Artikel Accountant Adviseur: Uitstel van pensioen

Inleiding
Nu de vergrijzing in volle gang is, de economie nog niet mee zit, en de druk op langer werken toeneemt, is uitstel van pensioen aan de orde van de dag. Hoe zijn de spelregels hierbij ook al weer?

Hoofdregels
De hoofdregels zijn als volgt. Het pensioen gaat in op de afgesproken pensioendatum, dat zal normaliter uiterlijk 65 jaar zijn. Vele DGA-toezeggingen zullen nog op 60 of 62 jaar staan. Vervolgens mag het pensioen uitgesteld worden mits doorgewerkt wordt (in dezelfde functie is hierbij niet – langer – een vereiste). Het pensioen mag dan uitgesteld worden tot uiterlijk
70 jaar, tenzij daarvoor de grens van 100% pensioen van het laatst verdiende salaris wordt bereikt. Deze grens is inclusief de AOW. Als het pensioen de 100% bereikt moet het ingaan. Natuurlijk mag er doorgewerkt worden, pensioeninkomen kan bestaan naast ander (belast) inkomen. Ook is een combinatie van (deeltijd)pensioen en parttime werken geen enkel probleem.

Extra opbouw
In de uitstelperiode kan uiteraard gewoon pensioen worden opgebouwd. Dit moet wel goed worden vastgelegd in de pensioentoezegging. Ook moet, ook voor opbouw na 65 jaar, ‘gewoon’ rekening worden gehouden met (inbouw van) de AOW. Uiteraard is deze vervolgtoezegging gebaseerd op het huidige fiscale regime, dus op basis van ‘Witteveen’ + ‘VPL’-regime. Uiteraard heeft de voortzetting van de opbouw wel invloed op de termijn van uitstel; immers het uitgestelde pensioen vermeerderd met de voortzetting van de opbouw is gemaximeerd op 100% van de pensioengevende loon (inclusief de AOW). Het behoeft verder geen betoog dat bij voortzetting van de opbouw de 100% grens eerder wordt bereikt.

VPL-excedent
In 2005/6 zijn alle toezeggingen die recht gaven op een pensioen dat voor 65 jaar inging, afgeschaft. Met betrekking tot deze afschaffing zijn er 2 mogelijkheden. Of de opgebouwde rechten voor de periode vóór 65 jaar zijn integraal omgezet in extra pensioenrechten vanaf
65 jaar, het zogenaamde VPL-excedent. Deze rechten blijven buiten de 100% norm! Als er voor is gekozen om deze rechten te laten staan, mogen ze wel – onder de gebruikelijke condities – worden uitgesteld, maar moet het hele aldus ontstane pensioen binnen de 100% norm blijven.

Uitstel overbruggingspensioen
Als een DGA zijn pensioen uitstelt, mag hij ook het overbruggingspensioen uitstellen. Dit moet dan omgezet worden in een extra hoog overbruggingspensioen in de resterende periode tot 65 jaar. Als het pensioen dus wordt uitgesteld van 60 naar 62 jaar, moet het overbruggingspensioen voor de periode 60-65 jaar, worden omgezet in een ‘extra’ hoog overbruggingspensioen voor de periode 62-65 jaar. Het overbruggingspensioen mag uiteraard niet hoger worden dan het fiscale maximum. Daarna ‘kookt’ het als het ware over naar extra ouderdomspensioen. Pas als de DGA zijn hele pensioen uitstelt tot na 65 jaar, zal het gevolg zijn dat het volledige overbruggingspensioen wordt omgezet in extra levenslang ouderdomspensioen.

Ondernemer
Tot slot bestaat de mogelijkheid om wel door te willen werken, maar niet in de loondienst. Bijvoorbeeld de DGA die zijn bedrijf verkoopt maar nog wel adviseur blijft en ook zelf nog actief blijft, ook voor andere klanten. Voor die situatie geldt feitelijk hetzelfde. In het besluit van 9 september jl. is goedgekeurd dat, mits maar eenzelfde aantal uren wordt gewerkt als voorheen in loondienst, en de pensioentoezegging de mogelijkheid kent om het pensioen uit te stellen, ook als een DGA verder gaat als (IB-)ondernemer het pensioen mag worden uitgesteld. Hij mag uiteraard als ondernemer geen (extra)pensioen opbouwen. Behoudens als hij onder een verplichtgestelde (veelal beroeps)pensioenregeling valt natuurlijk!

Conclusie
De conclusie is dat uitstel van pensioen én gebruikelijk is/wordt én niet zo moeilijk is. Wel blijft de hoofdregel gelden dat als niet voldaan wordt aan de regels, de hele pensioenaanspraak, inclusief revisierente in een keer progressief belast is. Juist nu uitstel van pensioen ‘nieuw’ is en er nog voldoende situaties zich voor zullen doen waarvan niet exact weten hoe we daar mee om moeten gaan, lijkt voorzichtigheid op z’n plaats. Kennis van de materie is dan stap één. De basis heb ik met dit artikel gelegd!

De volgende bijdrage gaat over uitstel van lijfrente en (gouden) handdruk stamrechten.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015