Door verzekeraar achtergehouden bedrag bij afkoop pré-BHW-lijfrente ná overschrijding wettelijke termijn geen te verrekenen LH

Op 28 november 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een procedure (BK 17/00399 en ECLI:NL:GHARL:2017:10383) waarbij in geschil was of met betrekking tot de onderhavige kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (pré-BHW-lijfrente) sprake is van door de verzekeraar ingehouden loonheffing die door belanghebbende kan worden verrekend met de aanslag IB/PVV over 2013.

Belanghebbende Y heeft in 1989 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten die onder het zogenoemde pré-Brede Herwaarderingsregime (pré-BHW-regime) viel. De einddatum van de lijfrenteverzekering was 29 december 2012. Op die datum bedroeg de waarde van de lijfrente € 65.345. Dat lijfrentekapitaal was bedoeld voor de aankoop van een lijfrente. Y heeft de lijfrente-aanspraak niet vóór 31 december 2013 omgezet in een andere toegestane lijfrente en op deze datum zijn de lijfrentetermijnen nog niet vastgesteld. Aldus is de wettelijke (uitvoerings)termijn voor de lijfrente overschreden. Y heeft ter zake daarvan niets verantwoord in zijn aangifte IB/PVV 2013 en Y heeft geen ingehouden loonheffing opgegeven in die aangifte. De inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag in de IB/PVV 2013 de aangifte gecorrigeerd door ter zake van de overschrijding van de wettelijke termijn op 31 december 2013 (fictieve afkoop) een bedrag van € 65.345 als inkomen uit werk en woning in box 1 bij te tellen.

In april 2015 heeft Y verzocht de lijfrente tot uitkering te laten komen (afkoop). In het jaar 2015 is door de verzekeraar € 32.935,60 aan Y overgemaakt. Het restant van de afkoopwaarde heeft de verzekeraar achtergehouden. In de afkoopbrief heeft de verzekeraar het achtergehouden bedrag bestempeld als 'loonbelasting en premie volksverzekeringen'. Door de verzekeraar heeft echter geen afdracht van dat bedrag plaatsgevonden. Het achtergehouden bedrag staat nog intern gereserveerd.

Het hof heeft het volgende overwogen. Ingevolge het bepaalde in artikel 15 AWR, in samenhang met artikel 9.2, lid 1, aanhef en onderdeel a, en artikel 9.2, lid 7, Wet IB 2001 worden de geheven loonbelasting (LB) en premie volksverzekeringen (PVV) verrekend met de aanslag in de IB/PVV. LB wordt op grond van artikel 27, lid 1, Wet LB 1964 geheven door inhouding op het loon. Hetzelfde heeft te gelden voor de PVV (hierna tezamen: loonheffing). Van een zodanige inhouding is sprake indien de inhoudingsplichtige een gedeelte van het overeengekomen bruto bedrag van het loon niet uitbetaalt, en dit geschiedt met het oogmerk het niet uitbetaalde bedrag als loonheffing af te dragen. De fictieve inkomsten die ter zake van de wettelijke termijnoverschrijding door de inspecteur in aanmerking zijn genomen, zijn naar het oordeel van het hof niet op grond van de Wet LB 1964 aan te merken als loon en zijn mitsdien niet aan de inhouding van LB en PVV onderworpen. Dit brengt mee dat de verzekeraar ter zake van die fictieve inkomsten niet inhoudingsplichtig is. Het bedrag dat de verzekeraar bij de uitkering in 2015 ter zake van de lijfrente-aanspraak heeft achtergehouden, kan naar het oordeel van het hof reeds daarom niet worden aangemerkt als geheven loonheffing in vorenstaande zin. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat het bedrag dat de verzekeraar bij de uitkering in 2015 ter zake van de lijfrente-aanspraak niet aan Y heeft uitbetaald, is achtergehouden met het oogmerk dit bedrag als loonheffing af te dragen. Het hof concludeert dat het door de verzekeraar achtergehouden bedrag niet kan worden verrekend. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. De uitspraak van het hof is op 8 december 2017 gepubliceerd.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Diversen, Pensioen Algemeen
 • Maandag 18 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie