Pensioengevend salaris voor de DGA

Regelmatig krijg ik vragen over het pensioengevend salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). In dit artikel een uiteenzetting. 

Ook het pensioen van de DGA wordt bepaald op basis van de pensioenformule: pensioengrondslag (=salaris -/- franchise) * opbouwpercentage * diensttijd.

Eigen beheer

Allereerst dient te worden opgemerkt dat het al dan niet opbouwen van pensioen in eigen beheer van invloed is. Indien de DGA zijn pensioen volledig verzekerd heeft, zijn de bepalingen van toepassing die voor iedere werknemer van toepassing zijn. Als de DGA pensioen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer houdt, zijn afwijkende regels van toepassing (artikel 18h Wet loonbelasting juncto artikel 10c Uitvoeringsbesluit loonbelasting). Indien van toepassing zal ik aangeven waar verschillen zijn tussen eigen beheer en volledig verzekeren.

Auto van de zaak

Als hoofdregel geldt dat als salaris kan worden aangemerkt alle loonbestanddelen met uitzondering van het genot van een ter beschikking gestelde auto (artikel 10b Uitvoeringsbesluit loonbelasting).

In de praktijk zie ik dat veel pensioenberekeningen voor een DGA gebaseerd worden op de jaaropgave. Daar staat immers het fiscale loon op vermeld. Omdat sinds 2006 de auto in de loonbelasting is gekomen, staat sindsdien de eventuele bijtelling van de auto van de zaak ook op de jaaropgave. Indien nu de jaaropgave als vertrekpunt wordt genomen voor de berekening, bestaat de kans dat ook pensioen wordt opgebouwd over de bijtelling van de auto van de zaak. Mijn advies is dan ook om nooit uit te gaan van de jaaropgave!

Onder alle loonbestanddelen valt dus ook loon in natura. In beginsel is het toegestaan om pensioen op te bouwen over loon in natura (met uitzondering van de auto). Indien het pensioen echter geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gehouden, is het niet toegestaan om pensioen op te bouwen over loon in natura.

Vast en variabel

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen pensioenopbouw over regelmatig genoten inkomsten en niet regelmatig genoten inkomsten. In de praktijk wordt dit vaak aangeduid met vast en variabel loon. Er zit echter een subtiel verschil tussen beide begrippen. Variabel loon kan immers wel regelmatig worden genoten.

Het onderscheid dat wordt gemaakt betreft het pensioensysteem. Binnen een eindloonregeling kan alleen pensioen worden opgebouwd over regelmatig genoten inkomen. Niet regelmatig genoten inkomen mag alleen worden meegenomen bij middelloon of beschikbare premie. Indien de DGA niet regelmatig genoten inkomsten heeft, kan derhalve worden overwogen om een pensioentoezegging te doen op basis van middelloon of beschikbare premie. Het is echter ook mogelijk om een eindloontoezegging te doen voor het regelmatig genoten inkomen en voor het niet regelmatige deel een aanvulling op basis van middelloon.

Voor werknemers is het gebruikelijk dat zij vakantiegeld krijgen. Voor DGA's is dat echter geen vanzelfsprekendheid. Bij de definitie van het pensioengevend salaris in de pensioenbrief en bij het maken van de pensioenberekening is het dan ook belangrijk om vast te stellen of er sprake is van vakantiegeld of niet.

Salarisverhogingen

Op grond van artikel 10b lid 1 Uitvoeringsbesluit loonbelasting mogen, als sprake is van een eindloonregeling, salarisverhogingen in de periode 5 jaar voorafgaand aan de pensioendatum niet altijd volledig meetellen. In die periode mag een maximale salarisverhoging van 2% boven de loonindex worden meegenomen voor de berekening van het pensioen. Dus een DGA verdient een salaris van 100. 4 jaar voor de pensioendatum wordt het salaris verhoogd naar 110. Stel dat de loonindex 2%. Dan mag het pensioengevend loon dus maximaal worden verhoogd naar 104 (2% loonindex + 2% = 4%). Over de resterende 6 mag wel pensioen worden opgebouwd, maar dan alleen op basis van middelloon of beschikbare premie. Dit moet dan uiteraard wel zijn vastgelegd in de pensioenbrief. Agendeer dus voor alle DGA's 6 jaar voor de pensioendatum om het salaris te bespreken in relatie tot de pensioenopbouw. Dat is immers het laatste jaar waarin nog iets kan worden gedaan aan het pensioengevend loon.

Peildatum

Veel pensioentoezeggingen kennen een zogenaamde peildatum. Dat is de datum waarop het pensioengevend loon wordt vastgesteld. Meestal is dat 1 januari. Voor het maken van een juiste pensioenberekening dient dan ook te worden uitgegaan van het salaris dat geldt op die peildatum. Als in de loop van het jaar het salaris veranderd, telt die verandering niet mee voor de berekening van het pensioen. In de praktijk blijkt vaak dat het werken met het salaris van de maand januari niet werkbaar is. Mocht dat zo zijn, dan kan uiteraard worden besloten om met een andere peildatum, of geen peildatum te werken. Uiteraard moet daar de pensioentoezegging dan wel op worden aangepast.

Optimalisatie

Indien de DGA een eigen bijdrage betaalt voor de pensioenregeling of spaart voor levensloop, dan hoeft dat geen invloed te hebben op het pensioengevend loon. Met dit gegeven kan de pensioenopbouw voor de DGA verder worden geoptimaliseerd. De DGA mag een eigen bijdrage betalen van maximaal 50% van de pensioenpremie (indien geheel of gedeeltelijk eigen beheer). Stel dat het salaris van de DGA 100 is en de totale pensioenpremie 10. Dan kan de DGA zijn salaris verhogen van 100 naar 105 en tegelijkertijd een eigen bijdrage voor de pensioenregeling introduceren van 5. Het belast loon zal door deze operatie 100 blijven, de last voor de VPB (salaris plus pensioen) blijft 110, maar de pensioenopbouw gaat niet meer over een salaris van 100, maar over een salaris van 105.

Ditzelfde kan worden gedaan met levensloop. Uitgaande van een salaris van 100 kan jaarlijks 12 worden gespaard voor levensloop. Door het salaris te verhogen met 12 neemt het pensioengevend loon toe, het belastbaar loon blijft 100 en de DGA spaart 12 in levensloop.

Een veel gestelde vraag in dit kader is of pensioenopbouw over de ZVW bijdrage ook mogelijk is. Omdat alle loonbestanddelen kunnen meetellen, kan de ZVW bijdrage ook meetellen. Let daarbij echter op dat iets pas meetelt, als dat ook als zodanig is opgenomen in de pensioenbrief of het reglement.

Tenslotte

Bepalend is de salarisdefinitie in de pensioenbrief. Als de bepalingen in de pensioenbrief niet optimaal zijn of niet werkbaar, pas dan de pensioenbrief aan!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 21 mei 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas