Doorbetaling Pensioenpremies na vaststellingsovereenkomst.

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft zich uitgelaten over de vraag of de werkgever nog pensioenpremies moet betalen, nadat in de vaststellingsovereenkomst een bedrag is overeengekomen waarbij onder andere is aangegeven dat dit mag worden aangewend als extra pensioenpremie.

Wat was er aan de hand? Appellant is van 15 november 1999 tot 1 oktober 2012 bij Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs, OGVO, in dienst geweest als docent. De arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 1 oktober 2012 beëindigd. De in dat kader gemaakte afspraken zijn vastgelegd. In artikel 3 van die vaststellingsovereenkomst is het volgende bepaald:
“3.1. Indien werknemer per 1 oktober 2012 nog geen nieuwe inkomsten elders heeft verworven, ontstaat op basis van de CAO-VO, bij gelijkblijvende regelgeving, aanspraak op een bovenwettelijke en aansluitende werkloosheidsuitkering (WOVO). Het recht hierop ontstaat gelijktijdig met de aanspraak op een WW-uitkering op 1 oktober 2012. De uitkering bedraagt conform de thans vigerende regelgeving 78% van het laatstgenoten inkomen gedurende het eerste jaar en 70% vanaf het tweede jaar. Gedurende de uitkeringsperiode bedraagt de pensioenopbouw 37,5%.

Binnen één maand na de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal werkgever een eindafrekening opmaken en betalen terzake vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en bindingstoelage.

Aan de werknemer wordt een vergoeding toegekend ter hoogte van € 20.000,-. Werknemer kan deze vergoeding, alsmede een evt. beschikbaar komend bedrag als bedoeld in artikel 2.3, naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld ten behoeve van (een combinatie van):
- bijstorting in de pensioenvoorziening via de werkgever, althans voor zover toegestaan op grond van fiscale regelgeving en het pensioenreglement;
- doorbetaling van salaris;
- uitbetaling van een bedrag ineens;
- storting bij een verzekeraar of bankinstelling.”.

OGVO is per 1 juni 2013 gestopt met het afdragen van pensioenpremies. Appellant heeft gevorderd dat OGVO wordt veroordeeld tot afdracht van pensioenpremies  tot de eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt. Appellant meent dat dit blijkt uit de vaststellingsovereenkomst.

Het hoger beroep gaat om de vraag of er tussen 62 en 65 jaar van appellant premies betaald dienen te worden. Het hof is van oordeel dat OGVO zich daartoe inderdaad heeft verbonden. Uit de tekst van de vaststellingsovereenkomst volgt dat de pensioenopbouw wordt voortgezet zolang appellant een WW-en WOVO uitkering geniet. Uit niets blijkt dat de WOVO en/of de WW is beperkt tot de leeftijd van 62 jaar. Volgens vaste rechtspraak gaat het bij de vraag wat partijen zijn overeengekomen niet enkel om de taalkundige bewoordingen van de tekst van de overeenkomst, maar komt het tevens aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Om die reden is ook van belang op welke wijze de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. Partijen hebben aangevoerd dat zij voorafgaand aan de vaststellingsovereenkomst onderhandelingen hebben gevoerd en de correspondentie uit die periode in het geding gebracht. Hierin is expliciet het volgende vermeld: "Tot zijn 65 ste jaar 37,5 pensioenopbouw bij uitkering.”

Ten overvoede overweegt het Hof dat nergens uit blijkt dat OGVO berekeningen heeft verstrekt op grond waarvan hij kon of moest begrijpen dat OGVO de pensioenopbouw in tijd wilde beperken. Het hoger beroep slaagt.ECLI:NL:GHSHE:2016:3446

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 7 september 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie