Internationaal belastingrecht. Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

In deze mededeling wordt aangegeven hoe buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden bij het bepalen van het Nederlandse fiscale loon.

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit verwezen naar deze publicatie.

In dit document staat een overzicht van de onderzochte stelsels. Per land is bij de sociale verzekeringen aangegeven of de werknemerspremie al dan niet aftrekbaar is en of de werkgeverspremie vrijgesteld of belast is. Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke aftrekbaarheid/vrijstelling, dan is dit vermeld.

In het eerdergenoemde besluit van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M zijn de uitgangspunten opgenomen die aan deze kwalificatie ten grondslag liggen. Tevens is in dat besluit de mogelijkheid opgenomen om een nog niet onderzocht stelsel aan de Belastingdienst voor te leggen. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan de Belastingdienst/Kantoor buitenland, t.a.v. BTL IH Toezicht, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen.

Ten opzichte van de publicatie van 23 april 2015, nr. DGB 2015/2054, is dit overzicht aangevuld met de kwalificatie van de stelsels van China, Egypte, Malta en Singapore. Verder is een nadere toelichting opgenomen over de behandeling van de Duitse Krankenversicherung. De per land vermelde beoordelingsjaren zijn verwijderd, omdat deze niet volledig correspondeerden met de actuele situatie.

Australië

Geen premiegefinancierd sociaal verzekeringsstelsel.

België

Premies Rijksbijdrage Sociale Zekerheid (RSZ): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. Zie verder het onderdeel ‘Bijtelling’.

Premies Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. Zie verder het onderdeel ‘Bijtelling’.

Premies Aanvullende Hospitalisatieverzekering: werkgeverspremies belast, verminderd met de bij de werknemer ingehouden premie.

Premies Vlaamse Zorgverzekering: werknemerspremies niet aftrekbaar.

Bijtelling

Een gedeelte van de bij de werknemer ingehouden RSZ- en BBSZ-premies heeft betrekking op geneeskundige verzorging. Het bruto loon dient te worden vermeerderd met het daarop betrekking hebbende gedeelte van deze premies. Voor het werknemersgedeelte bedraagt de bijtelling 27% van de som van de op het loon ingehouden RSZ- en BBSZ-premies.

Brazilië

Premie INSS (Pensioenen, ziekte- en zwangerschapsuitkeringen, familietoelagen): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premie FGTS (Werkloosheid en diversen): werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij ongevallen op het werk: werkgeverspremies vrijgesteld.

Bulgarije

Premies voor ziekengelduitkeringen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor medische hulp: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor pensioenen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor arbeidsongevallenverzekering: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

 

 

Canada

Premies voor uitkeringen bij ziekte en zwangerschap: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij werkloosheid: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor het CPP/QPP (Canada Pension Plan/Quebec Pension Plan): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij ongevallen op het werk: werkgeverspremies vrijgesteld.

China

Premies voor medische hulp: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies voor 70% vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij zwangerschap: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Basic Pension Insurance (BPI): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Mandatory Individual Account (MIA): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij werkloosheid: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor arbeidsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Cyprus

Het sociale verzekeringsstelsel van Cyprus wordt gefinancierd door middel van een overall premie en omvat de volgende voorzieningen:

- Ziekengeld.

- Zwangerschapsuitkeringen.

- Pensioenen (ouderdom, nabestaanden, invaliditeit).

- Arbeidsongevallen.

- Werkloosheid.

- Eenmalige overlijdensuitkering.

De aard van de voorzieningen die vallen onder het sociale verzekeringsstelsel komen in hoofdzaak overeen met de Nederlandse werknemersverzekeringen en tweede pijler pensioenregelingen.

Werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Denemarken

Premies Arbejdsmarkedfonden: werknemerspremies aftrekbaar.

Premies ATP-pensioen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies belast.

Duitsland

Premies Krankenversicherung:

Gesetzliche Krankenversicherung, GKV en Freiwillige Gesetzliche Krankenversicherung, FGKV: werknemerspremies 50% aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Private Krankenversicherung, PKV: werknemerspremie aftrekbaar tot 50% het maximum van de GKV, vergoeding werkgever vrijgesteld tot het maximum van de verplichte vergoeding.

Premies Pflegeversicherung: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies belast.

Premies Rentenversicherung der Arbeiter: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Arbeitslosenversicherung: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Unfallversicherung: werkgeverspremies vrijgesteld.

Egypte

Premies voor medische voorzieningen en uitkeringen: werknemerspremies 25% aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor pensioenen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor arbeidsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Estland

Premies voor voorzieningen bij ziekte, zwangerschap en ongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioenen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Finland

Premies voor pensioenen:

National pension (Kansaneläke): werkgeverspremies vrijgesteld.

Earnings Related Pension (Työeläke, TEL): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij ziekte en zwangerschap: werkgeverspremies vrijgesteld, werknemerspremies voor cash benefits aftrekbaar

Premies voor uitkeringen bij werkloosheid: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor arbeidsongevallenverzekering: werkgeverspremies 50% belast en 50% vrijgesteld.

Frankrijk

Premies CSG/CRDS: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Assurance maladie, maternité, invalidité et déces: helft van de werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Assurance vieillesse: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Assurance vieillesse (premies Nabestaandenvoorziening op basis overgangsrecht): werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies belast.

Premies AGIRC en ARRCO: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies AGFF, APEC en CET: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies ASSEDIC/Assurance Chomage en ASSEDIC/Fonds de Garantie: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Allocations familiales: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies Accidents du travail: werkgeverspremies vrijgesteld.

Griekenland

Premies medische voorzieningen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies ziekengelduitkeringen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor gezinstoelagen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Hongarije

Premies voor ziekte, zwangerschap en arbeidsongevallen (Egészségbiztosítás): splitsbaar in

- uitkeringen in geld: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

- medische voorzieningen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor pensioenen (Nyugdíjbiztosítás): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen (Munkaeröpiaci Alap): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Ierland

Het Ierse SV-stelsel (Pay Related Social Insurance, PRSI) wordt gefinancierd d.m.v. een over all premie en omvat:

- Periodieke uitkeringen bij ziekte en zwangerschap

- Basispensioenen (State Pension)

- Periodieke uitkeringen bij werkloosheid

- Periodieke uitkeringen bij arbeidsongevallen.

De regelingen zijn deels vergelijkbaar met Nederlandse werknemersverzekeringen en deels vergelijkbaar met de Zvw, AWBZ en AOW/ANW.

Werknemerspremies zijn voor 35% aftrekbaar en voor 65% niet aftrekbaar.

Werkgeverspremies zijn voor 35% vrijgesteld en voor 65% belast. Naast de PRSI-premie wordt een werknemersbijdrage ingehouden voor de gezondheidszorg. Deze premie is niet aftrekbaar.

IJsland

Premies voor pensioenen (OP, NP, IP): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor overige voorzieningen: werkgeverspremies vrijgesteld.

India

Provident Fund: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Pension Scheme: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Gratuity Scheme: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Insurance, Medical and Compensation: werknemerspremies 50% aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Italië

Premies voor uitkeringen bij ziekte (Malattia en Maternita): werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor pensioenen en uitkeringen bij invaliditeit (Vecchia en Anzianita): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen (Disoccupazione en Mobilita): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij bedrijfsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor kindertoeslag (Assegni familiari): werkgeverspremies vrijgesteld.

Japan

Premies voor uitkeringen bij ziekte (Health care): werknemerspremies 50% aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor langdurige verzorging (Long-term care): werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies belast.

Premies voor pensioenen en uitkeringen bij invaliditeit (Basic Pension en Employees Pension Insurance): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld, beide onder aftrek van een franchise van 50% van de vaste premie voor het Basic Pension.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij bedrijfsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Letland

Over-all premie voor de volgende voorzieningen:

- Uitkeringen bij ziekte, zwangerschap en bevalling

- Ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioenen

- Werkloosheidsuitkeringen

- Uitkeringen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Liechtenstein

Krankenversicherung, onderdeel Obligatorische Pflegeversicherung: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Krankenversicherung, onderdeel Obligatorische Taggeldversicherung: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Alters- und Hinterlassenenversorgung (AHV): werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Betriebliche Personalvorsorge (BPV): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Arbeitslosenversicherung: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Familienausgleichskasse (FAK): werkgeverspremies vrijgesteld.

Berufsunfallversicherung (BU): werkgeverspremies voor 50% belast en voor 50% vrijgesteld.

Nichtberufsunfallversicherung (NBU): werknemerspremies voor 50% aftrekbaar en voor 50% niet aftrekbaar.

Litouwen

Ziekte, medische voorzieningen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Ziekengelduitkeringen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Pensioenen (OP, NP, IP): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Werkloosheidsuitkeringen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Uitkeringen bij arbeidsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Luxemburg

Cotisations pension: de werkgeverspremie is een vrijgestelde aanspraak. De werknemerspremie is aftrekbaar.

Cotisations sociales (na eliminatie van de Assurance Dépendance): De werkgeverspremie is een vrijgestelde aanspraak. De werknemerspremie bestaat uit een aftrekbaar deel dat betrekking heeft op ziekengelduitkeringen en een niet aftrekbaar deel dat betrekking heeft op medische voorzieningen.

Malta

Het Maltezer SV-stelsel wordt gefinancierd d.m.v. een over all premie en omvat:

- Medische voorzieningen

- Ziekengeld en zwangerschapsuitkeringen

- Pensioenen (ouderdom, nabestaanden, invaliditeit)

- Medische voorzieningen en daggelduitkeringen bij arbeidsongevallen

- Werkloosheidsuitkeringen

- Kindertoelagen

De voorzieningen zijn vergelijkbaar met de Nederlandse werknemersverzekeringen, de Zvw en een tweedepijlerpensioen.

Werknemerspremies 50% aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Noorwegen

Het Noorse SV-stelsel (Folketrygden) wordt gefinancierd d.m.v. een over all premie en omvat:

- Periodieke uitkeringen bij ziekte en zwangerschap

- Verstrekken van medische voorzieningen

- Basispensioenen (grunnpension), aanvullende pensioenen (tilleggspensjon en saertillegg)

- Periodieke uitkeringen bij werkloosheid

De regelingen zijn deels vergelijkbaar met Nederlandse werknemersverzekeringen en pensioenregelingen en deels vergelijkbaar met de Zvw, AWBZ en AOW/ANW.

Werknemerspremies zijn voor 50% aftrekbaar en voor 50% niet aftrekbaar.

Werkgeverspremies zijn voor 50% vrijgesteld en voor 50% belast.

Oostenrijk

Premies voor Ziekte en zwangerschap: werknemerspremies 50% aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor Pensioenen en invaliditeit: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor Werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor een inkomensvoorzieningen bij bedrijfsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor een toeslag voor kinderen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Polen

Premies voor Ziekte en zwangerschap: werknemerspremies medische zorg niet aftrekbaar, werknemerspremies voor uitkeringen in geld bij ziekte en zwangerschap aftrekbaar.

Premies voor Pensioenen en invaliditeit: werknemersdeel premies eerste pijler niet aftrekbaar, premies werkgever belast. Werknemersdeel premies tweede pijler aftrekbaar, premies werkgever vrijgesteld. Van de premies voor het invaliditeitspensioen en het nabestaandenpensioen is het werknemersdeel aftrekbaar en het werkgeversdeel vrijgesteld.

Premies voor Werkloosheidsvoorzieningen: werkgeverspremies vrijgesteld. Premies voor inkomensvoorzieningen bij bedrijfsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Portugal

Premies voor uitkeringen bij ziekte en zwangerschap: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij arbeidsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor gezinstoelagen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Roemenië

Medische voorzieningen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Uitkeringen in geld bij ziekte en zwangerschap: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor Pensioenen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor arbeidsongevallenverzekering: werkgeverspremies vrijgesteld.

Singapore

Het verplichte SV-stelsel is het Central Provident Fund (CPF). Wordt gefinancierd middels een over all premie die wordt verdeeld over drie verschillende accounts (Ordinary, Special en Medisave). De premiehoogte daalt naarmate de werknemer ouder wordt. Voor de verdeling van de premie over de drie accounts geldt de volgende verdeelsleutel (premiehoogte 2014):

OA SA MA

Werknemerspremie 20% 11.7 3.9 4.4

Werkgeverspremie 16% 9.3 3.1 3.6

Ordinary account: niet vergelijkbaar met Nederlandse werknemersverzekeringen of pensioenen. Werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies belast.

Medisave account: deels vergelijkbaar met Zvw. Werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies 50% vrijgesteld.

Special account: niet vergelijkbaar met Nederlandse werknemersverzekeringen of tweedepijlerpensioen. Werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies belast.

Slovenië

Premies ziektekostenverzekering (Zdravstveno zavarovanje): werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies ouderschapsverzekering: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor pensioenen (OP, NP, IP) (Pokojninsko in inval. zavarovanje): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij werkloosheid (Zaposlovanje): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor arbeidsongevallenverzekering: werkgeverspremies vrijgesteld.

Slowakije Ziekte, zwangerschap. Uitkeringen in geld: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Ziekte, zwangerschap. Medische voorzieningen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Pensioenen (OP/IP/NP): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Werkloosheid: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Arbeidsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Garantiefonds: werkgeverspremies vrijgesteld.

Solidariteitsfonds: werkgeverspremies vrijgesteld. Spanje

Premies voor uitkeringen bij ziekte, invaliditeit, en pensioen: één totaalpremie voor Ouderdoms- (Pension de jubilacion), Invaliditeits- (Incapacidad permanente), Nabestaanden- en Wezenpensioenen (Muerte y supervivencia) en uitkeringen bij ziekte en zwangerschap (Prestacion por maternidad): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen (Prestacion por desempleo): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor ongevallen op het werk (Contingencias profesionales): werkgeverspremies vrijgesteld.

Taiwan

Medische voorzieningen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

National Pension Program (eerste pijler): werknemerspremies niet aftrekbaar.

Labour Insurance Program (tweede pijler en ziekengeld): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Werkloosheidsuitkeringen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Uitkeringen bij arbeidsongevallen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Turkije

Ziektekostenverzekering (Hastalik Sigortasi): werknemerspremies niet aftrekbaar.

Zwangerschap/bevalling: (Analik Sigortasi): werkgeverspremies vrijgesteld.

Ouderdomspensioen (Yaslilik): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Nabestaandenpensioen (Olum sigortasi): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Invaliditeitspensioen (Malulluk): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Werkloosheidsvoorzieningen (Issizlik Sigortasi): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Arbeidsgerelateerde ongevallen (Is Kazalan ve Meslek Hastaliklari Sigortasi): werkgeverspremies belast.

Tsjechië

Medische voorzieningen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Ziekengeld, zwangerschap: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Pensioenen (OP, NP, IP): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Werkloosheidsuitkeringen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Arbeidsongevallen: werkgeverspremies voor 50% belast en voor 50% vrijgesteld.

Verenigd Koninkrijk

Het SV-stelsel wordt in het VK gefinancierd door middel van een totaalpremie (National Insurance Contributions). Alleen de premie voor het S2P (zie hierna) is afsplitsbaar. Het sociale zekerheidsstelsel omvat:

- Periodieke uitkeringen in geld bij ziekte of zwangerschap;

- Periodieke uitkeringen ivm invaliditeit;

- Vergoeding van zorg- en vervoerskosten bij invaliditeit;

- Pensioen (Basis State Pension (BSP) en State Second Pension (S2P, voorheen: State Earnings Related Pension Scheme (SERPS);

- Nabestaandenuitkeringen;

- Werkloosheidsuitkeringen.

De premies voor de ‘National Insurance Contributions’ zijn deels vergelijkbaar met de Nederlandse sociale zekerheidspremies en pensioenpremies. Per saldo is de uitkomst nihil, de aftrekbare bedragen voor de werknemer zijn gelijk aan de belaste aanspraken. Een uitzondering hierop is de premie voor de S2P. Deze premie is voor de werknemer aftrekbaar en de premie van de werkgever is vrijgesteld.

Verenigde Staten van Amerika

Premies Medicare: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies FICA: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar (slechts drie staten kennen een werknemerspremie), werkgeverspremies vrijgesteld.

Arbeidsgerelateerde ongevallen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. Zuid-Korea

Ziektekosten (National Health Insurance): werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. Werkgeverspremie long term care belast.

Pensioenen (National Pension): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Werkloosheid (Unemployment Insurance): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Arbeidsongevallen (Accident Insurance): werkgeverspremies vrijgesteld .

Zweden

Premies voor uitkeringen bij ziekte (Sjukförsäkring) en invaliditeit (Handikappersättning): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij zwangerschap en bevalling (Föräldraförsäkring): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor ouderdomspensioen (Älderspension): werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor nabestaandenpensioen (Efterlevandepension): werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor werkloosheidsvoorzieningen: werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor uitkeringen bij ongevallen tijdens werk: werkgeverspremies vrijgesteld.

Zwitserland

Premies voor uitkeringen bij ziekte (Krankengeldversicherung): indien verplicht op basis van arbeidsovereenkomst werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor basispensioenen (eerste pijler, AHV): werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies belast.

Premies voor aanvullende pensioenen (tweede pijler, BVG): tot het verplichte BVG-plafond: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. Voor premies boven het plafond kan de pensioenregeling worden aangewezen indien is voldaan aan de voorwaarden van het Besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M.

Premies werkloosheidsvoorzieningen: werknemerspremies aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld.

Premies voor verzekering bij ongevallen: werknemerspremies niet aftrekbaar, werkgeverspremies vrijgesteld. Premies voor kindertoeslag: werkgeverspremies vrijgesteld.

Slechts een klein deel van de ter wereld bestaande stelsels zijn in dit overzict opgenomen. Te lezen valt hoe divers de behandelingen van genoemde is. De eenvoud is weer eens ver te zoeken!

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 18 januari 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas