Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de gevolgen voor pensioenfondsen

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. Deze wet heeft ook gevolgen voor pensioenfondsen.

Op grond van die wet zijn pensioenfondsen verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging een regeling in te voeren ingeval van ontstentenis en belet van het voltallige bestuur of het voltallige interne toezicht.

Van ontstentenis is sprake als door bijvoorbeeld aftreden, ontslag of overlijden van de bestuurder een vacature ontstaat. Er is sprake van belet als een bestuurder zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, bijvoorbeeld bij schorsing, ziekte of afwezigheid.

Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in dat kader een aantal vragen beantwoord. Voor pensioenfondsen met een paritair model is DNB van mening bij ontstentenis en belet van alle bestuursleden één of meer personen door de raad van toezicht of de visitatiecommissie worden aangewezen als tijdelijk bestuurder(s). Gaat het om ontstentenis en/of belet van alle leden van het intern toezichtorgaan zou het verantwoordingsorgaan het intern toezicht tijdelijk moeten opdragen aan een of meer personen. 

Pensioenfondsen met een gemengd model zouden in hun statuten moeten vastleggen dat bij ontstentenis en/of belet van alle bestuurders het bestuur door het verantwoordingsorgaan tijdelijk wordt opgedragen aan één of meerdere persoon/personen. Daarnaast verdient het aanbeveling om in de statuten te voorzien in een regeling voor de situatie.

Ingeval van ontstentenis en/of belet van alle uitvoerende bestuurders respectievelijk van alle niet-uitvoerende bestuurders zou volgens DNB ook een regeling in de statuten vastgelegd moeten worden. Bij ontstentenis en/of belet van alle uitvoerende bestuurders zouden de niet-uitvoerende bestuurders één of meerdere personen moeten aanwijzen die tijdelijk het uitvoerend bestuur waarnemen. Bij ontstentenis en/of belet van alle niet-uitvoerende bestuurders zou het verantwoordingsorgaan de hun taken tijdelijk moeten opdragen aan één of meerdere personen.

In alle bovengenoemde gevallen waarin op grond van de statuten bestuurs- of toezichtwerkzaamheden tijdelijk aan een of meerdere beletfunctionaris(sen) worden toegewezen, moet de DNB daarvan op de hoogte worden gesteld.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Recht: Overig
  • Maandag 5 juli 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas