Wel of geen prijsgeven van pensioen in eigen beheer

Op 16 november 2018 is de conclusie van A-G Niessen gepubliceerd inzake het wel of niet prijsgeven van pensioenaanspraken in eigen beheer in 2013.

 

Een DGA heeft sinds 1993 pensioen in eigen beheer opgebouwd bij Beheer BV, waarvan hij 100% van de aandelen bezit. In de pensioenbrief is tevens een eenzijdig beding opgenomen op grond waarvan Beheer BV zich het recht voorbehoudt de pensioenrechten, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, respectievelijk te beperken indien de financiële resultaten van Beheer BV de betreffende verplichtingen niet meer toelaten, ter boordeling van Beheer BV.

 

Bij pensionering (1 mei 2013) heeft de DGA recht op een pensioen ter hoogte van € 57.327 bruto per jaar jegens Beheer BV. Beheer BV  heeft in het jaar 2013 echter geen pensioen uitgekeerd.

 

Als uitvloeisel van het beding in de pensioenbrief heeft Beheer BV het pensioenrecht actuarieel laten (her)berekenen gebaseerd op de totale waarde in het economisch verkeer van de activa (€ 250.000), hetgeen resulteerde in een jaarlijkse uitkering van € 8.573, dat door Beheer BV weliswaar beschikbaar werd gesteld, maar nog niet uitgekeerd, omdat de middelen om de loonheffing af te dragen hiertoe ontbraken. De enkele stelling dat Beheer BV, na verrekening van de aanspraak met haar vordering op de DGA, de verschuldigde loonbelasting niet zou kunnen voldoen, kan niet leiden tot de door de DGA voorgestane conclusie dat de aanspraak niet inbaar is. Bovendien had Beheer BV kunnen aandringen op aflossing van haar vordering op de DGA.

 

Hof Den Haag (27 juni 2017) stelt: “Anders dan belanghebbende meent, kan van prijsgeven sprake zijn zowel wanneer de pensioengerechtigde actief aan het prijsgeven meewerkt door een rechtshandeling te verrichten als wanneer de pensioengerechtigde passief blijft ('stilzitten'). Dit is niet anders ingeval de pensioenbrief de werkgever de mogelijkheid biedt onder bepaalde omstandigheden eenzijdig het pensioen te korten”.

De stelling dat de reële waarde van de activa van Beheer BV op de ingangsdatum van het pensioen € 250.000 bedroeg, kan de DGA niet baten.

 

Daarnaast geeft A-G Niessen aan dat er drie argumenten zijn waarom ook “passief blijven” onder het prijsgeven van pensioen dient te vallen.

 1. Taalkundig kan prijsgeven ook inhouden dat iemand een aan hem toekomend recht laat lopen. Dit wordt bevestigd uit de synoniemen van het begrip prijsgeven in de Van Dale als ‘afzien van’, ‘opofferen’ en ‘opgeven’.
 2. De bedoeling van de wetgever is dat pensioenuitkeringen waarvan de rechten zijn opgebouwd door middel van aftrekbare premies, tegen progressief tarief worden belast. In de parlementaire geschiedenis van artikel 19b Wet LB 1964 wordt de nadruk gelegd op het tegengaan van constructies waarbij door het prijsgeven van pensioenaanspraken de reguliere belastingheffing geheel of gedeeltelijk wordt ontlopen.
 3. In HR BNB 2002/46 heeft de Hoge Raad met betrekking tot het begrip prijsgeven op voet van artikel 3.13 Wet IB 2001 overwogen dat het Hof ten onrechte ervan uit is gegaan dat daarvan slechts sprake kan zijn indien uitdrukkelijk wordt kwijtgescholden berust op een onjuiste te beperkte opvatting van het begrip prijsgeven.

Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen LB, Fiscale sancties
 • Woensdag 21 november 2018

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas