Artikel FD Selections: PensioenAkkoord: 10 punten van aandacht.

Niet positief
Niet iedereen is onverdeeld positief over het PensioenAkkoord. Er wordt/is inmiddels al heel veel gezegd en geschreven. Goed om dit eens samen te vatten.

10 punten

 1. het is onduidelijk in het algemeen, dat blijkt wel gezien alle kritiek;
 2. waarom pas de AOW aanpassen per 2020 en niet eerder (los van de vraag waarom de sociale partners beslissen over de publiekrechtelijke AOW);
 3. waarom niet wél het opbouwpercentage (fors) verlagen en op de voet daarvan doorgaan. Kamp’s eigen plan was terug naar 1,75%/2%, en nu hoeft er opeens niets te gebeuren?;
 4. wat gebeurt er met de opgebouwde rechten, invaren of niet en zo ja hoe?;
 5. waarom móet de maximale premie worden vastgelegd? Als het nu over een paar jaar wel beter gaat of slechter, dan is het toch logisch om opnieuw te bekijken wat te doen: premie verhogen/verlagen of minder/meer pensioen toezeggen;
 6. waarom pensioenfondsen zoveel vrijheid geven om hun eigen beleid te maken. Iedereen wil toch een goed pensioen? En, met de deskundigheid van pensioenfondsbestuurders ís het toch niet zo goed gesteld. Wachten/vertrouwen dat het nu wel snel wordt verbeterd lijkt mij nogal naïef;
 7. waarom mogen fondsen rekening houden met (hele) hoge rendementen, ook voor toekomstige premies? Je kunt toch ook reëel zijn: verplichtingen op 3% + 2% inflatiecorrectie. Daarvoor moet ik dus 5% (netto) maken. Wat is mijn historisch rendement (afhankelijk van mijn beleggingsmix), wat is mijn toekomstig te verwachten rendement (voorzichtig gecalculeerd) en dat geeft een goede indicatie voor de toekomst;
 8. hoe kun je überhaupt zeggen dat het goed is voor jongeren over pak ‘m beet 30 à 40 jaar. Niemand kan toch zóver vooruit kijken?
 9. waarom zit er geen enkele vernieuwing in: deeltijdpensioen, flexibilisering, extra eigen bijdragen, keuzes wel/geen en meer/minder indexatie, etc. Nu wil men blijkbaar met mindergeld hetzelfde/meer doen. Dat kan niet, behalve als je een voorschot neemt op de toekomst met hoge rendementsverwachtingen.
 10. de belangrijkste: waarom wordt er niet veel meer – en is niet dat juist de taak van de sociale partners en zeker de werknemersvertegenwoordigers – nadruk gelegd op hoe we meer mensen langer aan het werk houden: zowel vanuit fysiek, mentaal als motivatieoogpunt?

Holle retoriek
Ik hoor de verdedigers van het akkoord ook alleen maar beweren dát het een goed akkoord is. Maar ik heb ze nog niet horen uitleggen waaróm dat dan zo is, behoudens in de bekende vage algemene bewoordingen, maar nergens concreet. Dat men inmiddels toevoegt dat er wel voldoende ‘veilige’ buffers moeten zijn past daar bij. Die hebben we niet en als we niet meer premie gaan betalen krijgen we ze ook niet. Holle retoriek noem ik dat.

Tot slot natuurlijk de ‘zure’ vraag waarom men roept dat er een akkoord is terwijl pas daarna de discussie begint.

Er zit maar één goeds in het akkoord en dat is dát de pensioenleeftijd omhoog gaat, verder niets.

Advies
Al met al kan ik me niet voorstellen dat íemand nog een goed gevoel heeft bij dit akkoord. Als ik Minister Kamp was, zou ik gewoon het roer in handen nemen, zelf de (juiste) keuzes maken, veranderingen doorvoeren en over een paar jaar moeten we dan maar eens verder zien. Gezien de voortvarendheid van dit Kabinet én de ontvankelijkheid van de burger (en tenslotte is pensioen gewoon van de burger) lijkt me dat veel beter dan voortmodderen op deze manier. Dat Kamp af ten toe (een groep) echte deskundigen raadpleegt lijkt me raadzaam.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015