Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Flexibiliseringselementen in pensioen

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Uitfasering PEB en overige fiscale maatregelen, is de wetgeving rondom flexibilisering van pensioen aanmerkelijk versoepeld. Dit geldt dus ook voor een DGA met premievrij pensioen in zijn BV. In deze bijdrage zal ik stilstaan bij de wettelijke voorwaarden rondom het uitstellen en vervroegen van pensioen. Ook het uitstellen of vervroegen van (loon)stamrechten, lijfrenten en de ODV zal aan bod komen. In een volgende bijdrage zal ik vervolgens verder ingaan op de overige flexibiliseringselementen.

Actualiteit

Nu de fase van de uitfasering van het PEB definitief achter ons ligt, blijven er nog vier inkomensvoorzieningen over die in de eigen BV kunnen zijn ondergebracht, te weten: pensioenen, lijfrenten, stamrechten en de ODV. Als het enigszins mogelijk is, is het natuurlijk raadzaam om deze inkomensvoorzieningen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daar waar vroeger vaak werd gewacht tot vlak voor de pensioendatum, zien wij in de praktijk steeds vaker dat deze afstemming reeds in een eerdere fase in kaart wordt gebracht. Om een juiste afstemming te krijgen, is het vaak noodzakelijk dat de ene voorziening wordt uitgesteld, terwijl de andere juist dient te worden vervroegd. In deze bijdrage de wettelijke (on)mogelijkheden die er voor dit vervroegen en uitstellen zijn.

Pensioen

Uitstellen

De premievrije pensioenaanspraken van de DGA zullen veelal een pensioenleeftijd van 65 of 67 jaar hebben. Het is toegestaan om het pensioen eerder of later te laten ingaan. De uiterste uittredingsleeftijd is het tijdstip waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan moet het pensioen ingaan. In het verleden gold als extra voorwaarde dat het pensioen alleen kon worden uitgesteld als er werd doorgewerkt. Deze eis is per 1 januari 2017 komen te vervallen. Dat geldt ook voor de vroeger van toepassing zijn de 100% grens.

Als het ouderdomspensioen wordt uitgesteld mag op het pensioen op grond van artikel 18a lid 5 worden herrekenend met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. Voor een DGA met pensioen in eigen beheer geldt eigenlijk dat dit niet mag maar moet omdat de belastingdienst zich anders op het standpunt zou kunnen stellen dat sprake is van prijsgeven van pensioen als bedoeld in artikel 19b Wet Loonbelasting met alle gevolgen van dien.

Het uitstellen van pensioen levert dus hogere pensioenaanspraken op. Omdat deze berekeningen echter gemaakt dienen te worden met commerciële grondslagen heeft het uitstel een bijkomend effect voor de hoogte van de pensioenvoorziening. Als gevolg van het uitstel zal een gedeelte van de pensioenvoorziening vrijvallen in de winst.

Indien het pensioen op 67 jarige leeftijd met 5 jaar wordt uitgesteld horen daar bijvoorbeeld de volgende getallen bij:

OP 30.000
Uitstel 5 jaar, commerciële grondslagen, OP 38.000
Dus 25 %tot 30% extra pensioen
Bijkomend effect vrijval van 427.000 naar 350.000

Om het effect van de vrijval enigszins te verzachten, kan er ook voor worden gekozen het uitstel niet ineens met 5 jaar te doen, maar steeds per jaar.

Vervroegen

Een vroegste uittredingsleeftijd is er feitelijk niet. Wel moet zijn pensioen dan worden herrekend omdat de pensioenopbouw erop gericht is om vanaf 65 of 67 jaar pensioenuitkeringen te krijgen. De herrekening kost gemiddeld circa 5% per dienstjaar. Daar waar in geval van uitstel een vrijval van de pensioenvoorziening plaatsvindt, gebeurt bij vervroeging het tegenovergestelde.

Voorbeeld

Pensioenleeftijd 67 jaar
OP 30.000
Vervroegen 5 jaar, commerciële grondslagen, OP 24.000
Dus 20% minder pensioen
Bijkomend effect extra dotatie van 330.000 naar 380.000

Fiscaal gezien is in beginsel niet toegestaan om enerzijds vervroegd met pensioen te gaan, en vervolgens anderzijds in een dienstbetrekking te werken. Vervroegde pensionering veronderstelt een einde van het arbeidzame leven. Gebeurt dit niet dan is op grond van artikel 19b, eerste lid, Wet LB dan ook de gehele aanspraak op de vervroegde ingangsdatum belast en is revisierente verschuldigd.

In het besluit van 11 december 2018 wordt dit standpunt dan ook (deels) herzien. Bij een vervroeging tot 5 jaar vóór de voor de betreffende persoon geldende AOW-leeftijd zal voortaan niet worden getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd. Hierdoor verbeteren de mogelijkheden om (gedeeltelijk) vervroegde pensionering in combinatie met (gedeeltelijk) doorwerken flexibel in te vullen.

Bij een vervroegde ingangsdatum van de pensioenuitkeringen die meer dan 5 jaar voor de betreffende persoon geldende AOW-leeftijd ligt, blijft toetsing plaatsvinden aan de voorwaarde dat het pensioen slechts kan worden vervroegd voor zover de werknemer dienovereenkomstig in arbeidsinkomsten achteruitgaat.

ODV en flexibilisering

De ODV gaat per definitie uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW leeftijd in. Gebeurt dit niet dan volgen er fiscale sancties. Van uitstel mogelijkheden is verder geen sprake. Tenminste, zolang de ODV in de BV blijft staan. Indien de ODV wordt afgestort als lijfrente gelden vervolgens de regels van het lijfrenteregime. En ook in het lijfrenteregime is de uiterste leeftijd waarop de uitkeringen in dienen te gaan 5 jaar na de AOW leeftijd.

De ODV mag wel eerder ingaan dan de AOW leeftijd, te weten maximaal 5 jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd.

Gerichte lijfrente

Voor wat betreft een stamrecht dat onder het huidige lijfrenteregime valt is zoals gezegd de uiterste leeftijd waarop de uitkeringen in moeten gaan 5 jaar na de AOW leeftijd. Mocht deze uiterste ingangsdatum van een lijfrente overschreden worden (na verstrijking van de wettelijke termijn), kan zomaar sprake zijn van een verboden handeling met alle fiscale gevolgen van dien.

Een vroegste leeftijd waarop een levenslange lijfrente mag ingaan, is er niet en daar is dus feitelijk alles in mogelijk. Wanneer het om een tijdelijke oudedagslijfrente gaat, dient deze in te gaan tussen de AOW leeftijd en 5 jaar daarna. 

(Loon)stamrechten

Ook voor ‘gouden handdruk’ stamrecht geldt een uiterlijk moment waarop deze moeten ingaan. Dat is in veel gevallen de AOW leeftijd. Verschil met de gerichte lijfrente is dat hier geen uitstelmogelijkheden bestaan. Wel andere mogelijkheden natuurlijk. Immers, sinds 2014 is een gouden handdruk afkoopbaar. Echter, vanaf de ingangsdatum dient de overeenkomst gewoon volgens de regels te worden afgewikkeld. Hierin bestaat echter de nodige vrijheid, dat wil zeggen, de hoogte van de uitkering heeft een minimaal niveau maar het is alles daarboven is eigenlijk goed.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

 Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • VTVaktechniek
 • DGA Pensioen & ODV
 • EQF 7
 • 0,25 PE punt(en)
 • Dinsdag 19 april 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas