Pensioen en echtscheiding, meer specifiek Boon / Van Loon, blijft de gemoederen bezighouden

Op 27 november 1981 wees de Hoge Raad het voor pensioen en echtscheiding zeer belangrijke Boon / Van Loon-arrest. Per 1 mei 1995 trad de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) in werking. Hierin werd de verdelingssystematiek, zoals van toepassing sinds Boon / Van Loon gewijzigd. Inmiddels staat de eerste grote wijziging van de Wet VPS ook de planning, waarbij niet langer verevening, maar conversie het uitgangspunt gaat worden.

 

Ondanks dat Boon / Van Loon dus al geruime tijd niet meer de verdelingsmethode van pensioen bij scheiding is, wordt er nog regelmatig over deze verdelingsmethode geprocedeerd. Dit is een gevolg van het feit dat mensen die onder Boon / Van Loon gescheiden zijn, een voorwaardelijke verdelingsafspraak konden maken. Daarnaast is vaak genoeg bij die echtscheidingen juist helemaal geen verdelingsafspraak gemaakt. Als gevolg van het feit dat juist deze groep momenteel met pensioen is of gaat, maakt dat regelmatig de Boon / van Loon verdeling ter discussie staat.

 

Recentelijk moest ook Gerechtshof Amsterdam zich weer uitlaten over een zogenaamd Boon / van Loon-vraagstuk. Wat was er aan de hand?

 

Partijen zijn in 1972 gehuwd en op 30 juni 1989 ontbonden door inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. In het vonnis uit 1989 is opgenomen dat partijen over zullen gaan tot scheiding en deling van de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen. De man is in 2014 65 jaar geworden en in augustus 2015 schrijft de vrouw de man aan dat ze aanspraak heeft op een deel van het pensioen. In een e-mail van oktober 2017 heeft het ABP de man een opgave van de contante waarden van zijn pensioenaanspraken verstrekt.

 

De vrouw heeft bij de rechtbank aanspraak gemaakt op de verrekening, alleen was in het petitum geen vordering tot uitbetaling opgenomen. Tijdens de comparitie is namens de vrouw verklaard dat dit wel de bedoeling was. De rechtbank is overgegaan tot het toekennen van de verrekening en het opleggen van de verplichting aan de man tot uitbetaling. De man voert in hoger beroep allereerst grieven tegen deze wijziging van eis en de toepassing hiervan door de rechtbank aan. Het Gerechtshof is van mening dat de man bij deze grieven geen belang heeft, want de vrouw had hoe dan ook in hoger beroep haar eis nog kunnen wijzigen.

 

Inhoudelijk heeft de man gesteld dat er stilzwijgende verdeling heeft plaatsgevonden inclusief de pensioenaanspraken (verjaring), en anderzijds de vrouw te laat geklaagd heeft (artikel 6:89 BW) danwel haar rechten heeft verwerkt. De man heeft onvoldoende aangetoond dat het pensioen reeds verdeeld zou zijn. Het beroep op de klachtplicht slaagt ook niet. Deze ziet namelijk op een ondeugdelijke nakoming en niet op de situatie dat überhaupt nog geen sprake is van een prestatie. Inzake rechtsverwerking stelt de man dat de vrouw 26 jaar gewacht heeft en ook tijdens de gevoerde alimentatieprocedures nooit was over pensioen gezegd heeft. Daaruit heeft hij het vertrouwen kunnen ontlenen dat de vrouw geen aanspraak meer zou maken op zijn pensioen. De vrouw stelt dat zij heeft juist gewacht tot de pensioendatum, omdat zij dan pas aanspraak kon maken. Het Gerechtshof oordeelt dat tijdsverloop onvoldoende is voor rechtsverwerking, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarvan is hier geen sprake. De man is ook niet benadeeld door het handelen van de vrouw.

 

Tot slot vordert de man dat de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat niet verrekend hoeft te worden, danwel dat de verrekening gematigd moet worden. Hiervoor heeft de man onvoldoende aangetoond. De man is dus gehouden om het pensioen te verrekenen, zoals door het ABP berekend.

 

Gerechtshof Amsterdam, 9 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1231

Informatie

 • Ik ga meer/minder verdienen, Overlijden, Uit dienst/Ontslag, 5 jaar voor je pensioendatum, Ik ga met pensioen, Scheiden & Einde relatie, Uit elkaar gaan, Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
 • Woensdag 1 mei 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie