Onbetaalde premies verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtbank Rotterdam heeft op 8 juni 2016 een uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid inzake het onbetaald blijven van pensioenpremies aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Wat was er aan de hand? Gedaagde was van 14 februari 2006 tot 28 mei 2015 enig bevoegd bestuurder van een vennootschap (Logistics), welke vennootschap enig aandeelhouder was van een andere vennootschap (Transport). Deze vennootschap viel in de periode 1 januari 2013 tot en met oktober 2014 onder de werkingssfeer van Bpf Vervoer. In eerste instantie levert Transport geen werknemersgegevens aan bij het pensioenfonds. Nadat de gegevens alsnog zijn aangeleverd, stuurt Bpf Vervoer nota’s uit hoofde van de pensioenpremies. Deze nota’s bedragen in totaal voor de betreffende periode € 202.952,06 en zijn onbetaald gebleven. Op 7 mei 2015 is door de Kamer van Koophandel geregistreerd dat Transport als ontbonden rechtspersoon opgehouden is te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 13 april 2015. Transport heeft nooit een melding van betalingsonmacht gedaan bij het pensioenfonds. Bpf Vervoer vordert nu van gedaagde betaling van de openstaande nota’s met een beroep op artikel 23 Wet Bpf 2000. Rechtbank kent deze vordering toe op de volgende gronden. Allereerst is er geen melding van betalingsonmacht gedaan. Vermoed wordt dan ook dat de niet-betaling aan gedaagde te wijten is. Aannemelijk is dat het niet betalen van de bijdragen het gevolg is van aan gedaagde te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. De volgende verweren van gedaagden gaan niet op. Allereerst stelt gedaagde dat Transport geen premies verschuldigd zou zijn. Dit wordt echter niet nader onderbouwd. Ten tweede betwist gedaagde de hoogte van de nota’s en geeft hierbij aan niet (meer) over de administratie te beschikken en om die reden bij gebrek aan wetenschap de hoogte te betwisten. De Rechtbank is van mening dat het op de weg van gedaagde had geleden om aan te tonen dat de hoogte niet juist is, temeer nu vast staat dat de hoogte van de nota’s is bepaald aan de hand van de door Transport verstrekte informatie. Ten derde stelt gedaagde dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. Ook dit standpunt volgt de Rechtbank niet. Vanaf een half jaar na aanvang van de werkzaamheden van Transport wist gedaagde van de aansluitverplichting bij Bpf Vervoer. Ondanks dat heeft gedaagde nagelaten om de informatie bij Bpf Vervoer aan te leveren en bedragen voor de premies te reserveren. Bij de overdracht wist gedaagde dat Bpf Vervoer aanzienlijke nota’s zou gaan opleggen. Voorzover betaling vanaf enig moment niet mogelijk was, had het op de weg van gedaagde gelegen om dat onverwijld aan het pensioenfonds te melden. In plaats daarvan heeft gedaagde de activiteiten geruime tijd voortgezet, zonder gelden te reserveren en heeft hij uiteindelijk de aandelen en de administratie overgedragen, hetgeen heeft geleid tot de turboliquidatie van Transport. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid liggen niet bij de derde die Transport heeft overgenomen. De stelling van gedaagde dat hij onwetend was inzake de aansluitverplichting wordt ook gepasseerd. Als (indirect) bestuurder had hij niet onwetend behoren te zijn en hij was reeds langer in de branche actief. Vanaf het eerste contact met het pensioenfonds, was hij in ieder geval niet meer onwetend. De Rechtbank komt dan ook tot een bestuurdersaansprakelijkheid op grond waarvan gedaagde de vordering van € 202.952,06 moet voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden afgewezen. De onderhavige uitspraak laat maar weer eens zien dat je als (indirect) bestuurder in een aansluit- en betalingsdiscussie met een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds zeer scherp moet zien op je handelen om te voorkomen dat bij het onbetaald blijven van de nota’s van het pensioenfonds sprake zal zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. ECLI:NL:RBROT:2016:4364

 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 5 juli 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie