Sociale zekerheidsverdrag met China: gevolgen voor salarisadministratie

Het verdrag zorgt ervoor dat werknemers die vanuit Nederland naar China worden uitgezonden voor een periode van maximaal vijf jaar gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven. Ook gezinsleden die de werknemer vergezellen naar China blijven gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd, tenzij zij zelf in China gaan werken. Voor werknemers die de werkgever naar China uitzendt kan een Certificate of Coverage (A-1 verklaring) bijde SVB aanvragen. Zodra de SVB deze verklaring heeft afgegeven, moet de werkgever die doorsturen naar de onderneming in China waar de werknemer werkt. Deze onderneming moet de verklaring binnen zes maanden na het begin van de uitzending, indienen bij het Chinese ministerie voor Sociale Zekerheid. NB: volgens de tekst van het verdrag moet de werknemer ten minste een maand bij de werkgever in dienst zijn en werkzaam zijn geweest in Nederland voordat de uitzending begint.

Het verdrag geldt niet voor alle sociale verzekeringen.

Voor Nederland geldt het verdrag

wel voor:niet voor:
Ouderdomspensioen (AOW)Langdurige Zorg (WLZ)
Nabestaandenpensioen (ANW)Zorgverzekering (ZVW)
Werkloosheid (WW)Arbeidsongeschiktheid (Wet WIA)
 Ziektewet (ZW)
 Kinderbijslag (AKW)

Werknemers die worden uitgezonden naar China kunnen hun AOW-opbouw voortzetten. Zij kunnen echter hun Nederlandse basiszorgverzekering niet aanhouden en vallen voor medische zorg onder de Chinese wetgeving. Een adequate internationale ziektekostenverzekering blijft meestal noodzakelijk. Ookeen vrijwillige WIA-verzekering afsluiten bij het UWV is raadzaam. Een vrijwillige Ziektewetverzekering is in de meeste situaties niet noodzakelijk, aangezien de loondoorbetalingsverplichting uit het Nederlandse arbeidsrecht vaak van toepassing blijft. Voor China ziet het verdrag alleen op de basis ouderdomsverzekering en de werkloosheidsverzekering.

Het verdrag bevat een overgangsregeling voor werknemers die al in China werken op het moment dat het verdrag in werking treedt. Ook zij kunnen vanaf 1 september 2017 gebruik maken van het verdrag. Vanaf die datum kunnen zij weer gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Omdat het verdrag niet voor alle sociale verzekeringen geldt, wordt de verwerking in de salarisadministratie anders dan onder de meeste andere verdragen. Als de werkgever na 1 september 2017 werknemers uitzendt naar China, blijft hij AOW- en ANW-premie inhouden in de Nederlandse salarisadministratie. Hij houdt geen WLZ-premie meer in. Daarnaast draagt hij in de loonaangifte WW-premie af, maar geen Zvw-bijdrage, basispremie WIA en gedifferentieerde premie Whk. In China krijgt de werkgever vrijstelling voor de premies voor de basisouderdomsverzekering en de werkloosheidsverzekering. Hij is wel premies verschuldigd voor de verzekering voor medische zorg en arbeidsongevallen. De omvang en hoogte van deze premies kunnen in China echter per regio verschillen. In een aantal regio’s zijn buitenlandse werkgevers zelfs helemaal geen premies verschuldigd.

 

Premie werkhervattingskas; specifieke regeling startende grote werkgever
X (bv) is in 2013 opgericht en heeft vanaf 1 januari 2014 verzekeringsplichtig personeel in dienst. De activiteiten van X zijn nieuw. Het te verwachten premieplichtig loon in 2014 bedraagt € 4.000.000. De vraag is of X ten aanzien van de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas terecht is aangemerkt als ’kleine werkgever’ (premiepercentage 5,4), dan wel dat als een startende ’grote werkgever’ (premiepercentage 1,03). Anders dan de Belastingdienst is Hof Den Bosch van oordeel dat X als een startende grote werkgever is te beschouwen. Weliswaar ontbreekt bij X een premieplichtig loon in 2012 maar dat betekent niet dat zij daardoor niet in aanmerking kan komen voor de in artikel 2.17 Besluit Wfsv opgenomen regeling, nu niet in geschil is dat X voor het gehele jaar 2014 een premieplichtig loon van meer dan € 4.000.000 verwachtte. Artikel 2.17 Besluit Wfsv betreft volgens het Hof, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.5 Besluit Wfsv, een specifieke regeling voor de startende grote werkgever. Het Hof baseert zich voor dit oordeel op de Toelichting bij het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014, gepubliceerd in de Staatscourant, 24667, 2 september 2013. Anders dan Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet het Hof geen ruimte voor het oordeel dat door voornoemde Toelichting bij X een in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat zij als startende grote werkgever aangemerkt dient te worden. De uitlatingen in de Toelichting zijn namelijk niet gedaan in het kader van de uitvoering van de belastingwet, maar in de hoedanigheid van (mede)wetgever, in welk geval het vertrouwensbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur niet geldt (idem. HR 8 augustus 2008, nr. 42946).

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 25 juli 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie