Wijziging van de Regeling Wfsv in verband met toepassing van het lage sectorpremiepercentage voor werknemers met overeenkomsten voor onbepaalde tijd met een jaaruren norm

Aan de Regeling Wfsv wordt per 1 januari 2018 een nieuw art. 3.13a toegevoegd. In dit artikel wordt bepaald dat een werkgever de lage premie aan het sectorfonds verschuldigd is over het loon van zijn werknemer, voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De werknemer staat o.g.v. een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd in dienstbetrekking tot de werkgever. De omvang van de door de werknemer te verrichten arbeid over een periode van een jaar is vastgesteld, maar die arbeid wordt niet gelijkmatig gespreid over het jaar verricht. Het recht op loon van de werknemer is gelijkmatig over het jaar gespreid en de werknemer heeft niet binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking, uit hoofde van die dienstbetrekking, recht gekregen op een uitkering op grond van de WW. Tevens heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gelegenheid gebruikgemaakt om nadere regels te stellen (ten aanzien van het al dan niet verschuldigd zijn van het hoge of lage sectorpremiepercentage) voor de situatie waarin de werknemer recht krijgt op een WW uitkering terwijl de dienstbetrekking wordt voortgezet. In die situatie is het volgens de minister niet terecht dat de werkgever de gehele verdere duur van het dienstverband onder het hoge sectorpremiepercentage zou vallen. Voor die situatie wordt geregeld dat het hoge sectorpremiepercentage eindigt op het moment dat aanspraak ontstaat op de WW uitkering. In dat verband wordt art. 3.12 van de Regeling Wfsv aangepast (Regeling SZW van 18 oktober 2017, nr. 2017-0000163165).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 28 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie