Werkloos worden, hoe zit het met je pensioen?

Het zijn voor veel mensen onzekere tijden. Een toenemend aantal mensen raakt hun baan kwijt. Maar wat betekent ontslag voor je pensioen?

Het is goed om vooraf te weten wat een ontslag betekent voor het pensioen. Eventuele pensioenschade is immers een essentieel onderdeel van afvloeiingsregelingen of sociale plannen.

Opgebouwd pensioen blijft bestaan

Na uitdiensttreding heb je recht op het tot dan toe opgebouwde pensioen. Als dat jaarlijks pensioen dat je hebt opgebouwd groter is dan € 417,74 (cijfer 2009) blijft dit recht staan. Als het kleiner is dan genoemd bedrag, mag de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds het pensioen afkopen en de afkoopwaarde aan je overmaken. Dat mag 2 jaar na uitdiensttreding. In die 2 jaar kun je nog gebruik maken van je recht op waardeoverdracht.

Partnerpensioen en de WW

Met het oog op werknemers die werkloos worden en recht hebben op een uitkering uit hoofde van de WW is een speciale regeling opgenomen voor het partnerpensioen. Het gaat dan om partnerpensioen dat is verzekerd op basis van een risicoverzekering. Als een werknemer recht heeft op een uitkering uit hoofde van de WW, zal de dekking voor het partnerpensioen niet komen te vervallen, maar in stand blijven zolang je recht hebt op een WW-uitkering. De hoogte van het partnerpensioen is gelijk aan het opgebouwde pensioen alsof er sprake was van een verzekering met waarde opbouw.

Voorbeeld

Een werknemer is in dienst getreden op 25-jarige leeftijd. Het salaris is € 50.000. De pensioenregeling is een eindloonregeling met een opbouwpercentage van 2% per dienstjaar voor het ouderdomspensioen en 1,4% voor het partnerpensioen. Het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis.

Op 45 jarige leeftijd gaat de werknemer uit dienst. Het opgebouwde pensioen dan als volgt:

Salaris € 50.000 minus een AOW-franchise van (bijvoorbeeld € 15.000) is een pensioengrondslag van € 35.000.

Hij heeft 20 dienstjaren * 2% per dienstjaar is 40% pensioenopbouw.

40% van € 35.000 is € 14.000 ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is € 9.800.

Omdat sprake is van een risicoverzekering zou het partnerpensioen vervallen. Maar vanwege de bepaling in de Pensioenwet blijft voor zolang de werknemer recht heeft op een WW-uitkering er een dekking bestaan voor het partnerpensioen ter grootte van € 9.800.

Zelf voortzetten

Bij uitdiensttreding is het mogelijk om de pensioenopbouw voort te zetten. In de fiscale wetgeving is deze termijn gesteld op maximaal 3 jaar. In de Pensioenwet is de voortzetting ook maximaal 3 jaar, maar er zijn twee uitzonderingen. Iemand die zelfstandig ondernemer wordt kan de pensioenopbouw voor 10 jaar voortzetten. Een ondernemer heeft nagenoeg geen mogelijkheden om pensioen op te bouwen in de tweede pijler, zodat is besloten voor deze groep een ruimer regime te hanteren. Ook kan een werknemer die een periodieke uitkering ontvangt in het kader van een ontslagregeling (gouden handdruk of sociaal plan) de pensioenopbouw voortzetten voor de periode dat hij de periodieke uitkering ontvangt. Let echter op, de fiscale aftrekbaarheid van de premie is ongeacht de situatie altijd 3 jaar! Voortzetting na 3 jaar gaat uit het netto inkomen en is niet fiscaal aftrekbaar. De uitkering die wordt opgebouwd in die periode is dan uiteraard ook onbelast.

FVP

FVP staat voor Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Een werkloze werknemer heeft als hij aan de voorwaarden voldoet recht op een voortzettingsbijdrage van de stichting ten behoeve van zijn pensioenopbouw. De voorwaarden zijn dat de werknemer voor of op de eerste werkloosheidsdag de 40-jarige leeftijd heeft bereikt en in de laatste dienstbetrekking voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag een pensioenvoorziening op hem van toepassing was. Het doel van FVP is om de pensioenopbouw van oudere werknemers gedurende werkloosheid (gedeeltelijk) voort te zetten.

Conclusie

Als werkgever is het goed om te weten dat een aantal zaken goed geregeld is. Als werkgever is het daarnaast belangrijk om kennis te nemen van deze regelingen, zodat daar bij afvloeiingsregelingen en sociale plannen rekening mee kan worden gehouden. Het is voor beide partijen belangrijk om voor een eventueel ontslag van een werknemer de exacte pensioenschade te kennen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 14 april 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas