Kamerbrief over socialezekerheidsbeleid met standaardverdragsteksten

In een Kamerbrief van 3 mei 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Eerste Kamer geïnformeerd over standaardverdragsteksten inzake sociale zekerheid. De minister geeft aan dat nieuwe bilaterale verdragen veelal alleen op een specifiek doel zien. Momenteel is het sluiten van nieuwe verdragen vooral gericht op het voorkomen van dubbele verzekering voor gedetacheerde werknemers uit hoofde van de stelsels van sociale zekerheid van beide verdragspartijen en het sluiten van handhavingsverdragen ten behoeve van AOW-export. De Kamerbrief wordt daarom begeleid door een tweetal modelverdragen betreffende die situaties. Vooralsnog is niet voorzien in nieuwe verdragen met een ander oogmerk. De twee modelverdragen hebben een artikelsgewijze toelichting.
De minister gaat in de brief ook in op het heronderhandelen van oude verdragen. Inzet bij de heronderhandeling en herziening is het in lijn brengen van deze verdragen met het nationale beleidskader. Dit betekent dat met name wordt ingezet op het in lijn brengen van verdragen met landen buiten de Europese Unie, EER en Zwitserland met het oog op het beëindigen van de export van kinderbijslag en kindgebonden budget, het mogelijk maken van de toepassing van het woonlandbeginsel in de sociale zekerheid en het beëindigen van de export op basis van de Toeslagenwet als aanvulling op een loondervinguitkering. Daarnaast wordt waar wenselijk en opportuun tevens ingezet op het vergemakkelijken van vermogenscontroles in het kader van in Nederland verstrekte bijstand. De benodigde specifieke aanpassingen zijn per verdrag verschillend. De Kamerbrief bevat in een derde bijlage een aantal modelartikelen voor het wijzigen van bestaande verdragen ten behoeve van deze doelstellingen.
De minister stelt in zijn brief dat Nederland bij verdragsonderhandelingen veelal de vragende partij is. Dit betekent dat de verdragspartner niet altijd tegemoet zal komen aan de gehele Nederlandse onderhandelingsinzet.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Internationaal, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 16 juni 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie