Kan ontslagen werkneemster een aanvullende schadevergoeding krijgen?

Een werkneemster raakt door een reorganisatie haar baan kwijt. Zij eist daarom een aanvullende schadevergoeding van haar voormalige werkgever. Hof Amsterdam beoordeelt in hoeverre dit mogelijk is, gezien de beëindigingsovereenkomst die er is gesloten.

De casus

Belanghebbende is in 1997 in dienst getreden bij haar werkgever. Begin 2016 is de Centrale Ondernemingsraad van haar werkgever om advies gevraagd over het voornemen om een organisatiewijziging door te voeren. De ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd.

In juni 2016 heeft de werkgever belanghebbende schriftelijk meegedeeld dat haar functie komt te vervallen en dat zij per 1 juli 2016 boventallig is. Belanghebbende en haar werkgever hebben vervolgens in september 2016 een beëindigingsovereenkomst gesloten, waarin onder andere is opgenomen, dat belanghebbende per 1 februari 2017 uit dienst gaat en dat zij een uitkering ineens van bruto € 136.591 krijgt.

Het geschil

Volgens belanghebbende is haar werkgever echter toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de arbeidsovereenkomst door haar zonder wettelijke grondslag eenzijdig de werkzaamheden, behorend bij haar functie, per 1 juli 2016 te ontnemen. Zij stelt, dat zij daardoor (inkomens- en pensioen)schade lijdt, die de werkgever verplicht is te vergoeden. Belanghebbende eist een schadevergoeding van bruto 
€ 535.901,68.

Overwegingen en oordeel Hof Amsterdam

Belanghebbende heeft onder andere gesteld dat de finale kwijting, die partijen elkaar in de beëindigingsovereenkomst hebben verleend, geen betrekking heeft op de door haar verzochte schadevergoeding vanwege het onterechte verlies van haar dienstverband, maar op de afrekening van de beëindiging van het dienstverband wegens het verval van de functie van belanghebbende door de reorganisatie.

Volgens Hof Amsterdam blijkt uit de beëindigingsovereenkomst echter dat partijen hebben beoogd een algehele en finale regeling te treffen ten aanzien van alle mogelijke tussen partijen bestaande en toekomstige geschillen. Gezien de tekst is beoogd om iedere hernieuwde discussie over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst uit te sluiten, en belanghebbende moet dit ook zo hebben begrepen. Belanghebbende heeft volgens het hof geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht, waaruit blijkt, dat partijen de mogelijkheid tot het eisen op een later moment van een aanvullende schadevergoeding open hebben willen laten. Belanghebbende heeft er bovendien zelf voor gekozen om de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen, terwijl zij ook bezwaar had kunnen maken tegen haar boventalligverklaring. Daarbij is ook van belang dat belanghebbende ten tijde van het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst werd bijgestaan door een advocaat, zodat verwacht mag worden, dat zij zich de gevolgen van het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst realiseerde.

Ook een beroep op dwaling faalt volgens het hof. Gelet op het traject tot de reorganisatie en de informatievoorziening vanuit de werkgever richting (onder meer) belanghebbende, was belanghebbende op het moment van ondertekening van de beëindigingsovereenkomst naar behoren op de hoogte van de gevolgen van de reorganisatie voor haar positie en van het standpunt van haar werkgever daaromtrent. Ten tijde van het aangaan van de beëindigingsovereenkomst had belanghebbende bovendien juridische bijstand. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten.

Het hof wijst de door belanghebbende geëiste schadevergoeding af.

Meer weten?
Wil je meer weten over schadevergoedingen uit een dienstverband, schrijf je dan in voor de praktische Masterclass - Sociale Zekerheid & Arbeidsrecht.

Wil je nog meer weten over bijvoorbeeld de problematiek van arbeidsongeschiktheid en ontslag als ook schadevergoedingen, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA). Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Ook specifiek gericht op het inkomen bij ontslag. kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified Life Event Advisor (CLEA)!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Dinsdag 20 juli 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas