Premie AOW?

De premie AOW is verschuldigd ook heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het pensioenoverzicht een voorbehoud gemaakt.

X woont sinds medio 2002 in België. Hij is in 2010 in dienstbetrekking bij A BV en verricht de betreffende werkzaamheden in Nederland en België. Het heffingsrecht ter zake van het loon van X is voor 5% toegekend aan België. X stelt dat hij geen premies AOW is verschuldigd, omdat hij door het voorbehoud dat de SVB maakt in de verstrekte pensioenoverzichten, zijns inziens geen onvoorwaardelijk recht heeft op een AOW pensioen bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. X beroept zich in dit kader ook op HvJ 19 maart 2002, zaken C-393/99 en C-394/99 (Hervein II). Hof Den Bosch (16 november 2017, nr. 16/03846) heeft overwogen dat X verzekerd is voor de AOW en dat hij in zoverre bij pensioeningangsdatum recht heeft op een (gedeeltelijke) AOW uitkering. Voorafgaand aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft een potentieel verzekerde de mogelijkheid van de SVB te vernemen wat zijn standpunt is over de verzekering, voor zover dat op dat moment vastgesteld kan worden met de dan beschikbaar zijnde gegevens. Daartegen staan ook rechtsmiddelen open. Op het moment van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt opnieuw onderzocht in welke jaren iemand verzekerd was, maar indien een partij in afwijking van eerder afgegeven pensioenoverzichten op dat moment tot een ander inzicht komt omtrent het verzekerd zijn, mag van die partij worden verwacht dat hij deugdelijk en toereikend motiveert waarom de eerdere vaststelling onjuist was. Dit geldt niet alleen voor X, maar ook voor de SVB. Het door de SVB gemaakte voorbehoud aan het slot van de verstrekte pensioenoverzichten betekent niet dat premies worden geheven zonder dat er een prestatie tegenover staat. Evenmin is sprake van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel of met art. 1 EP (bij het EVRM). De Hoge Raad heeft het cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO (Hoge Raad 17 augustus 2018, nr. 17/06117).

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie