MKB verzuim-ontzorgverzekering

Kleine werkgevers ervaren de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als een zware verplichting, zowel financieel als niet-financieel. Om deze last te verlichten, heeft de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid een aantal maatregelen genomen.

Een van de maatregelen is de MKB verzuim-ontzorgverzekering (per 1 januari 2020). In een kaderconvenant en een productconvenant is de MKB verzuim-ontzorgverzekering verder uitgewerkt. De verzuim-ontzorgverzekering moet werkgevers ondersteunen als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun werknemers te maken krijgen en dus, zowel organisatorisch als financieel, verantwoordelijk zijn voor re-integratie.

Kaderconvenant

In december 2018 is een kaderconvenant gesloten tussen de minister van SZW, de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars met algemene afspraken over de ontwikkeling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering (VoV) per 1 januari 2020. De belangrijkste afspraken zijn:

 • De MKB verzuim-ontzorgverzekering zorgt voor optimale ontzorging door een minimum pakket van eisen aan dienstverlening en expertise, met daarin onder andere een casemanager die de regie voert over de re-integratie
 • De verzuim-ontzorgverzekering is poortwachterproof
 • De verzuim-ontzorgverzekering werkt met gecertificeerde professionals
 • De verzuim-ontzorgverzekering bevat tools om werknemers bewust te maken van de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • De verzuim-ontzorgverzekering voorkomt onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van verzuim in het eigen bedrijf
 • Er wordt een loket ingericht waar werkgevers met klachten over dit specifieke product terecht kunnen

De VoV kan aantrekkelijk zijn indien de premieverschillen tussen de conventionele verzuimverzekering met arbocontract en de VoV niet ver uit elkaar liggen. Juist omdat ook de re-integratiekosten binnen de VoV gedekt zijn en de werkgever niet voor onverwachte kosten komt te staan is er sprake van volledige ontzorging voor werkgever en werknemer. Een nadere uitwerking van het kaderconvenant kan worden gevonden in het productconvenant en het addendum daarop die zijn afgesloten tussen werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars.

Het productconvenant

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering moet, naast de dekking van het financiële risico, kleine werkgevers helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. In het productconvenant en het addendum zijn afspraken gemaakt waaraan de verzekering minimaal moet voldoen:

 1. De re-integratiedienstverlening moet gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor). Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht
 2. Werkgevers mogen niet verrast worden door grote schommelingen in de premie; het effect van het eigen verzuim op de premies is gemaximeerd tot 25% per jaar in het geval verzekeraars geen onderscheid maken naar werkgeversgrootte. Als er wel verschil wordt gemaakt in grootte kan dit percentage, afhankelijk van het aantal werknemers, variëren van 5% tot 50%
 3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen die de regie voert over de re-integratie
 4. De verzekering is poortwachterproof, wat betekent dat de verzekeraar een eventuele loonsanctie voor haar rekening neemt. De loonsanctiegarantie is niet van toepassing indien werkgever zich niet houdt aan de re-integratie afspraken
 5. De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers

Grote rol voor casemanager

Inmiddels heeft een groeiend aantal verzekeraars de VoV op de markt gebracht en hebben de OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan) en het Verbond van Verzekeraars een Werkwijzer Casemanagement ontwikkeld. De werkwijzer beschrijft de rol van de casemanager die betrokken is bij de uitvoering van de VoV. De casemanager is de spin in het web tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere professionals zoals interventiedienstverleners.

De casemanager VoV neemt niet de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer over maar stuurt het re-integratie proces aan. Indien werkgever zich niet houdt aan de re-integratieafspraken kan de verzekeraar alsnog de poortwachter loonsanctiegarantie intrekken.

De casemanager regisseert dat het proces wordt uitgevoerd conform de wet- en regelgeving, zorgt dat partijen worden aangehaakt en signaleert en stuurt bij waar dit nodig is. Ten aanzien van de juiste wet- en regelgeving is het van belang dat de casemanager goed inzicht heeft in de beleidsregels ’Dezieke werknemer’ die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld.

De werkwijzer benoemt nadrukkelijk de casemanager als onafhankelijke professional die een spin in het web is tussen werkgever, werknemer, dienstverleners en verzekeraars. De dienstverlening van de casemanager wordt betaald door de inkomensverzekeraar, die feitelijk dus de opdrachtgever is. De casemanager heeft daarmee een neutrale positie om de procesregie te voeren om de werknemer snel terug te laten keren in het eigen werk of andere passende arbeid. De casemanager VoV heeft niet de bevoegdheid om gezondheidsgegevens uit te vragen of te verwerken. Dat is alleen voorbehouden aan de bedrijfsarts of eventueel een aparte casemanager taakdelegatie die onder auspiciën van de bedrijfsarts werkt en die zich ook moet houden aan het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Een casemanager VoV mag in hetzelfde dossier niet tevens casemanager taakdelegatie zijn.

De werkwijzer geeft aan dat voor de kwaliteitsborging de casemanager VoV geregistreerd moet zijn in een beroepsregister of in dienst moet zijn van een gecertificeerde arbodienst of verzekeraar.

Informatie

 • Inkomen
 • Woensdag 25 maart 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas