In bodemzaak wordt bevestigd dat de wachtgeldregeling van Defensie een verboden onderscheid op grond van leeftijd kent.

Rechtbank Limburg onderschrijft het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (oordeel 2014-105) dat er geen objectieve rechtvaardiging bestaat voor het gemaakt leeftijdsonderscheid. De “voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging van de AOW-leeftijd” heft weliswaar gedeeltelijk het AOW-gat op, maar leidt nog steeds tot een aanzienlijke inkomensterugval. De rechtbank ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien en bepaalt dat de duur van het aan eiser toekomende wachtgeld eerst wordt beëindigd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7a van de AOW.

Eiser is geboren op 11 september 1957 en wordt met ingang van 1 oktober ontslagen bij Defensie. Hij maakt aanspraak op de wachtgeldregeling, zoals vastgelegd in het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (Wbad). Hierin is vastgelegd dat het recht op wachtgeld eindigt met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

De einddatum van het wachtgeld is volgens verweerder niet verbonden aan de ingangsdatum van het recht op AOW. Eiser vordert dat hij recht heeft op wachtgeld tot aan de dag dat aan hem een AOW-uitkering wordt toegekend.

Het College heeft geoordeeld dat het doel van het gemaakte leeftijdsonderscheid is het beschermen van alleen diegenen die beschikbaar zijn voor arbeid en onvoldoende inkomensvoorzieningen hebben. Met het hanteren van de leeftijdsgrens van 65 jaar, voor het recht op een wachtgelduitkering, wordt het doel niet bereikt. Immers, ambtenaren die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, worden door het hanteren van de leeftijdsgrens van 65 jaar juist niet beschermd tegen de inkomstenterugval. Integendeel, door het hanteren van de leeftijdsgrens van 65 jaar wordt de inkomensterugval juist veroorzaakt. Er is bestaat dan ook geen objectieve rechtvaardiging bestaat voor het gemaakte leeftijdsonderscheid.

De rechtbank voegt hieraan toe dat het ABP inmiddels besloten heeft om vanaf 1 januari 2015 de pensioenregeling aan te laten sluiten op de AOW-leeftijd waardoor de inkomstenterugval nog groter is geworden. De rechtbank bepaalt dat de duur van het aan eiser toekomende wachtgeld eerst wordt beëindigd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zoals bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de AOW. ECLI:NL:RBLIM:2016:170

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 1 februari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie