Pensioen in eigen beheer na pensionering slechts gedeeltelijk uitbetaald

Een DGA heeft zijn in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken op 30 maart 2009 door de Pensioen BV voor een bedrag van € 610.293 overgedragen aan Beheer BV. De Pensioen BV is vervolgens geliquideerd. Vanaf de pensioendatum, 1 mei 2013 heeft de DGA recht op een jaarlijks pensioen van bruto € 57.327. De daarbij behorende pensioenvoorziening is € 846.544. Per die datum heeft Beheer BV echter geen pensioen uitgekeerd. In de belastingaangifte voor de jaren 2015 en 2016 heeft de DGA een belastbaar inkomen uit werk en woning opgegeven van respectievelijk € 26.553 en € 27.414, waarvan een bedrag van € 8.573 als pensioenuitkering van Beheer BV.

Aangezien Beheer BV niet over voldoende middelen beschikt om daadwerkelijk tot uitkering van het pensioen over te gaan. De activa van Beheer BV bestaan nagenoeg uitsluitend uit een vordering op de DGA, bestaande uit een hypothecaire lening voor de aankoop van zijn woning en een schuld die betrekking heeft op geld dat de DGA heeft doorgeleend aan zijn kinderen. Volgens de DGA zou slechts een pensioenuitkering van € 8.573, die door de pensioenuitvoerder is vastgesteld, in aanmerking genomen moeten worden, omdat dit bedrag weliswaar vorderbaar, maar niet inbaar was. De inspecteur stelt dat terecht een bedrag van € 57.327 tot het belastbare inkomen uit werk en woning is gerekend en verwijst daarbij naar de eerdere uitspraken van het Gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad.

De Rechtbank Den Haag stelt, onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof en het arrest van de Hoge Raad, dat de vorderingen van de DGA op Beheer BV uit hoofde van de pensioenaanspraak wel vorderbaar en inbaar waren. Bovendien heeft de DGA ten aanzien van die jaren geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel dienen te leiden. Ook de mogelijkheid om op grond van het beding in de pensioenbrief om het pensioen eenzijdig te verlagen, kan niet tot een ander oordeel leiden. Daarnaast valt niet in te zien dat de pensioenuitkering van de DGA niet zou kunnen worden verrekend met de vordering van Beheer BV op de DGA.

De enkele stelling dat Beheer BV, nadat verrekening van de pensioenaanspraak met de vordering op de DGA, de daaruit voortvloeiende verschuldigde loonbelasting niet zou kunnen voldoen, kan niet leiden tot de conclusie dat de pensioenaanspraak niet inbaar is.

Tot slot is niet gebleken dat de DGA gedeeltelijk van zijn pensioenrechten heeft willen afzien.

De waarde van de hele pensioenaanspraak is in de onderhavige jaren daarom terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning gerekend.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 29 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas