Wijziging Arbowetgeving

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 ingestemd met de wijziging van de Arbowet. De wijziging is ingegaan op 1 juli 2017. De belangrijkste wijzigingen zien op de rol en taken van de bedrijfsarts en op de preventiemedewerker.Per 23 juli 2019 zijn de beleidsregels boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) aangepast. Hierdoor kan er direct een boete worden opgelegd bij het ontbreken van een RI&E (Risico Inventarisatie en – Evaluatie) of een plan van aanpak. Ook zijn de boetebedragen verhoogd.

De nieuwe Arbowet

In de Arbowet en de beleidsregels boeteoplegging Arbowet zijn sinds 1 juli 2017 veel wijzigingen opgenomen. De belangrijkste is dat de werkgever is verplicht een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten, waarin diverse zaken geregeld.

Daarnaast is de gewijzigde boeteregeling sinds 23 juli 2019 van belang.

Basiscontract arbodienstverlening

Voor de afspraken over arbodienstverlening dient een Basiscontract te worden opgemaakt. Hierin staan vermeld:

 1. Vrije toegang op werkplekken voor de bedrijfsarts
 2. Het recht op second opinion voor de werknemers
 3. De wijze waarop de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken uitvoeren
 4. Hoe voor de werknemers de bereikbaarheid van de bedrijfsarts, de OR en preventiemedewerker zijn geregeld
 5. De werking van de klachtenprocedures
 6. Uitvoering van de meldingsplicht voor beroepsziekten door de bedrijfsarts

Enkele van deze punten werken we hieronder nader uit.

Second opinion

Voor een second opinion geldt het volgende:

 • De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), de eventuele aanstellingskeuring (alleen toegestaan in uitzonderingsgevallen zoals bijvoorbeeld lichamelijk zwaar werk) en de gezondheidskundige consultatie
 • De werknemer kan hierbij een keuze maken uit een pool van bedrijfsartsen waar de werkgever zich, met instemming van de personeelsvertegenwoordiging, bij aangesloten heeft
 • De werknemer heeft het recht om voor een second opinion een bedrijfsarts buiten de pool te kiezen. De werkgever zal alleen de kosten daarvan vergoeden als hij met de keuze akkoord gaat

Versterking positie preventiemedewerker

De werkgever moet deskundige werknemers inschakelen die hem bijstaan bij de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de wet. De bijstand wordt derhalve verleend aan de werkgever. Het gaat er bij de activiteiten van de deskundige werknemers om dat deze de werkgever ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke voorschriften die zich tot hem richten. Dat betekent verder:

 • Instemmingsrecht personeelsvertegenwoordiging
  • OR/PVT dient akkoord te gaan met de keuze van de persoon
  • OR/PVTdient akkoord te gaan met de plaats van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Uitbreiding taakstelling:
  • Advisering aan en samenwerking met de bedrijfsarts en de andere medewerkers van arbodiensten

Samenwerking

Bedrijfsarts én verder alle medewerkers van arbodiensten werken, naast de werkgever, nauw samen met de personeelsvertegenwoordiging (OR/PV/etc.) en de preventiemedewerker. Bedrijfsarts én verder alle medewerkers van arbodiensten adviseren, naast de werkgever, ook de personeelsvertegenwoordiging (OR/PV/etc.) en de preventiemedewerker.

Verplicht preventief spreekuur

Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer is op de hoogte van de faciliteit
 • Er zijn geen onnodige drempels wat betreft plaats en tijdstip van het consult
 • De werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding noch de uitkomsten van het consult op tot personen herleidbaar niveau

Klachtenregeling

De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.

Sancties

De Inspectie SZW kan boetes opleggen wanneer de nieuwe Arbowetgeving niet (volledig) wordt nageleefd. Zowel de werkgever als de bedrijfsarts zelf kunnen een boete krijgen. Een werkgever krijgt bijvoorbeeld een boete van €1.500 als hij geen basiscontract heeft.

De bedrijfsarts kan een boete van maximaal € 1.500 krijgen als hij zich niet houdt aan de regelingen inzake second opinion en klachtenregeling. Voor de bedrijfsarts en alle medewerkers van arbodiensten geldt verder dat boetes kunnen worden opgelegd:

 • Indien men zich niet houdt aan de regelingen inzake samenwerking en adviseringenmet de personeelsvertegenwoordiging (OR/PV/etc.) en de preventiemedewerker
 • Indien men adviezen m.b.t. het toetsen van de RI&E niet doorzendt aan de personeelsvertegenwoordiging

Verscherpt boetebeleid

De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) onvoldoende naleven is voor bedrijven met 500 of meer werknemers verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van € 3.000 naar € 4.500). De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB). Voor overtreding van artikel 5, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, dat ziet op het Plan van Aanpak als onderdeel van de RI&E, waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van € 750 naar€ 3.000). De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak is nu eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete. Indien de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E.

Informatie

 • Inkomen
 • Woensdag 25 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie