Knelpunten sectorindeling

Op 29 juni 2018 al maatregelen van kracht vooruitlopend op afschaffing sectorale differentiatie WW premie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, op 29 juni 2018 (per direct) een aantal maatregelen genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling aan te pakken. De maatregelen zijn getroffen vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Onderdeel van dit wetsvoorstel is dat per 2020 de sectorale differentiatie voor de WW premies wordt vervangen door premiedifferentiatie naar de aard van het contract. De minister geeft aan dat de sectorindeling de afgelopen jaren een steeds  bewerkelijker is geworden voor de Belastingdienst. De problemen worden met name veroorzaakt door de verouderde omschrijvingen van de sectoren, waardoor het vaak moeilijk is om de werkzaamheden van een werkgever aan een sector toe te wijzen, en door het sterk toegenomen ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo min mogelijk premies af te dragen. Dit heeft geleid tot een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling. Ook is het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen sterk toegenomen (ruim 1.000 per jaar). De uitvoering van de sectorindeling legt te groot beslag op de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst. Vooruitlopend op de invoering van premiedifferentiatie naar de aard van het contract, wil de minister de grootste knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling versneld aanpakken. Daarom past de minister de regels omtrent de sectorindeling op de volgende onderdelen per direct aan (de maatregelen zullen terugwerken tot 29 juni 2018, 17.00 uur):

1. Wijzigingen in de sectorindeling van de werkgever op zijn verzoek of melding op grond van art. 97, eerste, tweede of vierde lid, Wfsv zullen alleen nog plaatsvinden met ingang van een datum in de toekomst. Terugwerkende kracht tot voor de datum waarop het verzoek is gedaan is daarbij niet langer mogelijk, tenzij geconstateerd wordt dat de werkgever is bevoordeeld doordat hij voor de sectorindeling relevante wijzingen te laat heeft doorgegeven waardoor de indeling niet tijdig is aangepast. In dat laatste geval is terugwerkende kracht bij de aanpassing van de indeling wel aan de orde, ongeacht of wel of geen verzoek of melding is ingediend.

2. Op zijn verzoek kon een werkgever voor verschillende soorten werkzaamheden in verschillende sectoren worden ingedeeld. Een verzoek daartoe, dat kan worden ingediend op grond van art. 97, derde lid, Wfsv, wordt niet meer in behandeling genomen.

3. Een werkgever kon op zijn verzoek worden ingedeeld in de sector van de werkgever(s) met wie hij een economische of organisatorische eenheid vormt of de sector van de tak van beroep of bedrijf waarmee zijn bedrijf door onderlinge verbondenheid geacht kan worden een nevenbedrijf of neveninstelling te zijn, in plaats van in de sector die past bij de aard van de werkzaamheden die hij zelf verricht. Een verzoek daartoe, dat kon worden ingediend op grond van art. 5.4, eerste of derde lid, van de regeling Wfsv, wordt niet meer in behandeling genomen.

Deze wijzingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld. Ze betekenen wel dat herindelingen met terugwerkende kracht – tot nu toe mogelijk tot vijf jaar terug – niet meer mogelijk zijn (maatregel 1). Een verzoek tot toekomstige herindeling wordt nog wel in behandeling genomen, met uitzondering van gesplitste aansluiten, concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en –instellingen (maatregelen 2 en 3).

De minister verwacht dat zonder onmiddellijke effectuering veel werkgevers naar verwachting zouden proberen om, zolang het nog kan, gebruik te maken van de mogelijkheid tot herindeling met terugwerkende kracht, gesplitste aansluiting of concernaansluiting. Gelet op het te verwachten beslag op de capaciteit van de Belastingdienst vindt de minister dat risico niet aanvaardbaar. Hij acht het daarom noodzakelijk om te anticiperen op de voorgenomen wetgeving en daarmee af te wijken van de thans geldende regelgeving. De bovenstaande maatregelen zullen daarom terugwerken tot het moment van verzending van deze brief, te weten vrijdag 29 juni 2018 om 17.00 uur (Brie van 29 juni 2018, nr. 0000103078).

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Vrijdag 31 augustus 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie