Evaluatie Wet pensioencommunicatie leidt tot afschaffen formats Pensioen 1-2-3 en UPO

Op 1 juli 2015 werd met veel tamtam de Wet pensioencommunicatie ingevoerd. Op grond van deze wet werd de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling gewijzigd voor wat betreft de informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en gepensioneerden. Deze informatieverstrekking werd gefaseerd ingevoerd. Met de brief van 31 januari 2020 gaat minister Koolmees van SZW nader in op doelmatigheid van de Wet pensioencommunicatie.

Een belangrijk onderdeel was de invoering van Pensioen 1-2-3, een door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld communicatie-instrument dat in de plaats van de startbrief kwam. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen en geeft op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling.

 

Uit de evaluatie is gebleken dat het Pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl) door de deelnemers het meest nuttig wordt ervaren, gevolgd door het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de mijnomgeving van de pensioenuitvoerders. Pensioen 1-2-3 heeft nagenoeg geen bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van de beleidsdoelen (verstrekken van basisinformatie over de pensioenregeling). Het wordt nauwelijks gebruikt en de begrijpelijkheid laat te wensen over.     

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie is minister Koolmees van SZW van plan de verplichte formats voor Pensioen 1-2-3 en het UPO te schrappen en pensioenuitvoerders meer ruimte te geven. Dat betekent niet dat de wettelijk te verstrekken informatie verandert. Integendeel.

 

De verplichting tot het jaarlijks verstrekken van informatie en de inhoud daarvan blijven gelijk. De manier waarop dit gebeurt zal wijzigen, waarbij de minister verwacht dat pensioenuitvoerders de ruimte zullen nemen om pensioeninformatie passender te maken bij de doelgroep.

 

Een andere aanbeveling is om deelnemers meer te activeren tot het nemen van actie. In dat kader denkt de minister aan het wettelijk verplichten tot het noemen van een concrete actie, zodat de deelnemer concreet weet wat hij kan doen.

 

Ondanks het feit dat mijnpensioenoverzicht.nl als zeer nuttig wordt ervaren, ziet de minister ook daar mogelijke verbeterpunten, zoals uitbreiding met derde pijlervoorzieningen (lijfrenten).

 

De minister zal de genoemde beleidsvoornemens zo snel mogelijk met alle betrokkenen in de pensioensector bespreken en zodra mogelijk hierover een terugkoppeling geven.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioencommunicatie
 • Maandag 3 februari 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie