Artikel De Financiële Telegraaf: Ontslagen; en dan?

Uw rechten, mogelijkheden en plichten

Tja, daar zit u dan. Zonder baan op de bank. Hoe goed een bedrijf het ook doet, de economische (krediet)crisis gaat toch snel verder dan we hadden verwacht en gehoopt.
Hoe gaat het dan met uw pensioen?

De hoofdregel is makkelijk. Uw opgebouwde pensioen tot het moment dat uw arbeidsovereenkomst formeel eindigt, blijft gerespecteerd. Daar komt bij dat als het goed is deze pensioenrechten ook echt gefinancierd zijn, dus veilig gesteld bij de uitvoerder, pensioenfonds of verzekeraar. Hier breng ik dan wel direct een nuance op aan. Het kan zo zijn dat een deel van uw opgebouwde pensioen, ontstaan voor het jaar 2000, nog niet (volledig) is betaald. Check dat wel even. Met name als u lange tijd voor 2000 hebt gewerkt en u had een eindloonregeling, is de kans groot dat er een financieringsachterstand is.
Uw opgebouwde rechten zijn gewoon evenredig aan het aan aantal jaren dat u bij uw werkgever hebt gewerkt. Formeel wordt dit uw opgebouwde aanspraak genoemd.
Als u meedoet met een beschikbare premieregeling dan hebt u geen recht op een pensioenaanspraak, maar staat er voor u een spaarpot. Deze spaarpot wordt ook gewoon gevuld tot het moment van ontslag. Misschien is het wel verstandig om te kijken of u uw risicoverzekering op het huidige niveau wilt houden, zeker als u in aandelen zit. Juist omdat de aandelenkoersen laag staan, zal uw verzekeraar iedere maand veel aandelen moeten verkopen om de (interne) risicopremies te kunnen betalen.
Vervolgens kunt u tijdens de periode dat u een loongerelateerde WW-uitkering krijgt een beroep doen op het FVP. Dat is de regeling van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Dit geldt echter alleen voor 40+-ers. Ook is de bijdrage beperkt tot het maximum dagloon (zo’n € 50.000).
Dan natuurlijk de vraag wat u nu gaat doen. Als u (snel) weer een baan vindt met een pensioenregeling, kunt u een beroep doen op waardeoverdracht. Afhankelijke van de kwaliteit van uw oude en nieuwe pensioenregeling kan dit gunstig zijn. Het zou kunnen zijn dat er nog een achterstand in de financiering aanwezig is. Dit speelt overigens alleen als u (ruim) voor 2000 in dienst bent getreden in combinatie met – en dat was toen vaak het geval – een eindloonregeling. Die moet voor de volle 100% door uw werkgever – gelukkig voor u - bij ontslag direct alsnog afgefinancierd worden. Als u vervolgens een nieuwe baan vinden en waardeoverdracht toepast kan het zo zijn – in schreef dat al eerder – dat uw nieuwe werkgever fors moet betalen. Dat komt om uw waardeoverdracht berekend worden tegen de marktrente (ruim 4% op dit moment), maar uw nieuwe werkgever vaak tegen een lagere (tarief)rente, 3% moet inkopen. Dat kan allemaal toch nog om forse bedragen gaan. Houdt u daar toch een beetje rekening mee.

Als u besluit om zelfstandig ondernemer te worden kunt u vaak nog een aantal jaren mee blijven doen met uw ‘oude’ pensioenregeling. Of dat verstandig is, hangt vaak af van uw feitelijke situatie.
Misschien moet u als u kiest voor ondernemerschap eerst daar de focus op hebben en niet zozeer op een goede oude dag. Let u bij een ondernemerschap echter wel goed op de voorzieningen voor uw partner en kinderen en denkt u aan een goede arbeidsongeschiktheidsdekking.

Dan nog de vraag: stel uw werkgever heeft (toch) niet alle pensioenpremies keurig betaald. Wat dan? Allereerst is dit een overtreding van de Pensioenwet en u kunt dus alsnog betaling afdwingen. Tenslotte zijn het uw (pensioen)rechten. Vervolgens stelt de Pensioenwet sinds 2007 dat als er een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden is, de verzekeraar u moet informeren. Heeft de verzekeraar dat niet gedaan, dan is deze verantwoordelijk voor de betaling. Eigenlijk loopt u dus alleen maar risico voor het feit dat uw werkgever failliet gaat. Als de verzekeraar u keurig informeert en u wendt zich tot uw (ex)werkgever en deze is (bijna) failliet, dan bent u te laat. Houdt u de financiering van uw pensioen in moeilijke werkgever-tijden dus toch maar goed in de gaten.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015