Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch laat zich uit over de reikwijdte van de informatieverplichting van een pensioenfonds bij het beëindigen van de deelname aan de regeling als gevolg van het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat was er aan de hand? De werknemer was tot het bereiken van zijn pensioenleeftijd van 65 jaar in 2010 werkzaam als chauffeur in de transportsector. Hij heeft uit dien hoofde deelgenomen aan de verplichtgestelde pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg, hierna te noemen Bpf. Op 66 jarige leeftijd komt hij te overlijden. Door het Bpf wordt het partnerpensioen uitgekeerd aan zijn weduwe. Bij de hoogte hiervan wordt indirect rekening gehouden met de ANW-uitkering. Echter, de weduwe voldoet niet aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Om die reden had de werknemer dan ook, via zijn werkgever, in 2003 een Anw-hiaatverzekering afgesloten.
Echter, de Anw-hiaatverzekering is automatisch is geëindigd omdat de werknemer met pensioen is gegaan.

De echtgenote stelt zowel de werkgever als Bpf aansprakelijk. Omdat de werkgever failliet is gegaan en de procedure op grond van artikel 29 FW geschorst.

Ten aanzien van het Bpf stelt de weduwe dat de informatieverplichting is geschonden door de werknemer er niet op te attenderen dat de Anw-hiaatverzekering eindigt bij pensionering. Daarnaast zou het Bpf een wettelijke plicht hebben gehad om te melden dat de Anw-hiaatverzekering op vrijwillige basis kon worden voortgezet.

De vorderingen tegen Bpf zijn afgewezen, omdat de rechtbank het verweer van het Bpf volgt, dat er geen causaal verband kon worden aangenomen tussen enerzijds de gestelde tekortkoming dan wel onrechtmatige daad en anderzijds de beweerde schade.

De weduwe gaat in hoger beroep tegen de afwijzing van de vorderingen tegen Bpf. Zij verwijst naar de informatieverplichtingen, zoals zijn opgenomen in onder andere artikel 21 en 39 PW alsmede in artikel 2 en 6 sub e van het Besluit uitvoering Pensioen en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Het Hof gaat zeer uitgebreid in de wet- en regelgeving vastgelegde informatieverplichtingen en komt tot de volgende conclusies.
De informatieplicht op grond van de artikelen 21 en 45 Pensioenwet ziet op een informatieplicht bij aanvang van de verzekering, afgesloten na inwerkingtreding van genoemde artikelen. In onderhavige kwestie zijn deze artikelen niet van toepassing omdat de Anw-hiaatverzekering is afgesloten vóór 2008.

Dit geldt niet voor artikel 39 PW, zijnde de informatieverplichting bij beëindiging van de deelname aan de regeling. Dit artikel is wel van toepassing op eerder tot stand gekomen pensioenovereenkomsten. Het Hof oordeelt dat de informatieplicht in artikel 39 Pensioenwet in casu niet van toepassing is, omdat deze slechts ziet op het beëindigen van de deelname anders dan door overlijden of het behalen van de pensioenleeftijd. Het ziet dus niet op de beëindiging doordat de deelnemer met pensioen gaat.

Het Hof oordeelt verder dat het Bpf de werknemer voldoende heeft geïnformeerd. In het UPO is immers opgenomen wat de hoogte van het partnerpensioen is, waarbij expliciet is vermeld wat de hoogte is van de uitkering uit hoofde van de Anw-hiaatverzekering in geval van overlijden voor pensioendatum. Bij overlijden ná pensioendatum, is alleen de hoogte van het partnerpensioen vermeld.

De stelling dat Bpf een bovenwettelijke informatieplicht had wordt verworpen door het Hof, evenals de verwijzing naar het Wetsvoorstel pensioencommunicatie. Dat is formeel niet van toepassing en inhoudelijk heeft de informatievoorziening voldaan aan de eisen die daarin worden gesteld.

Het Bpf is dan ook niet aansprakelijk.

 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 2 december 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie