Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Flexibiliseringselementen in pensioen (deel 2)

In mijn vorige bijdrage over flexibiliseringselementen in pensioen (FinSourceOne - Akkermans & Partners) ben ik uitgebreid ingegaan op de wettelijke voorwaarden rondom het uitstellen en vervroegen van pensioen. Ook het uitstellen of vervroegen van (loon)stamrechten, lijfrenten en de ODV is aan bod gekomen. In deze bijdrage zal ik nader in ingaan op een aantal andere flexibiliseringselementen zoals variatie in de hoogte van de uitkering (hoog/laag) en uitruil van NP voor OP.

Actualiteit

Zoals ik ook in mijn vorige bijdrage over dit onderwerp aangaf zijn er na de fase van de uitfasering van het PEB nog vier inkomensvoorzieningen over die in de eigen BV kunnen zijn ondergebracht, te weten: pensioenen, lijfrenten, stamrechten en de ODV. Voor een goede afstemming van deze voorzieningen op elkaar is kennis van de wettelijke (on)mogelijkheden natuurlijk onmisbaar. Daar waar vroeger vaak werd gewacht tot vlak voor de pensioendatum, zien wij in de praktijk steeds vaker dat deze afstemming reeds in een eerdere fase in kaart wordt gebracht.

Variatie in hoogte van de uitkering: pensioen

Op grond van artikel 18d lid 1 onderdeel b Wet Loonbelasting1964 mag de hoogte van de levenslange ouderdomspensioenuitkering in hoogte variëren. Eerst een hogere en dan een lagere is toegestaan maar ook andersom. Als alles maar binnen een bandbreedte van 100:75 blijft.

Bij een pensioenleeftijd van 67 jaar en een opgebouwd ouderdomspensioen van € 30.000, zou bijvoorbeeld de eerste 5 jaar een uitkering van € 36.000 mogelijk zijn en daarna levenslang € 27.000. Deze berekeningen dienen weliswaar te worden gemaakt met commerciële grondslagen maar een groot effect op de (fiscale) pensioenvoorziening hebben deze berekeningen niet.

Naast deze variatie in het ouderdomspensioen is het zelfs ook nog mogelijk om ingeval van pensionering vóór de AOW leeftijd, gedurende de periode tot aan de AOW leeftijd een uitkering ter grootte van tweemaal de bruto gehuwde AOW uit te keren boven op de (hoge) pensioenuitkering. Hiermee kan dus als het ware nog een soort overbruggingspensioen worden gecreëerd als daar behoefte aan is. 

Variatie in hoogte van de uitkering: ODV, lijfrenten, (loon)stamrechten

Zoals bekend kent de ODV weinig flexibiliteit zolang deze in de BV blijft staan. Flexibiliteit kan worden gecreëerd door (een deel van) de ODV af te storten als lijfrente bij een bank of verzekeraar. Inmiddels is op grond van het ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen duidelijk geworden dat ook de tijdelijke oudedagslijfrente blijft bestaan. Hiermee kan binnen het lijfrenteregime dus ook een soort hoog/laag constructie worden bewerkstelligd.

Deze mogelijkheden gelden in beginsel ook voor stamrechten bij de eigen BV. Zowel tijdelijke als levenslange uitkeringen zijn mogelijk. (Gouden handdruk) loonstamrechten zijn sinds 2014 afkoopbaar. Echter, vanaf de ingangsdatum dient de overeenkomst gewoon volgens de regels te worden afgewikkeld. Hierin bestaat echter de nodige vrijheid, dat wil zeggen, de hoogte van de uitkering heeft een minimaal niveau maar alles daarboven is eigenlijk goed. Ook mag de hoogte van de uitkering variëren als de fluctuatie maar van te voren vaststaat. 

Uitruil

Soms is de aanwezigheid van een partnerpensioen met het oog op estate planning helemaal niet zo handig en soms misschien juist wel. Immers, bij overlijden van de DGA vererven de aandelen en het is maar de vraag of het dan juist wel of juist niet handig is dat er nog een verplichting bestaat tot uitkeren van een partnerpensioen. Ook kan het zijn dat het nabestaandenpensioen eigenlijk helemaal niet nodig is. Afhankelijk van de situatie en of er voldoende (liquide) middelen aanwezig zijn is dan bijvoorbeeld uitruil van NP voor OP (artikel 18d lid 1 sub d Wet LB) een mooie manier om het ouderdomspensioen te verhogen. En…er gelden geen fiscale boven- en ondergrenzen meer. Dit kan wel 30% extra pensioen bij leven opleveren. Al deze mogelijkheden vergen echter wel actuariële herberekeningen van de pensioenuitkeringen.

Bij een pensioenleeftijd van 67 jaar en een opgebouwd OP van 30.000 en PP van 21.000 kan uitruil van het volledige PP een verhoogd OP opleveren van 38.000. Dus 25 %tot 30% extra pensioen. Ook deze berekeningen dienen weliswaar te worden gemaakt met commerciële grondslagen maar ook hier is het effect op de (fiscale) pensioenvoorziening niet groot.

Omzetten indexatierechten

Ook het omzetten van indexatierechten in een hogere nominale uitkering is tot slot nog een mogelijkheid. De overgrote meerderheid van de pensioentoezeggingen in eigen beheer bevatten immers een zogenaamde open index bepaling op grond waarvan de pensioenen na ingang welvaarts- of waardevast gehouden dienen te worden.

Maar alhoewel de 100% norm is afgeschaft, kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat het nominale pensioen na omzetting niet mag uitgaan boven de grenzen van artikel 18a, b en c van de Wet Loonbelasting. Enigszins merkwaardig natuurlijk aangezien het aanpassen van pensioenuitkeringen aan de loon- of prijsontwikkeling juist een uitzondering vormt op deze grenzen. Maar goed, het kan dus wel, maar met een slag om de arm. En als het kan, kan het zo’n 25% extra pensioen opleveren.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • VTVaktechniek
 • DGA Pensioen & ODV
 • EQF 7
 • 0,25 PE punt(en)
 • Maandag 23 mei 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas