Geen compensatie in verband met het Vendrik-effect

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de overeenkomst redelijkerwijs geacht kan worden zich mede uit te strekken over de door appellante gewenste compensatie voor het feit dat zij door de eerdere beëindiging van het dienstverband niet kan profiteren van het Vendrik-effect.

Wat was er aan de hand? Het dienstverband van appellante, werkzaam bij de gemeente Haarlem, is in onderling overleg middels een vaststellingsovereenkomst beëindigd. In de overeenkomst is bepaald dat appellante door ondertekening verzoekt om ontslag wegens Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) per de vroegst mogelijke ingangsdatum (indicatief 1 januari 2012) en dat appellante tot de 65-jarig leeftijd gebruik zou maken van de FPU-regeling en dat zij tot de pensioengerechtigde leeftijd recht heeft op een pensioen dat qua hoogte overeenkomt met het pensioen dat bereikt zou zijn bij ongewijzigde voortzetting van de aanstelling en bij doorwerken tot 65 jaar. Daarbij is aangegeven dat hierbij geen rekening wordt gehouden met toekomstige loonsverhogingen.

Met ingang van 1 januari 2012 is aan appellante eervol ontslag verleend op grond van de FPU. Appellante verzoekt aanvulling op haar pensioen omdat inmiddels uit een berekening van het ABP is gebleken dat haar pensioen aanzienlijk minder zal bedragen dan destijds werd ingeschat. Het verschil in berekening is terug te voeren op het zogenoemde ‘Amendement van Vendrik’, waarin onder meer is geregeld dat als men vóór de leeftijd van 65 jaar gebruik maakt van de FPU en tot die tijd feitelijk door werkt, een deel van de niet genoten FPU-uitkering wordt overgeheveld naar het ouderdomspensioen.

De Raad overweegt dat partijen aan de afspraken in de vaststellingsovereenkomst gebonden zijn op grond van het beginsel van rechtszekerheid. Dit kan echter anders zijn als er sprake is van een wilsgebreken of als er zich bijzondere omstandigheden voordoen dat volledige nakoming van de afspraken niet (meer) in redelijkheid kan worden verlangd. Voorts verwijst de Raad naar het Haviltex-arrest voor de uitleg van een overeenkomst.

De Raad overweegt dat in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat appellante ontslag wegens FPU verzoekt per de vroegst mogelijke ingangsdatum. De Raad heeft in een eerdere uitspraak overwogen dat uit die bepaling valt af te leiden dat partijen de bedoeling hebben gehad dat appellante zo spoedig mogelijk gebruik zou maken van de FPU-regeling en dat zij niet de vrijheid had dat moment zelf te kiezen. Het college hechtte  er aan dat appellante daadwerkelijk per de vroegst mogelijke ingangsdatum ontslag nam, waarbij ook een rol gespeeld heeft dat appellante door het inzetten van haar FPU ook zelf een financiële bijdrage leverde aan de getroffen regeling. De Raad begrijpt van appellante dat zij de financiële garanties die de overeenkomst haar bood vond opwegen tegen het bezwaar dat zij niet langer zelf het moment kon kiezen waarop zij met FPU zou gaan.

Ook de formuleringen van de overeenkomst bieden volgens de Raad geen grond om het Vendrik-voordeel toe te kennen. Dat in de overeenkomst geen expliciete uitzondering is opgenomen voor het Vendrik-voordeel kan bezwaarlijk als argument gelden. Gelet op de bedoeling van partijen zo spoedig mogelijk gebruik te maken van de FPU-regeling lag het niet voor de hand in de overeenkomst een expliciete uitzondering op te nemen voor het Vendrik-voordeel.

Ook de ruime uitleg die appellante geeft aan “doorwerken tot de 65-jarige leeftijd” kan niet tevens inhouden “doorwerken tot 64 jaar en 11 maanden” omdat de situatie van doorwerken tot de pensioenleeftijd een wezenlijk andere was dan doorwerken tot 64 jaar en 11 maanden, waarbij sprake is van een situatie dat ook FPU moet worden opgenomen.

De stelling dat het college kan worden toegerekend dat PROambt slechts twee scenario’s heeft geschetst en dat zij daarop af mocht gaan omdat zij niet deskundig is, kan ook niet slagen. Uit rechtspraak volgt dat aan de door de betrokkene gestelde ondeskundigheid op het gebied van pensioenen geen betekenis kan toekomen en dat het op de weg van betrokkene lag zich voldoende te laten voorlichten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In het geval van appellant is te minder reden betekenis toe te kennen aan de deskundigheid nu zij werd bijgestaan door een advocaat en zij geen gebruik hebben gemaakt om op de aan PROambt voorgelegde vraagstelling/scenario’s te reageren en appellante in het verleden betrokken is geweest bij vertrekregelingen waarbij het Vendrik-effect een rol speelde. Volgens de Raad lag het op de weg van appellante en haar advocaat het Vendrik-effect in de besprekingen in te brengen. Nu dat is nagelaten draagt appellante daarvan de gevolgen. Het beroep op dwaling kan ook niet slagen, omdat bij appellante geen sprake was van een onwetendheid over het Vendrik-effect.

Ook ziet de Raad geen grond om te oordelen dat er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat in het voordeel van appellante zou moeten worden afgeweken van de overeenkomst. De Raad kan appellante niet in haar stelling volgen dat partijen, indien zij zich bewust waren van het Vendrik-effect, daarvoor gekozen zouden hebben gezien het financiële voordeel. De Raad kan er niet aan voorbij gaan dat het college heeft verklaard dat zijn voorkeur om politieke redenen uitging naar een ontslag op de korst mogelijke termijn en dat de gekozen constructie financieel aantrekkelijker was omdat appellante door het inzetten van haar FPU ook eigen bijdrage leverde aan de financiering. Voorts is achteraf ook niet met zekerheid vast te stellen of appellante er niet voor zou hebben gekozen af te zien van het Vendrik-voordeel in ruil voor twee jaar extra vrije tijd. De CRvB bevestigt de aangevallen uitspraak. Centrale Raad van Beroep, 3 november 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4196

Informatie

 • Uit dienst/Ontslag, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 15 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie