V&A 17-025 Herstel informatieformulier bij ontbreken instemming (gewezen) partner

Het Centraal Aanspreekpunt pensioenen (CAP) heeft op 20 april 2020 een nieuwe versie van V&A 17-025 gepubliceerd over de instemming van de (gewezen) partner bij afkoop of omzetting in een Oudedagsverplichting (ODV) van het in eigen beheer verzekerde pensioen. Dit was nodig als gevolg van het vervallen van een aantal wetsartikelen per 1 januari 2020 en door de invoering van het besluit van 31 maart 2020, waarin voor de dga een mogelijkheid is opgenomen om bij een geconstateerd ontbreken van de handtekening van de (gewezen) partner de zaak onder voorwaarden alsnog te herstellen.

Inhoudelijk heeft V&A 17-025 geen wijziging ondergaan. 

Partner

Voor het partnerbegrip werd in artikel 38n, lid 4 Wet LB 1964 (wettekst 2019) in eerste instantie aangesloten bij het partnerbegrip overeenkomstig artikel 1 van de Pensioenwet (PW). Daarin is bepaald dat de echtgenoot, geregistreerde partner of de partner in de zin van de tussen de DGA en zijn BV gesloten pensioenovereenkomst als partner kan worden aangemerkt.

Gewezen partner

Daarnaast gaf artikel 38n, lid 4 Wet LB 1964 (wettekst 2019) aan dat onder partner ook wordt verstaan de gewezen partner die recht op een deel van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak heeft behouden.

De instemmingsgerechtigde gewezen partner is dus degene die, na scheiding, verbreking van geregistreerd partnerschap of beëindiging van de partnerrelatie in de zin van pensioenovereenkomst, gerechtigd is tot (een deel van) het in eigen beheer verzekerde pensioen en dit recht nadien ook heeft behouden. Het maakt daarbij niet uit of dit een recht op een voorwaardelijk ouderdomspensioen, een bijzonder partnerpensioen of beide betreft.

Dit betekent dat als het recht op voorwaardelijk ouderdoms- en/of bijzonder partnerpensioen op basis van huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenant of een ander rechtsgeldig document op een andere wijze wordt verdeeld, de ex-partner geen rechten heeft behouden en geen instemmingrecht heeft. Een handtekening is in dat geval dus niet nodig.

Informatieformulier

Zijn er meerdere (gewezen) partners, die allen recht hebben op een deel van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, dan moet voor elke (gewezen) partner een apart informatieformulier worden ingediend bij de belastingdienst, waaruit expliciet moet blijken dat de (gewezen) partner akkoord gaat met de afkoop of omzetting in een ODV.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen), PEB, ODV Fiscaal, ODV Civiel
 • Dinsdag 21 april 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie