volgens DNB onnodig grote schommelingen in de uitkeringen. Stabielere premies zijn volgens DNB in dit kader ook wenselijk. DNB ziet wel een spanningsveld tussen stabiele en kostendekkende premies. De mogelijkheid de premie te dempen op basis van verwacht rendement, acht DNB tegen deze achtergrond minder prudent. DNB vindt het echter positief dat voor premiedemping op basis van verwacht rendement als voorwaarde is opgenomen dat in de premie een opslag moet worden opgenomen voor de financiering van de indexatie.

Het is voor de houdbaarheid van ons stelsel en het herstel van het vertrouwen volgens DNB verder van belang dat vooraf helderheid bestaat bij alle belanghebbenden over hoe met financiële mee- en tegenvallers wordt omgegaan. Het wetsvoorstel draagt volgens DNB hieraan bij door het pensioencontract completer te maken, gericht op de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel. Een duurzaam pensioenstelsel vereist volgens DNB een evenwichtige verdeling van lusten en lasten tussen generaties. Die notie komt steeds prominenter naar voren in discussies over het Nederlandse pensioenstelsel. Ook DNB onderschrijft deze notie. Het wetsvoorstel borgt het evenwicht tussen generaties. Het over een langere periode uitsmeren van financiële tegenvallers beschermt ouderen tegen forse kortingen. Daar staat tegenover dat de striktere voorwaarden voor indexatie jongeren meer zekerheid geeft over uitkeringen in de toekomst. De economische ontwikkelingen in de nabije toekomst zullen bepalen welke generatie-effecten op korte termijn zullen optreden. In het geval dekkingsgraden onverhoopt verder onder druk komen, profiteren ouderen van de langere uitsmeertermijn. In het geval van economisch herstel profiteren jongeren van de meer verantwoorde voorwaarden voor indexatie. Tegen deze achtergrond merkt DNB op dat het wetsvoorstel een gebalanceerd pakket aan maatregelen vormt. Bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel is het volgens DNB van belang de generatie-effecten niet uit het oog te verliezen. Een wijziging van één van de afzonderlijk voorgestelde aanpassingen zou dit evenwicht namelijk kunnen verstoren.

Informatie

 • Toezicht, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie