Artikel FD Selections: Risico-nabestaandenpensioen

De Stichting van de Arbeid is met een advies gekomen om de problemen met het nabestaandenpensioen bij beëindiging dienstbetrekking te voorkomen.

Momenteel heeft circa 2/3 van alle werknemers een nabestaandenpensioen op risicobasis. Zowel bij ontslag als op de pensioendatum levert dit problemen op. De STAR stelt nu voor om bij ontslag voor werknemers met een partner standaard een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen om te zetten in een tijdelijk nabestaandenpensioen van 24 maanden. Na deze periode vervalt het risico-nabestaandenpensioen.

Twee kanttekeningen hierbij. Allereerst is dit bewerkelijk, dus administratief belastend en brengt kosten met zich mee. Ten tweede is het probleem na 24 maanden niet opgelost. Alleen als er dan een waardeoverdracht naar een pensioenregeling met een nabestaandenpensioen op opbouwbasis heeft plaatsgevonden. Of de nieuwe regeling kent de mogelijkheid om extra dienstjaren in te kopen voor het nabestaandenpensioen (nog los van de vraag wie die extra premie dan betaald).

Ook de positie van de ZZP-ers wordt – na 24 maanden – niet opgelost, evenals de werknemer die na 24 maanden nog geen baan heeft of wel een baan maar geen pensioenregeling (we hebben tegenwoordig tenslotte 10% ‘witte vlekken’ in Nederland!).

Daarnaast regelt de Pensioenwet het risico nabestaandenpensioen al tijdens de WW-periode. Daar moet wel rekening mee worden gehouden.

Tot slot pleit de STAR – zoals tegenwoordig in alle adviezen, terecht - voor een goede voorlichting. De vraag is namelijk hoeveel werknemers wéten dat ze een risico-nabestaandenpensioen hebben?! Het ware natuurlijk beter geweest dat deze voorlichting destijds had plaatsgevonden. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer en ik wil toch ook positief blijven tenslotte! Laten we ons wel realiseren dat we dan wel anders moeten communiceren. Gebruik het wordt ‘risico’ in combinatie met ‘nabestaandenpensioen’ en 95% haakt af. Als werknemers keuzes moeten en kunnen maken dan moeten die keuzes zodanig worden geformuleerd zodat de werknemer ze echt snapt.

Al met al dus een ‘charmant’ voorstel maar te veel gericht op slechts een detail van het pensioen en voorbijgaand aan het echte probleem: nabestaandenpensioen op risicobasis. Dit vergt gewoon een veel betere en totale ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de werknemer. Die stap had ook 10 jaar geleden al gemaakt moeten en kunnen worden. We moeten dus echt aan de slag, immers de pensioendatum van de grote groep babyboomers komt er aan. Ze moeten dan een deel van het ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen (of niet natuurlijk). Dat zal naast de hoogte sec van het ouderdomspensioen ook wel weer teleurstellingen op gaan leveren.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015